تعریف عناصر SWOT


روش تحلیل راهبردی (SWOT) در ارتباطات و رسانه مقاله

تحلیل راهبردی یا سوات روشی برای دستیابی به راهبردهای سازمان از طریق شناخت نقاط قوت و ضعف درونی سازمان و فرصت¬ها و تهدیدهای بیرونی آن است. تحلیل سوات روشی برای ترسیم وضعیت موجود و مطلوب سازمان است. در این روش براساس شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و نوع¬شناسی محیط سازمان، راهبردهای قوت ـ فرصت، قوت ـ تهدید، ضعف ـ فرصت و ضعف ـ تهدید ارائه می¬شود. با کمک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) ماتریس SPACE برای تعیین و ارزیابی موقعیت سازمان به کار می¬رود و به کمک آن راهبرد فعلی و مطلوب ترسیم می¬شود. پس از تعیین موقعیت از طریق ماتریس QSPM به ارزیابی و اولویت¬بندی راهبردها و انتخاب راهبرد بهینه پرداخته می¬شود. روش سوات برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی ـ توصیفی (کشف عناصر چهارگانه و توصیف ابعاد آن در جامعه مورد بررسی)، بر حسب کاربرد ارزیابی ـ راهبردی (ارزیابی سازمان و محیط و ارائه راهبرد برای تقویت و بهبود) و نوع پژوهش تلفیقی (کمی ـ کیفی، در شناخت عناصر و ابعاد از طریق اسناد، مصاحبه، روایت¬ها کیفی و درجه¬بندی، اولویت¬بندی و وزن¬دهی و محاسبه اولویت راهبردها کمی) است. با توجه به نگاه به آینده و ترسیم وضعیت مطلوب در آینده از نوع پژوهش¬های آینده¬پژوهی نیز به شمار می¬رود. واحد تحلیل این روش دارای سطوح مختلف خرد، میانه و کلان است. در جامعه آماری ویژگی بارز جامعه که به نخبگان معروف هستند شناخت کامل از فضای داخلی و بیرونی سازمان و احاطه به ابعاد موضوع است. حجم نمونه مشخصی ندارد و کفایت حجم نمونه در متن پژوهش مشخص می¬شود. حجم پیشنهادی مطلوب برای گرداوری اطلاعات در این روش در صورتی که از شیوه کل¬شماری یا سرشماری استفاده نشود 60 تا 70 نفر است. روش نمونه¬گیری در سوات به موضوع و ویژگی جامعه آماری بر می¬گردد اما عمدتا از شیوه نمونه¬گیری گلوله برفی و روش تیپیک استفاده می¬شود تا اینکه به اشباع نظری دست یابد. تکنیک¬های گرداوری اطلاعات مطالعه اسناد و مدارک و کتابخانه¬ای، مصاحبه انفرادی یا گروهی، پرسشنامه و کارت متوازن است.

خلاصه ماشینی:

(احمدی و دیگران، 1390: 65) گام Formulation Implementation Evaluation Andrews Ansoff Igor Formation Strategy اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان است و پس از آن می‌توان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. جدول شماره (2): راهبردهای ماتریس تحلیلی SWOT راهبرد قوت ـ فرصت (SO): این راهبرد به دنبال این است که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از نقاط قوت حداکثر بهره‌برداری را از فرصت‌ها انجام داد. روش‌شناسی SWOT روش SWOT تعریف عناصر SWOT که از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید به شناخت وضعیت موجود سازمان و نظام ارتباطی پرداخته و از رهگذر آنها راهبردهایی برای آینده ارائه می‌دهد یک نوع مطالعه آینده و آینده‌پژوهی به حساب می‌آید. این شیوه را می‌توان در چهار مرحله اجرا کرد: مرحله نخست: بررسی و ارزیابی سازمان و محیط مرتبط با آن به منظور شناسایی و تعیین نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید. مرحله سوم: در این مرحله باید اهمیت نقاط قوت و ضعف و احتمال وقوع فرصت‌ها و تهدیدها برای سازمان یا محیط مورد مطالعه با کمک نخبگان مشخص شود. با استفاده از اعـداد حـاصـل از تـکـمـیـل مـاتـریـس هـای شـمـاره (5) و (6) کـه حـاصـل ارزیـابـی عـوامـل کـلیـدی مـحیطی (داخلی و خارجی) است، با ترسیم ماتریس (SPACE) مـوقـعیت راهبردی سازمان را تعیین کرده، راهبردهای کلان و اصلی آن را برای مواجهه با عوامل محیطی شناسایی می‌شود.

ماتریس SWOT چیست و چگونه در تجارت به ما کمک می کند؟

ماتریس SWOT چیست و چگونه در تجارت به ما کمک می کند؟

برای شروع یک کسب و کار موفق، باید به طور منظم فرآیندهای خود را تجزیه و تحلیل کنید تا مطمئن شوید که همه آنها به خوبی پیش می روند و کارها طبق برنامه پیش می رود. اگرچه روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکت وجود دارد، اما یکی از موثرترین روش ها، تحلیل ماتریس SWOT است.

ماتریس SWOT (نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها) یک فرآیند برنامه ریزی است که به شرکت شما کمک می کند تا بر چالش ها غلبه کند و همچنین رویکردهای جدیدی را در فعالیت ها اعمال کند.

هدف اصلی استفاده از ماتریس SWOT کمک به سازمان ها برای آگاهی کامل از تمام عوامل دخیل در تصمیم گیری های تجاری است. این روش در دهه 1960 توسط آلبرت هامفری از موسسه تحقیقاتی استنفورد در طی مطالعه ای برای شناسایی علت شکست برنامه ریزی شرکتی توسعه یافت. SWOT یکی از مفیدترین ابزار برای صاحبان مشاغل است تا از همان ابتدا شرکت خود را راه اندازی و توسعه دهند.

ارزیابی عمیق از آینده کسب و کارهای کوچک با ارزیابی اولیه همراه است که شامل دیدی جامع از تمامی منابع و تهدیدات داخلی و خارجی است. SWOT این کار را در چهار مرحله ساده انجام می دهد که حتی صاحبان استارت آپ نیز می توانند آن را درک کنند و از آن بهره ببرند.

ماتریس SWOT چیست؟

ماتریس SWOT

ماتریس SWOT جدولی است که برای ارزیابی موقعیت شرکت و توسعه برنامه ریزی استراتژیک آن استفاده می شود. SWOT عوامل داخلی و خارجی و همچنین پتانسیل فعلی و آینده شرکت ها را ارزیابی می کند.

این ماتریس به شرکت ها کمک می کند تا بر اساس نقاط قوت و ضعف خود دیدی واقع بینانه داشته باشند. با کمک این ماتریس می توان بر تفکر قدیمی و سنتی غلبه کرد و کسب و کاری مبتنی بر واقعیت راه اندازی کرد و به سمت هدف حرکت کرد. شرکت ها باید از این ماتریس به عنوان راهنما در کنار روش های دیگر استفاده کنند.

نحوه انجام تحلیل با استفاده از ماتریس SWOT

ماتریس SWOT تکنیکی برای ارزیابی بهره وری، رقابت، ریسک و پتانسیل یک کسب و کار و همچنین برای ارزیابی بخش هایی از یک کسب و کار مانند تولید است.

با استفاده از داده های داخلی و خارجی، این تکنیک می تواند کسب و کارها را به سمت استراتژی هایی سوق دهد که احتمال موفقیت آنها بیشتر است و از استراتژی هایی که موفق بوده اند و دیگر موثر نیستند یا احتمال موفقیت کمتری دارند، فاصله می گیرند. تحلیلگران ماتریس SWOT، سرمایه گذاران یا رقبا نیز می توانند به شرکت ها در مورد اینکه آیا شرکت آنها و محصول یا صنعتی که در آن کار می کنند پتانسیل موفقیت را دارد یا خیر، مشاوره دهند.

ماتریس SWOT

تحلیلگران ماتریس SWOT را به صورت مربعی ارائه کردند که به چهار ربع تقسیم شده است که هر یک به یک عنصر SWOT اختصاص یافته است. تصویر بالا نمای کلی از موقعیت شرکت شما را نشان می دهد. اگرچه ممکن است همه نکات در بخش‌های مختلف ماتریس به یک اندازه مهم نباشند، اما همه آنها باید نمای کلی از فرصت‌ها و تهدیدها، مزایا و معایب و غیره را منعکس کنند. در شرکت شما.

نکته: ماتریس SWOT برای اولین بار برای تجزیه و تحلیل شغل استفاده شد. این ماتریس در حال حاضر توسط دولت ها، سازمان های غیرانتفاعی و افراد از جمله سرمایه گذاران و کارآفرینان استفاده می شود.

نقاط قوت

عطف به نقاط قوت هر سازمان و شرکت نشان می دهد که در چه زمینه هایی از رقبا بهتر عمل می کند و چه چیزی آن را از رقبا متمایز می کند. برند کارفرمای قوی، فرهنگ سازمانی قوی، مشتریان وفادار، تعادل قوی، تکنولوژی منحصر به فرد و غیره.

نقاط ضعف

نقاط ضعف سازمان را از کار در بالاترین سطح خود باز می دارد. نقاط ضعف مواردی هستند که شرکت ها برای حفظ رقابت باید آن ها را بهبود بخشند: نام تجاری ضعیف کارفرما، گردش مالی بالاتر از حد متوسط، سطح بدهی بالا، زنجیره تامین ناکافی یا کمبود سرمایه.

فرصت ها

فرصت ها عوامل بیرونی هستند تعریف عناصر SWOT که می توانند به سازمان مزیت رقابتی بدهند. به عنوان مثال، اگر برخی محدودیت ها در صنعت خودرو برداشته شود، یک خودروساز می تواند خودروهای خود را به بازار جدیدی ببرد و فروش را افزایش دهد و سهم بیشتری از بازار به دست آورد.

تهدیدها

تهدیدها عواملی هستند که پتانسیل آسیب رساندن به سازمان را دارند. برای مثال، خشکسالی تهدیدی برای یک شرکت گندم است زیرا می تواند مانع تولید و بهره برداری محصول شود. سایر تهدیدات رایج عبارتند از افزایش هزینه های مواد، افزایش رقابت، کمبود نیروی کار و غیره.

جدول SWOT

نقاط قوت

 1. مزیت رقابتی ما چیست؟
 2. چه منابعی داریم؟
 3. کدام یک از محصولات ما فروش و بازخورد بهتری در بازار دارند؟

تهدیدها

 1. چه مقررات جدیدی کار و شرکت ما را تهدید می کند؟
 2. رقبای ما در چه چیزی بهتر هستند؟
 3. چه رفتار مصرف کننده کسب و کار را تهدید می کند؟

نقاط ضعف

 1. در کدام بخش می توانیم پیشرفت کنیم؟
 2. کدام یک از محصولات ما فروش پایین و بازخورد منفی دارند؟
 3. کجا کمبود منابع داریم؟

فرصت ها

 1. از چه فناوری برای بهبود کار خود استفاده کنیم؟
 2. آیا امکان گسترش کسب و کارمان وجود دارد؟
 3. در کدام بخش های بازار کار نکردیم؟

نحوه استفاده از ماتریس SWOT

ماتریس SWOT

تا اینجا در مورد مفهوم و مزایای SWOT برای شرکت ها صحبت کردیم، اکنون زمان آن رسیده که نحوه استفاده از آن را بررسی کنیم.

عوامل داخلی

آنچه در شرکت اتفاق می افتد به عنوان یک منبع عالی اطلاعات در دسته بندی نقاط قوت و ضعف ماتریس SWOT عمل می کند. نمونه هایی از عوامل داخلی عبارتند تعریف عناصر SWOT از منابع مالی و انسانی، دارایی های مشهود و نامشهود (برند کارفرما) و کارایی عملیاتی.

مسائل مهمی که باید برای عوامل داخلی ذکر شود عبارتند از:

 • (نقاط قوت) چه کاری را خوب انجام می دهیم؟
 • قوی ترین دارایی ما چیست؟
 • (نقاط ضعف) منتقدان ما چه کسانی هستند؟
 • (نقاط ضعف) خطوط تولید ما با کمترین عملکرد کدامند؟

علل خارجی

آنچه در خارج از شرکت اتفاق می افتد به اندازه عوامل داخلی برای موفقیت شرکت مهم است. تأثیرات خارجی، مانند سیاست های پولی، تغییرات بازار و دسترسی به تأمین کنندگان، مقوله هایی هستند که باید برای ایجاد فهرستی از فرصت ها و تهدیدها استفاده شوند.

مسائل مهم برای فهرست کردن عوامل خارجی عبارتند از:

 • (فرصت) روند بازار چگونه است؟
 • (فرصت) کدام تعریف عناصر SWOT مخاطبین را هدف قرار نمی دهیم؟
 • (تهدید) چند رقیب وجود دارد و سهم آنها از بازار چقدر است؟
 • (تهدید) آیا مقررات جدیدی وجود دارد که می تواند به فرآیند کاری یا محصولات ما آسیب برساند؟

از ماتریس SWOT برای شناسایی چالش‌هایی که بر کسب‌وکار شما تأثیر می‌گذارند و فرصت‌هایی که می‌توانند آن‌ها را افزایش دهند، استفاده کنید. با این حال، به خاطر داشته باشید که این یکی از چندین تکنیک برای ارزیابی کسب و کار شما است و تنها راه ارزیابی آن نیست. برای نتایج بهتر، ایده خوبی است که از چندین روش برای ارزیابی کسب و کار خود استفاده کنید.

مثالی از استفاده از ماتریس SWOT

ماتریس SWOT

در سال 2015، این شرکت ماتریس SWOT را آماده کرد و به نقاط قوتی مانند برند مشهور جهانی، شبکه توزیع گسترده و فرصت های زیادی برای ورود به بازارهای نوظهور دست یافت. با این حال، او همچنین به نقاط ضعف و تهدیدهایی مانند نوسانات ارز، افزایش علاقه عمومی به نوشیدنی های “سالم” و رقابت از سوی تامین کنندگان نوشیدنی سالم اشاره کرد.

ماتریس SWOT ارزیاب را بر آن داشت تا سؤالات دشواری را در مورد استراتژی کوکاکولا بپرسد، اما در نهایت گفت که این شرکت “یکی از بهترین شرکت های نوشیدنی در سال های آینده” برای سرمایه گذاران باقی خواهد ماند. “منبع قابل اعتماد درآمد و بازگشت سرمایه” وجود خواهد داشت.

پنج سال بعد، ماتریس SWOT مؤثر واقع شد، زیرا کوکاکولا ششمین برند قوی در جهان شد (مانند آن زمان). سهام کوکاکولا (که با نماد KO معامله می شود) در پنج سال پس از تکمیل ماتریس بیش از 60 درصد افزایش یافته است.

برای تصویر بهتری از ماتریس SWOT، نمونه ای از یک شرکت اسموتی ارگانیک را در نظر بگیرید. این شرکت ماتریس SWOT را برای درک بهتر نحوه رقابت در بازار اسموتی و اینکه چه کاری می تواند بهتر از سایرین انجام دهد توسعه داده است. از طریق این تجزیه و تحلیل، مشخص شد که نقاط قوت آن منبع خوب مواد، خدمات عالی به مشتریان و رابطه قوی با تامین کنندگان است. این شرکت چندین ضعف را در عملیات خود شناسایی کرد: تنوع کم محصول، سطح گردش مالی بالا و تجهیزات قدیمی.

او با بررسی اینکه چگونه محیط خارجی بر کسب و کار او تأثیر می گذارد، فرصت هایی را در فناوری های نوظهور، مخاطبانی که قبلا هرگز به آن پرداخته نشده است و تغییر فرهنگ به سمت یک زندگی سالم تر را شناسایی می کند. او همچنین با تهدیداتی مانند یخبندان زمستانی که به محصولات زراعی آسیب می زند، یک اپیدمی جهانی و پیچیدگی زنجیره تامین مواجه بود. در ارتباط با سایر تکنیک‌های برنامه‌ریزی، این شرکت از تحلیل SWOT استفاده می‌کند تا از نقاط قوت و قابلیت‌های خارجی خود برای حذف تهدیدات و تقویت مناطقی که در آنها ضعیف است، استفاده کند.

ماتریس SWOT

نتایجی که اظهار شده

ماتریس SWOT یک راه عالی برای توسعه یک استراتژی تجاری است. از طریق این ماتریس، همه در جلسات در مورد نقاط قوت و ضعف صحبت می کنند، فرصت ها و تهدیدها را تعریف می کنند و ایده هایی برای طوفان فکری ارائه می دهند. اغلب ماتریس SWOT نوشته شده در جلسات تغییر می کند و این تغییرات است که می تواند کسب و کار را زنده نگه دارد.

این شرکت می تواند از SWOT برای استراتژی کسب و کار کلی خود یا برای حوزه های خاصی مانند بازاریابی، تولید یا فروش استفاده کند. به این ترتیب، می توانید ببینید که چگونه استراتژی کلی توسعه یافته توسط SWOT به بخش مهمی از سازمان تبدیل می شود.

اگرچه SWOT یک ابزار برنامه ریزی مفید است، اما محدودیت هایی برای استفاده از آن وجود دارد. این یکی از معدود تکنیک های برنامه ریزی تجاری است که باید مورد استفاده قرار گیرد و نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، همه نکات ذکر شده در دسته ها دارای اولویت یکسان نیستند. SWOT اهمیت هر بخش را در نظر نمی گیرد. بنابراین با استفاده از سایر تکنیک های SWOT می توانید برنامه ریزی دقیق تری برای آینده کسب و کار خود داشته باشید.

ماتریس SWOT چیست و چگونه در تجارت به ما کمک می کند؟ برای اولین بار در ایران وبلاگ استعدادیابی. به نظر می رسد.

چگونه یک فرآیند بازاریابی استراتژیک بسازیم

فرآیند بازاریابی چارچوبی است که برندها از طریق آن مخاطبان هدف را شناسایی می‌کنند، بر روی مشاغل رقابتی مربوط به خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، محتوا ایجاد می‌کنند و پیام خود را به بازار منتشر می‌کنند. این فرآیند یک مدل عملیاتی سرتاسری برای دستیابی به اهداف بازاریابی و اهداف تجاری است.

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی به بازاریابان این فرصت را می دهد تا موقعیت صنعت خود و رقبای خود را ارزیابی کنند و تاکتیک هایی را شناسایی کنند که می تواند به آنها کمک کند تا به مخاطبان هدف خود برسند، نیازهای مشتری را برآورده کنند، آگاهی از برند را گسترش دهند و به سایر اهداف بازاریابی و تجاری دست یابند.

در اینجا 5 مرحله برای شروع کار شما آورده شده است.

۱. ماموریت برای بدست آوردن اهداف

بر روی هدف های خود تمرکز کنید، قبل از انجام هر کار دیگری، مدیران و کارمندان بازاریابی شما باید بنشینند و ماموریت کسب و کار شما و اهدافی را که بازاریابی استراتژیک شما را به پیش می برد، تعریف کنند.

اگر شرکت شما قبلاً بیانیه ماموریت مشخصی دارد، تبریک می‌گوییم! شما از بازی جلوتر هستید.

بیانیه ماموریت باید توضیح دهد که چرا سازمان شما وجود دارد، چرا تجارت می کند و چگونه از مشتریانش حمایت می کند و چگونه به نفع آن ها عمل خواهد کرد. برخی از بیانیه های ماموریت احساسی و انگیزشی هستند. برخی در رویکردی رسمی تر اجرا می شوند.

اطمینان حاصل کنید که بیانیه ماموریت شما با هدف و فرهنگ شرکت شما مطابقت دارد.

در مرحله بعد، باید اهداف و مقاصدی را ترسیم کنید که بازاریابی شما را به سمت و سوی موفقیت آمیزی هدایت می کند. به یاد داشته باشید، در مورد این مورد هوشمند باشید: یعنی اهداف شما باید این باشد:

قابل اندازه گیری

دارای زمان مشخص

چشم انداز بازاریابی دیجیتال هر روز تغییر می کند، بنابراین باید انتظار داشته باشید که تاکتیک های شما به طور منظم تکامل تعریف عناصر SWOT یابد. اما اهداف اساسی و ماموریت اصلی شما باید همیشه سبزتر باشد. فرآیندهای بازاریابی باید به اندازه کافی سفت و سخت باشند تا در طول زمان به خوبی کار کنند، اما به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند تا در صورت لزوم با محورهای سریع موفقیت به پیش بروند.

۲. موقعیت یابی صنعت خود را برای بازاریابی تجزیه و تحلیل کنید

با ترسیم بیانیه ماموریت، اهداف و مقاصد، زمان آن رسیده است که چشم خود را به سمت بیرون بچرخانید تا ببینید شرکت شما از نظر صنعت کلی در کجا قرار دارد و همچنین موقعیت آن در بین مشتریان فعلی چگونه است.

این مرحله شامل دو استراتژی ضروری است: تجزیه و تحلیل SWOT و تحقیقات موقعیت یابی.

SWOT مخفف:

نقاط قوت یا کارهایی که شرکت شما در مقایسه با رقبای خود به خوبی انجام می دهد.

نقاط ضعف یا عواملی که ممکن است سازمان شما را از موفقیت در بازار باز دارد.

فرصت ها، از جمله عناصر خارجی هستند مانند روندهایی که می توانند پتانسیل کسب و کار جدید یا جریان های درآمدی را ایجاد کنند.

تهدیدها یا عوامل خارجی (اقتصادی، سیاسی، فناوری و …) که ممکن است برای شرکت شما موانعی ایجاد کند.

در جایی که SWOT بر عوامل داخلی و عناصر بازار خارجی تمرکز دارد، موقعیت‌یابی به دنبال تعریف بهتر روش‌هایی است که در آن برند در مقایسه با رقبای خود از دریچه تفکر مشتری درک می‌شود.

همانطور که بازاریابان حرفه ای توضیح داده اند، موقعیت یابی برند بر ایجاد یک هویت برند متقاعد کننده تمرکز دارد که در جمعیت هدف شما تأثیری به یاد ماندنی برای مشتریان ایجاد می کند.

به عنوان مثال، یک نمایندگی خودرو سطح بالا که می خواهد خود را به عنوان فروشنده وسایل نقلیه لوکس معرفی کند، به دنبال استفاده از کلمات و تصاویر خاصی در هر نوع بازاریابی بوده تا ارزش پیشنهادی خاصی را برای مخاطبان هدف خود ایجاد کند.

این مهم است که در نظر بگیرید مشتریان فعلی و بالقوه شما چگونه شرکت شما را درک می کنند، اگر تغییراتی وجود دارد که باید برای ایجاد تصویر برند ایده آل خود ایجاد کنید. جایی که شما در بازار جا می گیرید باید بر تصمیمات تاکتیکی تأثیر بگذارد، از این که چرا یک کلمه کلیدی خاص در استراتژی بازاریابی شما گنجانده شده است تا اینکه کدام شخصیت خریدار را بیشتر هدف قرار دهید.

۳. تاکتیک های بازاریابی را بسازید

در این مرحله، بازاریابی خود را بر اساس 4 P بازاریابی از E. J. McCarthy در نظر بگیرید. در حالی که این روش ها برای اولین بار در سال 1960 ایجاد شدند، اما امروزه نیز بسیار مرتبط با بازاریابی های موفق هستند. آنها عبارتند از:

محصول: اقلام یا خدماتی که برند شما در پاسخ به خواسته ها و نیازهای مشتری ارائه می دهد.

قیمت: بهای تمام شده محصول و ارزش ارائه شده به مشتری.

تبلیغات: تلاش‌های بازاریابی که برای حمایت از محصول استفاده می‌کنید، از جمله پیام‌هایی که مختص بازار هدف شماست.

مکان: کانال های توزیع فیزیکی و دیجیتالی که برای فعال کردن فروش استفاده می کنید.

ترکیب مناسب به بازار شما بستگی دارد.

از طریق منشور ترکیب بازاریابی ، می توانید با وضوح بیشتری کار را برای خود تعریف کنید که استراتژی محتوای شما چگونه با استراتژی بازاریابی کلی شما مطابقت دارد. به عبارت دیگر، می توانید خطوط مبنا را برای این موارد تعیین کنید:

نوع دارایی های بازاریابی مورد نیاز و تعداد آنها.

کمپین های بازاریابی که اولویت دارند.

فرصت های بازاریابی برای بهره برداری و جدول زمانی برای موفقیت بیشتر

سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای موفق برنامه های بازاریابی ورودی یا خروجی.

این زمانی است که فرآیندهای بازاریابی شما مدون شده و منابع برای راه اندازی کمپین بازاریابی در مقیاس کامل مورد بررسی قرار گیرند.

۴. فرآیند بازاریابی خود را با تولید محتوا گسترش دهید

این مرحله مستلزم اجرا است.

با تعیین معیارها، سرمایه گذاری های ارائه شده و برنامه های مورد توافق، فرآیند تولید محتوا اکنون در حال حرکت است. علاوه بر ایجاد محتوا، شما همچنین باید تمام داده های مربوط به فعالیت های بازاریابی خود را جمع آوری و تأیید کنید، از جمله:

معیارهای عملکرد کانال

سرنخ های واجد شرایط بازاریابی یا فروش MQL و SQL

پنل ISMS از پیشگامان تکنولوژی های جدید در زمینه خدمات تبلیغات پیامکی و ارايه دهنده وب سرویس های پیامکی همواره در صدد برآورده کردن خواسته های شما مشتریان عزیز می باشد.

پنج تکنیک برتر در تحلیل کسب و کار ۵ اسفند, ۱۳۹۷

تکنیک برتر در تحلیل کسب و کار

در این نوشته پنج تکنیک برتر در تحلیل کسب و کار از منظر تحلیل استراتژیک را برایتان ارائه خواهیم کرد.

از آنجایی که بنده در چندین پروژه تجزیه و تحلیل کسب و کار درگیر بوده و وظایفی به عهده داشتم، ۵ تکنیک را کشف کردم که به نظر من برای تجزیه و تحلیل کسب و کار بسیار مفید هستند که آن‌ها را در ادامه توضیح خواهم داد.

یک هشدار: من بیشتر به تجزیه و تحلیل‌های حوزه استراتژیک گرایش دارم.

پنج تکنیک برتر در تحلیل کسب و کار

۱. تجزیه و تحلیل SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT که متشکل از قدرت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات است، یک تکنیک بسیار ساده ولی با این حال قدرتمند است که توسط تحلیلگران کسب و کاری برای تحلیل سازمان‌های داخلی و خارجی تحت تجزیه و تحلیل استفاده می‌شود.

در هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT، تحلیل‌گر داده، تجزیه و تحلیلی کامل از ایفا کننده‌ها و عوامل داخلی (قوت و ضعف) و خارجی (تهدیدات و فرصت‌ها) موثر بر فضای عملیاتی سازمان انجام می‌دهد.

در استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT، تحلیل کسب و کار به سوال‌های زیر پاسخ می‌دهد:

 • نقاط قوت: ویژگی‌های کسب و کار یا پروژه که به آن نسبت به بقیه برتری می‌دهد.
 • نقاط ضعف: ویژگی‌های کسب و کار که کسب و کار یا پروژه را در وضع نامساعدی نسبت به رقیبان یا پروژه‌های دیگر قرار می‌دهد.
 • فرصت‌ها: عناصر موجود در محیط که کسب و کار یا پروژه می‌تواند آنها را به نفع خود بکار بگیرد.
 • تهدیدات: عناصر موجود در محیط که می‌توانند باعث مشکلاتی برای کسب و کار یا پروژه شوند.

استفاده: تجزیه و تحلیل SWOT در درک کردن موقعیت سازمان مفید است و به توصیه دادن قابیلت‌های مورد نیاز سازمان جهت ایجاد یا امکن‌پذیری هر نوع ابتکار بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل‌ها کمک می‌کند.

۲. تجزیه و تحلیل‌های MOST

تجزیه و تحلیل MOST یک چارچوب ساده و بسیار قدرتمند است که توسط تحلیلگران کسب و کار برای تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی جزئیات کارهای انجام شده توسط سازمان و نوآوری-هایی استفاده می‌شود که سازمان باید برای کمک به حفظ توازن استراتژیک خود، به دنبال انجام آنها باشد. همچنین می‌توان از آن برای ارائه اهداف و قابلیت‌های جدید به سازمان استفاده شود.

تجزیه و تحلیل M.O.S.T یک متد بسیار ساختار یافته برای فراهم کردن مقاصد برای اعضای تیم در هر سطح از سازمان است. با کار کردن از بالا به پایین، تضمین می‌کند که شما تمرکز خود را بر روی اهدافی نگه دارید که بیشترین اهمیت را برای سازمان شما دارند.

تجزیه و تحلیل MOST متشکل از ۴ عنصر است:

ماموریت: ماموریت، دلیل سطح بالا و کلی برای حضور داشتن در دنیای کسب و کار است و نتایجی را تعریف می‌کند که سازمان می‌خواهد به آنها دست بیابد. هر چه کسب و کار در هنگام تعریف ماموریت جزئیات بیشتر و دقیق‌تری ارائه دهد، کسب و کار در آینده به موفقیت­های بیشتری دست خواهد یافت.

مقاصد (اهداف): مقاصد یک قدم پایین‌تر از ماموریت قرار دارند. به این مقاصد به عنوان مجموعه‌ای از اهداف منحصر به فرد نگاه کنید که با هم به دستیابی به مامورت کلی کمک می‌کنند. دقیقاً مانند ماموریت، مقاصد باید در حدی دقیق و جزئی باشند که به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آینده کمک کنند. با تعیین شدن ماموریت، توسعه یک لیست از مقصد باید کار نسبتاً آسانی باشد. مقاصد باید مشخص، قابل‌ اندازه‌گیری، قابل دستیابی، واقع‌گرایانه و به موقع باشند (S.M.A.R.T). در غیر اینصورت، خزش هدف [۱]یه وجود می‌آید (فراتر رفتن پروژه یا کسب و کار از اهداف اصلی خود) و مقاصد درهم شده و پیاده‌سازی آنها سخت می‌شود.

استراتژی: این‌ها مواردی هستند که سازمان یا کسب و کار برای دستیابی به مقاصدشان انجام می‌دهند. چه کارهایی برای برآوردن مقاصد و پس از آن ماموریت، انجام شوند؟ استراتژی‌ها راهی برای مرور و گروه‌بندی سریع تاکتیک‌های پیاده‌سازی شده در سطح اولیه فراهم می‌کنند، تا به عنوان متدهایی برای دستیابی به مقاصد منطقی به نظر بیایند.

تاکتیک‌ها: تاکتیک‌ها در واقع متدهایی هستند که برای انجام دادن استراتژی‌ها استفاده می شوند. آنها باید فرآیندهایی ساده و نسبتاً گسسته باشند که درک کردن آنها آسان بوده و توسط افرادی پیش برده شوند که حتی بررسی اجمالی سطح بالایی از تحلیل M.O.S.T ندارند.

استفاده: تجزیه و تحلیل MOST برای این استفاده می‌شود که تضمین کند که BA راهکارهایی را پیشنهاد ‌می‌دهد که سازمان برای برآورده کردن مقاصد و ماموریت خود به آنها نیاز دارد. همچنین برای ترازبندی استفاده می‌شود.

۳. تجزیه و تحلیل PESTLE

با آگاهی از تاثیری که محیط بر روی سازمان دارد، تحلیل‌گر با یک عامل بسیار مهم در هر تحلیل کسب و کاری درگیر است. تجزیه و تحلیل PESTLE که با نام تحلیل PEST نیز شناخته می‌شود، ابزاری است که برای شناسایی و تجزیه و تحلیل محرکان کلیدی تغییر در محیط استراتژیک یا کسب و کار استفاده می‌شود. در این تحلیل به محرک‌ها و عامل‌ها و تاثیرات آنها بر روی تصمیمات و نوع پیشنهادات ارائه شده توسط تحلیل‌گر داده به سازمان می‌گذارد، نگاهی گذرا می‌کند.

سیاسی: شناسایی اتفاقات و شناخت چگونگی تاثیر اتفاقات و عوامل سیاسی در محیط‌هایی که سازمان در آنها عمل می‌کند.

اقتصادی: شناسایی اتفاقات و شناخت چگونگی تاثیر اتفاقات و عوامل اقتصادی در محیط‌هایی که سازمان در آنها عمل می‌کند.

اجتماعی (یا اجتماعی-فرهنگی): کدام جنبه‌های فرهنگی مهم‌تر از بقیه هستند که ما باید به آنها توجه کنیم؟

تکنولوژی (تکنولوژیکی): گرایشات عمومی و نوآوری‌های در حوزه تکنولوژی چه مواردی هستند. جهت پیشروی تکنولوژی چگونه است و این مسیر چه تاثیراتی بر روی سازمان یا کسب و کار ما خواهد گذاشت؟

قانونی: قوانین و مقرراتی که به صورت مستقیم بر روی صنعت یا محیط ما تاثیر می‌گذارد کدام هستند و چه تاثیری بر کسب و کار ما دارند؟

موارد کاربرد: تجزیه و تحلیل PESTLE برای درک عوامل و محرک‌های محیط عملیاتی سازمان و نحوه‌ی تاثیر گذاری آنها بر روی عملکرد سازمان است.

۴. تبادل اندیشه و افکار

تبادل اندیشه تکنیک خلاقیت در گروه است که به طور گسترده توسط تحلیلگران کسب و کار برای ایجاد ایده‌ها، شناسایی ریشه مشکلات و حل مشکلات پیچیده‌ی کسب و کار استفاده می‌شود. اکثر روش‌های دیگر مانند نگاشت ذهن، تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای، SWOT، و PESTLE از تبادل اندیشه و تکنیک‌های زیرمجموعه آن استفاده می‌کنند.

به نظر خود من این تکنیک در ایجاد ایده‌های متنوع بسیار مفید است. ba

استفاده: این مورد در حل مشکلات، پیدا کردن حقایق و ساخت ایده‌ها استفاده می‌شود.

بهتر است اطمینان حاصل کنید که تمامی ابعاد در یک تجزیه و تحلیل ارائه شده اند. قطعاً می‌خواهید تصدیق کنید که شما اجزا و عناصر مختلف و متنوع را تحت تجزیه و تحلیل در نظر گرفته‌اید، نمی‌خواهید هیچ چیز را از قلم بیاندازید؟ پس به تکنیک نگاشت ذهنی نیاز دارید.

عملکرد تجزیه و تحلیل کسب و کار در طی سالیان به طور عمده‌ای توسط این تکنیک‌ ارتقاء یافته است، ولی به نظر خود من این تکنیک در طی تعاملات تجزیه و تحلیل کسب و کار بسیار می‌باشد.

به نظر شما چه تکنیک‌هایی در تعاملات تجزیه و تحلیل کسب و کاری مفید هستند؟

با حضور در دوره آموزشی جامع تحلیل کسب و کار می‌توانید به تمامی این تکنیک ها مسلط شوید.

جزوه عناصر و جزئیات (فنی و حرفه ای)- نقشه کشی معماری

جزوه مبانی عناصر و جزئیات,جزوه مبانی عناصر و جزئیات نقشه کشی معماری,دانلود جزوه مبانی عناصر و جزئیات,دانلود جزوه مبانی عناصر و جزئیات نقشه کشی معماری,دانلود مبانی عناصر و جزئیات,مبانی عناصر و جزئیات
جزوه عناصر و جزئیات (فنی و حرفه ای)- نقشه کشی معماری

دانلود جزوه عناصر و جزئیات (فنی و حرفه ای)- نقشه کشی معماری،در قالب Pdf و در 232 صفحه.توضیحات:مبانی کتاب عناصر و جزئیات با این هدف برنامه ریزی شده است که بتواند خلا بین مهندسان معمار و مجریان ساختمان را در دفاتر و همچنین کارگاه های ساختمانی پر کند. در ابتدای هر فصل با آموزش مطالب ساده زمینه برای جذب مفاهیم پیچیده تر فراهم شده است و …فهرست مطالب:شناخت زمین و پی سازیدیوار چینیمحافطت از دیوارها در برابر رطوبتبازشو یا درگاه در دیوارو …

مبانی عناصر و جزئیات جزوه مبانی عناصر و جزئیات دانلود مبانی عناصر و جزئیات دانلود جزوه مبانی عناصر و جزئیات جزوه مبانی عناصر و جزئیات نقشه کشی معماری دانلود جزوه مبانی عناصر و جزئیات نقشه کشی معماری

تحقیق ریشه معروف ترین ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های فارسی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ریشه معروف ترین ضرب المثل های فارسیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 5بخشی از متن تحقیق:ونیکی کن بر دجله اندازدر…

فایل اکسل فهرست بهای رشته چاه 1398 فایل اکسل فهرست بهای 1398 راهداری رفتن به سایت اصلی دانلود فایل اکسل فهرست بهای رشته چاه 1398،در قالب xls و قابل ویرایش. من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب…

اصول هماهنگی,انواع هماهنگی,تعریف هماهنگی,مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات,نقش هماهنگی در مدیریت,هماهنگی چیست,هماهنگی در مدیریت چیست,هماهنگی یعنی چه پاورپوینت هماهنگي در سازمان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت هماهنگي در سازمانقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 47بخشی از پاورپوینت:تعريف هماهنگيهماهنگي عبارت از، ادغام…

آرماتوربندی,ساخت تیرچه طبقات,کارهای عمومی ساختمان دانلود گزارش كارآموزي کارهای عمومی ساختمان دانلود فایل فهرست مطالب : مقدمه دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی کارگاه ها آشنایی کلی با مکان کارآموزی پاک سازی خرابه گودبرداری پیاده کردن نقشه بتون مگر قالب بندی…

پایان نامه پیرامون پيشرفت,پروژه پيشرفت,تحقیق اخلاق,تحقیق اعتماد,تحقیق انگیزه,تحقیق انگیزه الهی,تحقیق پيشرفت,تحقیق در مورد پيشرفت,تحقیق روانشناسی پيشرفت,تحقیق عوامل پیشرفت جامعه,تحقیق عوامل پیشرفت فرد,دانلود تحقیق پيشرفت,مقاله پيشرفت دانلود تحقیق عوامل پيشرفت فرد و جامعه دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع عوامل پيشرفت فرد و…

پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بين الملل ( Ripe ),دانلود پاورپوینت در مورد گروه مطالع,دانلود پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بين الملل ( Ripe ),دانلود رایگان پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بين الملل ( Ripe ),گروه مطالعاتی مجامع بين الملل ( Ripe )…

تحقیق غیبت صغری حضرت مهدی (ع) غیبت صغری حضرت مهدی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق غیبت صغری حضرت مهدی (ع)قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 20بخشی از متن تحقیق:غیبت صغری، از امامت حجت بن حسن، از زمان…

پاورپوینت فصل دهم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی (رفتار انحراف آميز) کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن…

بررسی توزیع سبک مدیریتی مدیران مدارس,تحقیق توزیع سبک مدیریتی مدیران مدارس,تحقیق سبک های چهارگانه مدیریتی لیکرت,تحقیق میزان رضایت شغلی معلمان,توزیع سبک مدیریتی مدیران مدارس,سبک های چهارگانه مدیریتی لیکرت,میزان رضایت شغلی معلمان دانلود تحقیق بررسی توزیع سبک مدیریتی مدیران مدارس براساس…

انواع ضدعفونی کننده ها,پایان نامه ضدعفونی کننده ها,تحقیق ضدعفونی کننده ها,ضدعفونی کننده ها,ضدعفونی کننده ها بدن,ضدعفونی کننده ها مرغداری,ضدعفونی کننده های بیمارستانی,ضدعفونی کننده های طبیعی,مقاله ضدعفونی کننده ها دانلود پاورپوینت نکاتی در استفاده از ضدعفونی کننده ها دانلود فایل دانلود…

بیوسرامیک,بیوفناوری,ساختمان بدن,مصالح تحقیق مصالح جدید بیوسرامیک در ساختمان بدن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مصالح جدید بیوسرامیک در ساختمان بدن،در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بیوفنآوری بیوسرامیكها مهندسی سلول میكروحاملها در مهندسی بافت پوشش ایمپلنت ها درمان پوكی استخوان نانولوله های…

تحقیق بررسی صنايع دستي ایران از گذشته تا امروز رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : صنايع دستي ایران از گذشته تا امروز،قالبندی : wordتعداد صفحات : 497بخشی از متن تحقیق : صنايع دستي به عنوان زير مجموعه اي…

بیوگاز,بیوگاز کود حیوانی,بیومس,تحقیق بیوگاز,تحقیق دستگاه بیوگاز,تحقیق راکتور بیوگاز,تحقیق ساخت دستگاه بیوگاز,تحقیق طراحی دستگاه بیوگاز,تولید تعریف عناصر SWOT بیوگاز,دستگاه بیوگاز,راکتور بیوگاز,ساخت دستگاه بیوگاز,طراحی دستگاه بیوگاز,مقاله بیوگاز تحقیق مراحل طراحی و ساخت یک واحد دستگاه بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی رفتن به سایت…

تحقیق غدير از ديدگاه اهل سنت تحقیق غدير از ديدگاه اهل سنت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع غدير از ديدگاه اهل سنت،در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پيش گفتارفصل اول : داستان غديرعيدغديرغدير خم و. …

pdf,word,پاورپوینت,پایان نامه كاشمر,پروژه در مورد كاشمر,پروژه كاشمر,تحقیق آماده در مورد كاشمر,تحقیق در مورد كاشمر,دانلود تحقیق كاشمر,دانلود رایگان تحقیق كاشمر,رایگان,رشته جغرا,كاشمر,مقاله در مورد كاشمر,مقاله كاشمر,ورد تحقیق بررسی شهرستان كاشمر رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:واژه شناسيبه نظر ميرسد كه…

استفاده از پایگاه داده اکسس,پایان نامه سی شارپ,پروژه آماده C,پروژه آماده برنامه نویسی سی شارپ,پروژه سی شارپ,پروژه سی شارپ با داکیومنت,دانلود پروژه برنامه نویسی #C,دانلود پروژه سی شارپ,گزارش گیری نمرات در سی شارپ سیستم ثبت نام مدرسه با زبان سی…

پاورپوینت تولید آجر,تحقیق تولید آجر,تولید آجر,تولید آجر با ماسه بادی,تولید آجر به روش نیمه اتوماتیک,تولید آجر دستی,تولید آجر سبک,تولید آجر سفال,تولید آجر سفالی,تولید آجر سیمانی,تولید آجر ماسه بادی,تولید آجر نسوز,تولید آجر نما,مقاله تولید آجر تحقیق تولید آجر به روش نیمه…

تحقیق بخش اداري مالي اداره مخابرات بخش اداري مالي اداره مخابرات رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بخش اداري مالي اداره مخابراتقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 94بخشی از متن تحقیق:فصل اولاداره مالي ادارياداره مالي اداري ضمن ارائه…

پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی,پرسشنامه رایگان استاندارد ویژگی های شخصیتی,دانلود پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی,دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی دانلود پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI دانلود فایل دانلود پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI،در قالب word و…

جذب ارزش مشتری,خلاصه كتاب اصول بازاریابی كاتلر,خلاصه كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده,شناسایی ارزش مشتری,قیمت گذاری محصولات,كتاب اصول بازاریابی كاتلر,كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده,نکات كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده دانلود پاورپوینت قیمت گذاری محصولات، شناسایی و جذب ارزش…

تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم های مدیریت تجزیه و تحلیل سیستم ها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم های مدیریت،در قالب word و در 87 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:تجزيه و تحليل سيستم فصل…

گزارش کارآموزی در پروژه ساختمانی گزارش کارآموزی ساختمان رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی در پروژه ساختمانی،در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه ای بر روش های ساخت در ایرانمقایسه فنی انواع اسکلت ساختماناسکلت فلزیانواع پروفیل…

دانلود رایگان گزارش سازمان هواشناسي,دانلود رایگان گزارش کارآموزی ايستگاه هواشناسي,دانلود گزارش کارآموزی ايستگاه هواشناسي,دانلود گزارش کارآموزی سازمان هواشناسي,گزارش کارآموزی ايستگاه هواشناسي,گزارش کارآموزی سازمان هواشناسي دانلود گزارش کارآموزی ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی ايستگاه هواشناسي…

پاورپوینت فارسی مقطع سوم ابتدایی با موضوع یار مهربان، حوض فیروزه ای، مثل رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فارسی مقطع سوم ابتدایی با موضوع یار مهربان، حوض فیروزه ای، مثل،در قالب ppt و در 10 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از…

آشنایی با ورق کاری فلزات,اصول ورق کاری فلزات,پاورپوینت ورق کاری فلزات,پایان نامه ورق کاری فلزات,پروژه ورق کاری فلزات,تحق,تحقیق ورق کاری فلزات,روشهای ورق کاری فلزات,مقاله ورق کاری فلزات,نحوه ورق کاری فلزات,ورق کاری فلزات,ورق کاری فلزات چیست دانلود ورق کاری فلزات دانلود…

تحقیق يادداشتي بر داستان فردا از صادق هدايت از محمد بهارلو داستان «فردا»ي صادق هدايت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق يادداشتي بر داستان فردا از صادق هدايت از محمد بهارلوقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 8بخشی از…

پاورپوینت سری زمانی تعریف سری زمانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سری زمانی،در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعریف سری زمانیچرا سری‌های زمانی؟مزایا و معایبهمبستگی بین مشاهدات سری زمانیراهکارهای الگوسازی یا مدل‌سازیایستایی داده‌ها (stationary) Examples…

پاورپوینت فناوری اطلاعات,تحقیق فناوری اطلاعات,جزوه فناوری اطلاعات,فناوری اطلاعات,فناوری اطلاعات بورس,فناوری اطلاعات چیست,فناوری اطلاعات سلامت,فناوری اطلاعات شهرداری تهرات,فناوری اطلاعات و ارتباطات,مقاله فناوری اطلاعات دانلود جزوه آموزشی مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات (مبانی کامپیوتر) دانلود فایل دانلود جزوه آموزشی مفاهیم پایه فن…

پاورپوینت بررسی نقش مکمل های غذایی در ورزش بررسی نقش مکمل های غذایی در ورزش رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی نقش مکمل های غذایی در ورزش، در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مكمل…

پاورپوینت جریان سلفی گری معاصر تعریف عناصر SWOT تاریخچه وهابیت pdf رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع جریان سلفی گری معاصر،در قالب ppt و در 105 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:سلفى‌هاى نجد یک‌دست نیستند، بلکه گروهى "سلفى تبلیغى" هستند که…

استان هرمزگان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان جاسک,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان جاسک,نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان جاسک دانلود نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان جاسک دانلود فایل نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان جاسک…

كتاب ساخت متن سه بعدي دانلود كتاب ساخت متن سه بعدي دانلود فایل كتاب ساخت متن سه بعدي من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: كتاب ساخت متن سه بعدي

ISO 9000,ايزو 9000,تحقيق مديريت,دانلود تحقيق,كار تحقيقي مديريت,مديريت,مديريت كيفيت دانلود تحقيق ISO 9000 و مديريت كيفيت دانلود فایل اطلاعاتي دربارة‌ سازمان بين المللي استاندارد ISO 1/1 – ISO سازمان حامي ISO 9000 مجموعه استاندارهاي بين المللي ISO 9000 براي مديريت و…

استان اردبیل,بخش های شهرستان خلخال,شیپ فایل بخش های شهرستان خلخال,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان خلخال,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان خلخال,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان خلخال…

پاورپوینت استامینوفن استامینوفن رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع استامینوفن،در قالب ppt و در 38 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:استامینوفن یک داروی سنتتیک و غیر مخدر می باشد که از P-امینوفنل مشتق می باشد .استامینوفن (Paracetamol, tylenol)در…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.