چگونه به پول از هوا نازک


چگونه به پول از هوا نازک

معنی: خون سردی، سرد، خنک، خونسرد، خنک ساختن، چاییدن، خنک کردن، سرد کردن، ارام کردن معانی دیگر: خنک (سردی خوشایند)، تگرگی، چاییده، (جامه و پتو و غیره) سرد، آرام، خوددار، مهارشده، (خودمانی) بی تفاوت، بی اعتنا، ناهمگون، نادوستانه، (از نظر رفتار یا گفتار) سرد، غیرصمیمانه، مک، شیرین (بیشتر در مورد پول)، (امریکا - خودمانی) خیلی خوب، بسیار خوشایند، مامانی، خنک کردن یا شدن، سرد کردن یا شدن، (دوستی و عشق و غیره) فروکش کردن، بی ادب (و خونسرد)، گستاخ (و بی اعتنا)، آبی فام، سبز فام (رنگ های ((سرد)): انواع رنگ های سبز و آبی)

بررسی کلمه

[ترجمه یکی از کانون زبانان🌷] شما باید در روز هاس سرد و خنک بهاری یک ژاکت سبک ( ( منظور ژاکت ساده بدون پشم ) ) بپوشید ( ( تا گرم شوید ) )

[ترجمه ترگمان] تو باید یه کت روشن روی روزه ای گرم بهار بپوشی
[ترجمه گوگل] شما باید در روزهای سرد سالم یک ژاکت سبک بخورید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] گونه هایش سرد بود و اثری از تب نبود
[ترجمه گوگل] در حال حاضر گونه هایش خنک بودند و نشانه ای از تب وجود نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] می دانستم هوا گرم است، بنابراین چند تا لباس خنک آوردم
[ترجمه گوگل] من می دانستم آب و هوا گرم است، بنابراین من برخی از لباس های سرد آوردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (4) تعریف: characterized by calmness, esp. in a way that allows one to think clearly or to gain respect or admiration from others; controlled.
مترادف: calm, collected, composed, controlled, easygoing, even-tempered, imperturbable, self-possessed
متضاد: ardent, distraught, چگونه به پول از هوا نازک hotheaded, nervous, panicky
مشابه: dispassionate, even, impassive, level, nonchalant, relaxed, sedate, serene, together, unemotional, unexcitable, unflappable, unruffled

[ترجمه ترگمان] این به نفع اوست که در این مذاکرات دشوار خنک بماند
[ترجمه گوگل] این به نفع او است که او در این مذاکرات دشوار باقی می ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (5) تعریف: characterized by a lack of warmth or enthusiasm.
مترادف: chill, chilly, unfriendly, unsociable
متضاد: enthusiastic, friendly, warm
مشابه: aloof, distant, indifferent, inhospitable, remote, standoffish

[ترجمه ترگمان] در میان این جنجال، هر جا که می رفتند پذیرایی سردی از او به عمل می آوردند
[ترجمه گوگل] در میان رسوایی، آنها در هر جا که رفتند، یک جاذبه را تجربه کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] مادرم همیشه نسبت به من سرد رفتار کرده است
[ترجمه گوگل] مادر من همیشه به من نسبت داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] دفتر به رنگ سفید سرد درآمده است
[ترجمه گوگل] دفتر رنگ سفید سرد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (7) تعریف: (informal) great, esp. in a novel, clever, or stylish way; appealing.
مترادف: great, nice, terrific
مشابه: awesome, fantastic, groovy, neat, out of sight, splendid, swell, tough, unbelievable

[ترجمه ترگمان] این دوربین های جدید خیلی باحاله
[ترجمه گوگل] این دوربین های جدید خیلی باحال هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (8) تعریف: (informal) quite acceptable, decent, fair-minded, or admirable.
مترادف: acceptable, admirable, decent, satisfactory, unobjectionable

[ترجمه ترگمان] او مدیر مدرسه است و کمی پیر است، اما واقعا زیباست
[ترجمه گوگل] او مدرسه مدرسه و نوع قدیمی است، اما او واقعا بسیار سرد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] خوبه که پولت رو بهت پس داده
[ترجمه گوگل] جالب است که او به شما پول خود را به شما داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او می خواست برقصد، اما فکر نمی کرد که او خونسرد به نظر برسد
[ترجمه گوگل] او می خواست رقص ببرد، اما فکر نمی کرد او خنک شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] دزدا با یه میلیون ها فرار کردن
[ترجمه گوگل] دزدان با میلیون دلاری دور شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• : تعریف: something that is cool or somewhat cold.
مترادف: chill, chilliness
متضاد: warmth
مشابه: cold, nip

[ترجمه ترگمان] همان طور که منتظر بودیم، شام سرد شد
[ترجمه گوگل] شام تا زمانی که منتظرش بودم سرد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: to lessen in intensity.
مترادف: abate, lessen, moderate, subside, temper
متضاد: intensify
مشابه: decrease, diminish, dwindle, mitigate

[ترجمه ترگمان] شور و اشتیاق مارتین به کارش سرد شد
[ترجمه گوگل] اشتیاق او برای کار او سرد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (1) تعریف: to reduce in temperature; make less warm.
مترادف: chill
متضاد: warm
مشابه: refrigerate

• (2) تعریف: to make less intense; moderate.
مترادف: abate, lessen, moderate, reduce, temper
متضاد: intensify
مشابه: decrease, diminish, dwindle, mitigate, settle

[ترجمه ترگمان] آرزوی او را خاموش کرد
[ترجمه گوگل] او میل خود را خنک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

مترادف ها

equanimity, composure, possession, cool, calmness, coolness, sangfroid, self-possession, recollection, unflappability

algid, cold, cool, chilled, chilly, standoff, fresh, standoffish, arctic, distant, nipping, wintry, raw

imperturbable, cool, cool-headed, cold-blooded, composed, dispassionate, cold-livered, even-tempered, self-possessed

assuage, acquiesce, conciliate, calm, appease, soothe, quiet, gentle, still, cool, allay, alleviate, solace, silence, pacify, smooth, becalm, lull, mollify, placate, quieten

به انگلیسی

• coldness; poise, composure
chill, make slightly cold; be chilled, become slightly cold; calm, soothe
slightly cold; indifferent, uncaring, aloof; composed, deliberate; great, terrific (slang)
something that is cool has a low temperature but is not cold.
cool clothing is made of thin material that is comfortable to wear in hot weather.
when something cools or when you cool it, it becomes less hot.
if you stay cool in a difficult situation, you remain calm.
if someone is cool towards you, they are unfriendly. if they are cool towards an idea or suggestion, they are not enthusiastic about it.
if you keep your cool, you control your temper and remain calm in difficult situations. if you lose your cool about something, you become angry and excited about it. used in informal english.
if something cools down, it becomes cooler until it reaches the temperature you want.
if someone cools down, they become less angry.
if you cool off, you make yourself cooler after being too hot.

نرخ دیه چگونه محاسبه می‌شود؟ جدول دیه سال 1401

راهنمای محاسبه دیه

تا به حال برایتان سوال پیش نیامده که به عنوان مثال، دیه شکستگی دست چگونه محاسبه می‌شود؟ بر چه اساسی تخمین زده می‌شود که برای شکستگی دندان، چه مبلغی باید پرداخت شود؟ پاسخ این سوالات، منوط به آشنایی کامل با راهنمای محاسبه دیه است.

دیه انواع مختلفی دارد که مبلغ هرکدام از آن‌ها با دیگری متفاوت است. به چگونه به پول از هوا نازک چگونه به پول از هوا نازک عنوان مثال، مبلغی که باید برای جراحت بدون خون پرداخت شود، کاملا با جراحتی که منجر به خون‌ریزی شود، متفاوت است.

در این مقاله از مجله اینترنتی ایده آل مگ قصد داریم به صورت کامل به بررسی راهنمای محاسبه دیه بپردازیم. اگر چند دقیقه از وقت خود را به همراهی با ما اختصاص دهید، با انواع دیه و مبلغ هرکدام از آن‌ها، آشنا خواهید شد.

دیه چیست و چه انواعی دارد؟

دیه یکی از انواع مجازات‌های اسلامی است که برای تنبیه مجرمانی که به هر دلیلی، امکان قصاص آن‌ها وجود ندارد، در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات‌های اسلامی، تعریف دیه این گونه است:

دیه چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

دیه مقدار مال معیّنی است و در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.

همانطور که از اسم دیه نیز مشخص است، این جریمه برای موارد زیر مقرر شده و پرداخت می‌گردد:

 • قتل نفس غیر عمد
 • اعضای بدن (یکی از عضوهای بدن، قطع شده یا به صورت کامل، از کار بیفتد)
 • جراحت
 • منافع اعضا (یکی از حواس پنجگانه بدن انسان از کار بیفتد)

برای هر کدام از این موارد، در قانون مجازات‌های اسلامی، دیه مشخص و مقدری تعیین شده است. اما قبل از هر کاری، باید با مبحثی تحت عنوان “دیه کامل انسان” آشنا شویم.

دیه کامل انسان چیست؟

دیه کامل مبلغی است که در قانون مجازات‌های اسلامی، برای قتل نفس غیر عمد مرد مسلمان در نظر گرفته شده است. این مبلغ هر ساله و توسط ریاست قوه قضاییه تعیین شده و ابلاغ می‌گردد.

محاسبه دیه کامل انسان

نکته: برای محاسبه دیه کامل انسان، مبلغی معادل قیمت ۱۰۰ شتر سالم را در نظر می‌گیرند. البته ممکن است از مواردی همچون قیمت ۲۰۰ گاو سالم، ۱۰۰۰ گوسفند سالم و … نیز استفاده شود.

دیه کامل از آن‌جایی حائز اهمیت است که مبلغ تعیین شده برای سایر انواع دیه را بر اساس درصدی از آن محاسبه می‌کنند. در واقع، در قانون مجازات‌های اسلامی، برای هر کدام از جرائمی که مشمول پرداخت دیه می‌شوند، درصدی از دیه کامل انسان به عنوان جریمه در نظر گرفته شده است.

میزان دیه سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

همانطور که گفته شد، مبلغ دیه کامل، در ابتدای هر سال و توسط ریاست قوه قضاییه تعیین شده و به تمامی نهادهای ذی‌صلاح، ابلاغ می‌شود. بر همین اساس، مبلغ دیه کامل ۱۴۰۱ به میزان ۶۰۰ میلیون تومان، معادل ۶ میلیارد ریال در نظر گرفته شد.

برای به دست آوردن مبلغ سایر انواع دیه در سال ۱۴۰۱، دانستن مقدار دیه کامل این سال، کافی است؛ البته به شرطی که با درصدهای انواع دیگر دیه، آشنایی داشته باشیم.

محاسبه دیه برای انواع جراحت

جراحت یکی از انواع جرائمی است که بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی، مشمول پرداخت دیه می‌شود. نحوه وارد کردن جراحت، در پرداخت دیه آن، تاثیرگذار نیست. (جراحتی که بر اثر تصادف ایجاد شود، فرقی با جراحت حاصل از نزاع خیابانی ندارد)

دیه جراحت چگونه محاسبه می‌شود

جراحت سر و صورت

در شرع اسلام، جراحت انواع مختلفی دارد که در ادامه به معرفی هرکدام از آن‌ها خواهیم پرداخت:

نوع جراحتمبلغ دیه
حارصه سر و صورت (جراحتی که منجر به خونریزی نشود)یک صدم دیه کامل
دامیه سر و صورت (جراحتی که وارد پوست شده و منجر به خونریزی شود)دو صدم دیه کامل
متلاحمه سر و صورت (جراحتی که موجب بریدگی گوشت شده ولی به پوست استخوان نرسد)سه صدم دیه کامل
سمحاق سر و صورت (جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد)چهار صدم دیه کامل
موضحه سر و صورت (جراحتی که باعث آشکار شدن استخوان شود)پنج صدم دیه کامل
هاشمه سر و صورت (جراحتی که موجب شکستگی استخوان شود)ده درصد دیه کامل
منعله سر و صورت (جراحتی که منجر به جا به جایی استخوان شود)پانزده درصد دیه کامل
مامومه سر و صورت (جراحتی که به کیسه مغز برسد)یک سوم دیه کامل

نکته: گوش، بینی، زبان، فک، لب و داخل دهان، همگی بخش‌هایی از سر و صورت محسوب می‌شوند.

جراحت سایر اعضای بدن

درصدهایی که برای انواع جراحت سر و صورت در نظر گرفته شده‌اند، برای سایر اعضای بدن نیز صدق می‌کنند. البته با این تفاوت که در این گونه موارد، درصدی از دیه کامل آن عضو، پرداخت می‌شود.

به عنوان مثال، دیه جراحتی که روی دست ایجاد شود، نسبت به دیه کامل دست و مقدار جراحت محاسبه و پرداخت می‌شود. به طور مثال دیه کبودی با دیه شکستگی اعضای بدن و یا بریدگی و جراحات عمیق متفاوت است.

همچنین بخوانید:

نحوه محاسبه دیه اعضای بدن

برای محاسبه دیه نقص یکی از اعضای بدن، دو قانون کلی وجود دارد:

 1. قانون اول: اگر یکی از اعضای زوج بدن انسان قطع شود، دیه آن بر اساس نصف دیه چگونه به پول از هوا نازک کامل محاسبه می‌شود.
 2. قانون دوم: اگر یکی از اعضای فرد بدن انسان قطع شود (تنها یک عضو از آن در بدن موجود باشد، دیه آن برابر با دیه کامل انسان خواهد بود.

نکته: دیه منافع اعضا (از بین رفتن یکی از حواس پنجگانه انسان) برابر با دیه کامل انسان خواهد بود.

جدول دیه در سال 1401 + نرخ دیه اعضای بدن چقدر است؟

نرخ دیه 1401

محاسبه دیه، بر اساس مبلغی که توسط قوه قضاییه و به صورت سالانه اعلام می‌گردد، انجام می‌شود. از همین رو پزشکی قانونی، با اعلام میزان صدمات وارده به فرد و اعلام آن به دادگاه، مسیر محاسبه دیه را هموار کرده و دادگاه نیز بر اساس گواهی پزشکی قانونی، مبلغ دیه را اعلام می‌کند.

نرخ دیه چگونه محاسبه می‌شود؟

مبلغ دیه کامل یک انسان، برابر است با نرخ به روز ۱۰۰ شتر سالم و بدون عیب که خیلی هم لاغر نباشند. لازم به ذکر است دیه در زمان پرداخت آن محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال اگر جنایت در سال ۹۸ واقع شده باشد، ولی دیه در سال ۱۴۰۱ پرداخت شود، مبلغ دیه بر اساس نرخ دیه ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.

نرخ دیه چگونه محاسبه می شود؟

از طرف دیگر در بعضی موارد و برای برخی از صدمات، دیه ‌ای در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است. به همین دلیل در هنگام بروز چنین مواردی، دادگاه مطابق گواهی پزشکی قانونی و براساس تشخیص خود، مبلغی را به عنوان ارش اعلام می‌کند که فرد خاطی موظف به پرداخت آن است.

ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ارش را اینچنین تعریف می‌کند: ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعئین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود

جدول دیه در سال ۱۴۰۱

به طور چگونه به پول از هوا نازک کل دیه اعضای بدن، هر ساله توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود. در جدول زیر محاسبه دیه و مبلغ آن در سال ۱۴۰۱ آورده شده است:

نوع دیهمبلغ در سال ۱۴۰۱
دیه کامل در ماه های غیر حرام۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه های حرام۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابد۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی نازک نی و درشت نی استخوان پا هر کدام۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی بینی۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی ترقوه۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد حارصه۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد دامیه۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه دندان‌ های پیشین که کامل ساقط شوند۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه دندان‌ های پشتی که کامل ساقط شوند۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه یک دست۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه یک پا۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه خرد شدگی استخوان مطلوب التیام یافته۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

توجه: برخی از مقادیر مندرج در این جدول، ممکن است با ابلاغیه جدید قوه قضاییه، با تغییراتی مواجه شوند. در صورت اعلام نرخ قطعی دیه ۱۴۰۰ و جدول اصلی آن، این ارقام، بلافاصله به روز رسانی خواهند شد.

نرح دیه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با دیه ۱۴۰۱

در جدول زیر نرخ دیه در سال ۱۴۰۰ به تفکیک انواع آن، آورده شده است. مقایسه نرخ دیه سال ۱۴۰۱ با معادل آن در سال ۱۴۰۰، نشان می‌دهد که نرخ دیه در یک سال گذشته، ۳۳ درصد رشد داشته است.

نوع دیهمبلغ در سال ۱۴۰۰
دیه کامل در ماه های غیر حرام۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه های حرام۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابد۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
دیه چگونه به پول از هوا نازک شکستگی نازک نی و درشت نی استخوان پا هر کدام۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی بینی۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی ترقوه۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد حارصه۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد دامیه۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان
دیه دندان‌ های پیشین که کامل ساقط شوند۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه دندان‌ های پشتی که کامل ساقط شوند۱۱/۹۶۰/۰۰۰ تومان
دیه یک دست۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه یک پا۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب۱۱/۹۲۱/۴۲۸ تومان
دیه خرد شدگی استخوان مطلوب التیام یافته۸۲/۳۴۶/۱۴۲ تومان

حال برای فهم بهتر جدول فوق، به توضیح برخی از اصطلاحات به کار رفته در آن می‌پردازیم. در فقه از جراحت‌هاى پدید آمده در سر و صورت «شِجاج» و در غیر سر و صورت «جرح» تعبیر مى‌گردد.

شجاج خود بر هشت قسم است که در اینجا تنها به سه قسم آن اشاره میکنیم:

 • حارصه : خراشیدگى پوست بدون جریان خون
 • هاشمه : آنچه موجب شکستگی استخوان گردد، هرچند با جراحت همراه نباشد
 • دامیه : زخمى که کمى در گوشت نفوذ کرده و خون جارى شده است (در این صورت باید دیه دامیه پرداخت شود)

دیه‌های مربوط به حارصه

حارصه سر و صورت : جراحت حارصه چنان‌چه بر روی سر یا صورت ایجاد شود، دیه آن یک‌صدم یا یک درصد دیه کامل یا یک شتر خواهد بود.

حارصه بدن : جراحت حارصه چنان‌چه بر روی بدن ایجاد شود، دیه آن نیم‌صدم یا نیم درصد دیه کامل خواهد بود.

حارصه دست و پا : جراحت حارصه چنانچه بر روی هر یک از دست‌ها یا پاها ایجاد شود، دیه آن نیم‌صدم یا نیم‌درصد دیه کامل خواهد بود.

حارصه هر بند انگشت (به جز انگشت شست) : جراحت حارصه چنان‌چه در هر یک از بندهای انگشتان دست و یا پا ایجاد شود به غیر از انگشت شست، یک‌صدم از یک‌سوم از یک‌دهم دیه کامل خواهد بود.

حارصه هر بند انگشت شست دست یا پا : جراحت حارصه چنانچه در هر یک از بندهای انگشتان شست دست یا پا ایجاد شود، یک صدم از یک دوم از یک دهم دیه کامل خواهد بود.

حارصه گردن : جراحت حارصه جنانچه بر روی گردن ایجاد شود، دیه آن نیم صدم دیه کامل یا نیم درصد دیه کامل خواهد بود.

به طور کلی در مورد جراحت حارصه که در عضوی از اعضای بدن (غیر سر و صورت) واقع شده باشد، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به نسبت یک‌صدم از دیه آن عضو تعیین می‌شود، و چنانچه آن عضو دیه معین نداشته باشد، برای آن ارش تعیین می‌شود .

به عنوان چگونه به پول از هوا نازک مثال چنانچه حارصه بروی دست واقع شده باشد، دیه آن به روش یک‌صدم از نصف دیه کامل محاسبه می‌‎شودکه میزان دیه آن، معادل نیم‌درصد یا نیم‌صدم دیه کامل خواهد شد یا به طور مثال دیه شکستگی انگشت دست برای هر انگشت معادل یک دهم دیه کامل محاسبه می ود.

چگونه به پول از هوا نازک

تعداد بازدید ۱۶۵۶۴

چند روزی هست که برگهای گیاهم از اون حالت سفتی و تو پر بودن دراومده و برگهاش نازک تر شده و کمی پژمرده ، میتونید کمکم کنید؟

کارشناس شماره ۱

سلام وقتتون بخیر . لطفا بفرمایید نحوه ی آبیاری به چه صورت هستش و آیا گیاه در داخل منزل قرار داره ؟

بله داخل آپارتمان هست ، نور آفتاب ندارد ، هفته ای یک بار (چگونه به پول از هوا نازک نصف لیوان) آب میدهم ،

در ضمن برخی از برگها خیلی سست شده اند و دست بهشون میخوره میریزن

کارشناس شماره ۱

کراسولا به نور زیاد و هوای تازه نیاز داره علت ریزش برگها کم نوری و محیط نامناسب هستش . اگه تو همین محیط بخواین نگهش دارید از بین میره . ساقه ی اصلی هم نرم شده ؟

فعلا خیر ، البته خیلی کم تغییر کردن ولی هنوز نرم نشدن. یعنی من کار خاصی نکنم؟ فقط نور تامین کنم ؟ آبیاری رو چگونه به پول از هوا نازک تغییر ندم؟ چیز خاصی به عنوان مکمل نمیخواد؟

کارشناس شماره ۱

نه نیازی به مکمل نداره . سنگریزه های روی خاک رو بردارید و گلدان رو در بالکن قرار بدید البته مدتی در مکانی بدون نور مستقیم و بعدا کم کم به نور مستقیم عادتش بدید تا برگها دچار سوختگی نشه . اکثر ساکولنتها باید در هوای آزاد نگهداری بشن و فقط از برف و یخبندان محافظت بشن . زیر گلدون زهکش داره ؟

بله داره ، پس تنها کاری که میکنم این باشه که در هوای آزاد بگذارم گلدون رو؟ هوای سرد بدترش نمیکنه؟ مقدار آبدهی چطور ؟ همون مقداری که میدم هفته ای یکبار اوکیه؟

کارشناس شماره ۱

بله بزاریدش تو هوای ازاد طبق روالی که تو کامنت قبلی بیان شد . برای آبیاری نمیشه روز تعیین کرد ، تو این فصول سرد بهتره آبیاری کمتر انجام بشه بین دو آبیاری حتما اجازه بدید خاک خشک بشه . و در ان زمان مقداری بهش اب بدید . مقدار آبی که در این فصل در گلدان میریزید باید کمتر از ابی باشه که در فصول گرم در گلدان میریزید یعنی در فصول گرم گیاه باید کاملا سیرآب بشه اما در فصول سرد به علت خنک بودن هوا ، نیازی به سیرآب شدن نیست . در زمان یخبندان گیاه رو از سرما محافظت کنید .

خیلی ممنون و تشکر از راهنماییتون زمانی که گل رو خریدم آقای فروشنده بهم گفت گیاه آپارتمانی هست و داخل آپارتمان کاملا سالم میمونه برای همین داخل نگه داشتمش ولی به هر حال ممنون ، انشالله که جون بگیره گیاه

کارشناس شماره ۱

متاسفانه اصلا اینطور نیست انواع کراسولا و اکثر ساکولنتها باید در هوای آزاد نگهداری بشن غیر از مواقعی که برف و یخبندان هستش . تعداد کاکتوسها و ساکولنتهایی که میتونید داخل خونه از اونها نگهداری کنید بسیار کم و محدود هستند انهم به شرط پنجره ی جنوبی و تهویه ی عالیِ محیط .

برچسب محصولات
دسته بندی ها
 • گیاهان آپارتمانی
 • گلدان تبلیغاتی
خدمات مشتریان
 • حریم خصوصی
 • ثبت شکایت
 • شرایط و قوانین
 • درخواست استخدام در تیم ما
شرایط ثبت سفارش
 • شیوه های ارسال
 • شیوه های پرداخت
 • راهنمای خرید
کافه گلدون

کافه گلدون از سال 96 با نام گلدوناریوم فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 97 کافه گلدان ، با تیم جوانی متشکل از متخصصین حوزه های مدیریت کسب و کار، کشاورزی، بازاریابی، روانشناسی و معماری، به راه اندازی وبسایت کافه گلدون پرداخت تا منبعی جامع برای تمامی دوست داران گل و گیاه باشد.
درباره ما

حباب چیست ؟ / درباره حباب ها چه می دانید؟

از کودکی با حباب ها آشنا شده ایم ، این گوی های زیبایی که دیواره هایش در اثر تابش نور رنگین کمانی می شدند ، اما تا بحال دقت کرده اید که واقعا حباب چیست و چگونه بوجود می آید ، با خواندن این مطلب بیشتر با حباب ها آشنا خواهیم شد.

حباب چیست ؟ / درباره حباب ها چه می دانید ؟

چرا همیشه ما شاهد حباب‌های مدور و گرد هستیم؟ آیا اشکال دیگری برای حباب‌ها وجود ندارد.

حباب چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا بررسی کنیم که حباب چیست و چگونه به وجود می آید؟ از نظر علمی، وقتی یک لایه نازک از ماده‌ای مانند آب صابون، مقداری گاز، به عنوان مثال هوا را به دام می‌اندازد، حباب ایجاد می‌شود. در این پدیده، مولکول‌های موجود در ماده تشکیل دهنده بدنه حباب، به یکدیگر جذب می‌شوند. این اتفاق نه تنها مواد موجود را در کنار هم نگه می‌دارد بلکه باعث متمرکز، متراکم و فشرده شدن آن در کمترین فضای ممکن می‌شود.

چرا حباب‌ مدور چگونه به پول از هوا نازک است؟

به گفته محققان شکل هر جسم حاصل از نیروهایی است که بر تک‌تک ذرات آن وارد می‌‌گردد. نیرو‌های بین مولکول‌های حباب‌ مدور بسیار ضعیف است و حباب بیشتر تحت تاثیر نیروهای ذرات اطراف قرار می‌گیرد. حبابی که در هوا باشد از همه طرف نیرویی برابر به آن وارد می‌شود. پس شکل آن به صورت کروی و متقارن است.

اگر نیرویی که از اطراف به آن وارد می‌شود برابر نباشد، دیگر حباب‌ مدور وجود نخواهد داشت. مثلا در حالتی که حباب بر روی سطح آب قرار دارد، نیروی وارد شده از طرف آب بیشتر از نیرویی است که از طرف هوا بر حباب وارد می‌شود. در نتیجه شکل آن به صورت نیم‌کره خواهد بود.

نکته مهم دیگر در این ساختار ، مشاهده انعکاس رنگین کمانی در بدنه کف صابون است. این موضوع هم ارتباط مستقیمی با شکل حباب‌های مدور و گرد و جنس بدنه آن دارد.

در حقیقت امواج نوری از دو طرف مخالف دیواره حباب نازک منعکس می‌شوند. سپس با یکدیگر تداخل می‌کنند. طول برخی امواج (رنگ‌ها) یکدیگر را خنثی کرده و برخی دیگر تقویت می‌شوند.

دیواره حباب لایه نازکی از آب است که از این ساختار در برابر ریزش مولکول‌های مواد شوینده محافظت می‌کند. اینکه کدام رنگ‌ها تقویت شده و کدام یک خنثی می‌شوند نیز به ضخامت جداره حباب بستگی دارد.

حباب چیست ؟ / درباره حباب ها چه می دانید ؟

تاثیر کشش سطحی

آب به هر شکلی که باشد خاصیتی به نام کشش سطحی دارد. این خاصیت باعث می‌شود بالاترین یا بیرونی‌ترین لایه‌ آب درست مثل یک ورقه‌ آهن‌ربایی عمل کند. به همین دلیل است که وقتی دو قطره آب به هم نزدیک می‌شوند، دوست دارند به هم بچسبند.

همین کشش سطحی باعث می‌شود تا قطره‌ آب موقع سقوط به سوی زمین، شکل گرد چگونه به پول از هوا نازک یا تقریباً کروی داشته باشد.

در فضا چون نیروی جاذبه بسیار کم است، آبی که معلق می‌شود هم به دلیل نیروی کشش سطحی به صورت گرد و کروی است. حالا وقتی مقداری صابون به آب اضافه کنیم، نیروی کشش سطحی آب را کمتر می‌کنیم. در این حال، هوا به راحتی می‌تواند به داخل آب نفوذ کند.

به همین دلیل وقتی داخل حلقه‌ حباب‌ سازی که به آب صابون دار آغشته است فوت می‌کنیم، حباب‌های مدور و گرد درست می‌شوند. با فوت کردن، هوا به داخل بخشی از آب رفته، همین باعث می‌شود لایه‌ بسیار نازکی که هنوز مقداری کشش سطحی دارد تشکیل شود. همین کشش سطحی در آن لایه‌ بسیار نازک (حباب) باعث می‌شود که حباب‌ مدور بماند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.