سرمایه گذار کیست؟


سرمایه گذار حرفه ای کیست؟

مطابق با مصوبه هیئت مدیره شرکت فرابورس ایران(ضوابط مربوط به تبصره1 ماده 8 مکرر دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار)، سرمایه گذار حرفه‌ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که حداقل یکی از شرایط ذکر شده زیر را داشته باشد. این افراد قابلیت معاملات اولیه یا ثانویه نمادهایی خاص(بنابر تشخیص مدیریت عملیات بازارها) را دارا هستند.

اشخاص حقیقی:

اشخاص حقیقی با دارا بودن یکی از شرایط زیر سرمایه گذار حرفه ای محسوب می‌شوند:

 • شخصی که مانده حساب یا ارزش ریالی پرتفوی وی طی 6 ماه اخیر در انتهای هر ماه مساوی یا بیشتر از 50 میلیارد ریال باشد و یا در 6 ماه اخیر ، ماهانه به میزان حداقل 20 میلیارد ریال مجموع ارزش معاملات انجام شده در سمت خرید و فروش وی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران باشد.
 • داری یکی از مدارک علمی شامل تحلیلگر مالی خبره (CFA)، حسابرسان داخلی (CIA) ، حسابداری رسمی مدیریت (CMA)، مدیریت ریسک مالی (FRM)، اصول بازار سرمایه، تحلیلگری، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار باشد.
 • سابقه عضویت در هیأت مدیره نهادهای مالی داشته باشد.
 • در یک سال گذشته جمع ارزش اعمال قراردادها ی معامله شده (غیر از اوراق اختیار فروش تبعی) وی در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران حداقل معادل 10 میلیارد ریال باشد.
 • سبدها با دارایی تحت مدیریت (AUM ) بیش از 10 میلیارد ریال.
 • کارکنان ارکان بازار سرمایه با حداقل یک سال سابقه بیمه (سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس ها و بازارهای خارج از بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.)

اشخاص حقوقی:

اشخاص حقوقی با دارا بودن یکی از شرایط زیر سرمایه گذار حرفه ای محسوب می‌شوند:

سرمایه گذار حرفه ای کیست؟

مطابق با مصوبه هیئت مدیره شرکت فرابورس ایران(ضوابط مربوط به تبصره1 ماده 8 مکرر دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار)، سرمایه گذار حرفه‌ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که حداقل یکی از شرایط ذکر شده زیر را داشته باشد. این افراد قابلیت معاملات اولیه یا ثانویه نمادهایی خاص(بنابر تشخیص مدیریت عملیات بازارها) را دارا هستند.

اشخاص حقیقی:

اشخاص حقیقی با دارا بودن یکی از شرایط زیر سرمایه گذار حرفه ای محسوب می‌شوند:

 • شخصی که مانده حساب یا ارزش ریالی پرتفوی وی طی 6 ماه اخیر در انتهای هر ماه مساوی یا بیشتر از 50 میلیارد ریال باشد و یا در 6 ماه اخیر ، ماهانه به میزان حداقل 20 میلیارد ریال مجموع ارزش معاملات انجام شده در سمت خرید و فروش وی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران باشد.
 • داری یکی از مدارک علمی شامل تحلیلگر مالی خبره (CFA)، حسابرسان داخلی (CIA) ، حسابداری رسمی مدیریت (CMA)، مدیریت ریسک مالی (FRM)، اصول بازار سرمایه، تحلیلگری، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار باشد.
 • سابقه عضویت در هیأت مدیره نهادهای مالی داشته باشد.
 • در یک سال گذشته جمع ارزش اعمال قراردادها ی معامله شده (غیر از اوراق اختیار فروش تبعی) وی در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران حداقل معادل 10 میلیارد ریال باشد.
 • سبدها با دارایی تحت مدیریت (AUM ) بیش از 10 میلیارد ریال.
 • کارکنان ارکان بازار سرمایه با حداقل یک سال سابقه بیمه (سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس ها و بازارهای خارج از بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.)

اشخاص حقوقی:

اشخاص حقوقی با دارا بودن یکی از شرایط زیر سرمایه گذار حرفه ای محسوب می‌شوند:

سرمایه گذار حرفه ای کیست؟

ضوابط مربوط به تبصره ۱ ماده ۸ مکرر دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص سرمایه گذار حرفه ای به شرح زیر در سیصد و سی و چهارمین جلسه هیات مدیره محترم شرکت فرابورس ایران مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ تصویب گردید.

دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص سرمایه گذاران حرفه ای

ماده واحده: شرایط سرمایه گذار حرفه ای به شرح ذیل می‌باشد:

در خصوص اشخاص حقوقی احراز حداقل یکی از شرایط ذیل ضروری می‌باشد.

۱. بانک، بیمه و تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان شامل شرکت های سبدگردان، کارگزاری، تامین سرمایه، پردازش اطلاعات مالی، مشاور سرمایه گذاری، صندوقهای سرمایه گذاری مشترک یا قابل معامله، صندوق های بازنشستگی، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای لیزینگ، شرکتهای، صندوق های خصوصی (PE) ، صندوق های جسورانه (VC) واسطه گری مالی و شرکتهای پذیرفته شده در یکی از بازارهای شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران

۲. اشخاصی که حداقل حقوق صاحبان سهام سه سال آخر آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد و یا میانگین ارزش پرتفوی سه سال آخر آنها (بر اساس ارزش پرتفوی انتهای هر ماه) بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.

۳. اشخاصی که گردش حساب بانکی آنها طی ۶ ماه اخیر به از ای هر ماه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.

۴. سبدها با دارایی تحت مدیریت (AUM) بیش از ۱۰ میلیارد ریال.

شرایط اشخاص حقوقی برای سرمایه گذار حرفه ای

در خصوص اشخاص حقیقی احراز حداقل یکی از شرایط ذیل برای سرمایه گذار حرفه ای بودن ضروری می‌باشد.

۱. شخصی که مانده حساب یا ارزش ریالی پرتفوی وی طی ۶ ماه اخیر در انتهای هر ماه مساوی یا بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد و یا در ۶ ماه اخیر، ماهانه به میزان حداقل ۲۰ میلیارد ریال مجموع ارزش معاملات انجام شده در سمت خرید و فروش وی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران باشد.

۲. دار ای یکی از مدارک علمی شامل تحلیلگر مالی خبره (CFA) ، حسابرسان داخلی (CIA) ، حسابداری رسمی مدیریت (CMA) ، مدیریت ریسک مالی (FRM) ، اصول بازار سرمایه، تحلیلگری، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار باشد.

۳. سابقه عضویت در هیات مدیره نهادهای مالی داشته باشد.

۴. در یک سال گذشته جمع ارزش اعمال قراردادهای معامله شده (غیر از اوراق اختیار فروش تبعی) وی در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران حداقل معادل ۱۰ میلیارد ریال باشد.

۵. سبدها با دارایی تحت مدیریت (AUM) بیش از ۱۰ میلیارد ریال.

۶. کارکنان ارکان بازار سرمایه با حداقل یک سال سابقه بیمه (سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، شرکت مدیریتت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه).

تبصره ۱) احراز شرایط سرمایه گذار حرفه ای توسط شرکت کارگزاری صورت می‌گیرد و کارگزار موظف است پس از احراز شرایط، مستندات احراز شرایط مربوطه را در سامانه فراسا بارگذاری نماید. کارگزاری موظف است تمهیدات لازم جهت ایجاد دسترسی لازم برای مشتری به نمادهایی که حسب اعلام فرابورس معاملات آنها صرفاً توسط سرمایه گذار حرفه‌ای انجام می شود را فراهم نماید.
اعطای دسترسی یا انجام معاملات در نمادهای مذکور برای اشخاصی که حائز شرایط فوق نمی‌باشند وفق مقررات مجاز نخواهد بود.

تبصره ۲) در صورتی که کارگزار پس از احراز شرایط موضوع این ضوابط تشخیص دهد مستندات ارائه شده برای احراز شرایط فاقد اعتبار بوده، موظف است ضمن اعلام موارد به فرابورس، دسترسی مشتری را به نمادهای مرتبط با مفاد این ضوابط محدود نموده و از انجام معاملات در نمادهای مذکور خودداری نماید.

تبصره ۳) متقاضیان خرید در معاملات عمده مدیریتی از شمول این ضوابط مستثنی بوده و موارد در این خصوص وفق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بررسی خواهد شد.

فرشته سرمایه گذار کیست؟

عبارت انجل اینوستور (Angel Investor) سرمایه گذار کیست؟ از آن کلمه‌هایی است که وقتی ترجمه می‌شود و عبارتی مثل سرمایه گذار فرشته یا فرشته سرمایه گذار از دل آن درمی‌آید،
در مفاهیم سرمایه گذاری، انجل اینوستور یا سرمایه گذار فرشته یا حتی بعضی وقت‌ها فرشته سرمایه گذار به آن فردی گفته می‌شود که پول خوبی در بساط دارد و حاضر است این پول را برای شروع به کار یا برای رشد کردن در اختیار یک استارتاپ قرار دهد. طبیعی است که این سرمایه گذاری بخشی از اکوسیستم استارتاپی باشد و در تامین مباحث مالی یک استارتاپ نقش داشته باشد. گفتم این سرمایه گذار یک فرد است و نه یک گروه؛ به این دلیل که اغلب سرمایه‌گذاری‌های این‌چنینی از دارایی‌های شخصی ناشی می‌شوند. کمتر شرکت سرمایه‌گذاری است که حاضر شود در شروع کار یک استارتاپ، سرمایه در اختیارش قرار دهد. البته این فرد هم مثل سایر بنگاه‌های اقتصادی قصد سود کردن دارد و اساسا هیچ کسی حاضر نیست پول‌اش را در راه رضای خدا به دیگری بدهد. یک سرمایه گذار فرشته برای پولی که در اختیار شما قرار می‌دهد، معمولا چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سود طلب می‌کند و چنین درصدی از بازگشت سرمایه برای سرمایه گذاری فرشته قابل قبول است.

فرشتگان کسب و کار (Angel Investors)، تاجرین و کارآفرینان ثروتمندی هستند که بخشی از ثروت خود را بر روی استارتاپ ها سرمایه گذاری می کنند. سرمایه‌گذاران فرشته بر خلاف اعتقاد کلاسیک، ممکن است میلیونر‌های سرشناس نباشند بلکه، افراد حرفه‌ای در حوزه‌های پزشکی، وکالت، مدیر عاملی، تولید و حتی مصرف‌ در این گروه کسب و کار قرار گیرند. اگر چه سرمایه گذاری در این مراحل با ریسک بسیار بالایی همراه است، اما فرشته کسب و کار به دلیل سابقه درخشان تجاری اش، با تیم کارآفرین نوپا از نزدیک کار می کند تا احتمال شکست آنها را کاهش دهد. از این رو به این گونه سرمایه ها که فراتر از پول نقدی است، سرمایه هوشمند نیز می گویند.
سرمایه‌گذاران فرشته در مراحل اولیه شکل گیری یک استارت آپ سرمایه گذاری می‌کنند و بدون اینکه در مدیریت آن دخالت کنند، در مالکیت آن سهیم می‌شوند. فرشتگان سرمایه‏ گذار، کارآفرینان و مدیران اجرایی با توان مناسب سرمایه‌گذاری هستند که بطور معمول روی کسب و کارهای کارآفرینان در مراحل اولیه سرمایه‌ گذاری می‌کنند. فرشتگان سرمایه‏ گذار علاوه بر تمایل برای سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای نوپا و تازه تاسیس، با ارائه مشاوره و کمک به کارآفرینان در مقام راهنما نیز ایفای نقش می‌کنند. فرشتگان سرمایه‏ گذار نسبت به سایر گزینه‌های تامین سرمایه (بانک‌ها و شرکت‌ های سرمایه گذاری مخاطره‌پذیر) سرمایه گذاری‌های کمتر اما با ریسک بالاتر را تقبل می‌کنند و در مراحل زودتری از کسب و کار سرمایه‌گذاری را می‌پذیرند. این نوع سرمایه گذاری به استارت‌آپ ها شتاب می‌دهد و رشد آنها را تسریع می‌بخشد. مثال‌های سرمایه گذار کیست؟ موفقی چون Whats app و Facebook در روزهای ابتدایی رشد از حمایت سرمایه گذاران فرشته برخوردار شدند به این امید که پس از بزرگ شدن منافع وسیعی را به سرمایه گذاران بازگردانند.

این واژه به عنوان معادلی برای اصطلاح Angel Investor و یا Business Angel بکار می‌رود. سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش/فرشتگان سرمایه‏ گذار ، کارآفرینان و مدیران اجرایی با توان مناسب سرمایه‌گذاری هستند که بطور معمول روی کسب و کارهای کارآفرینان در مراحل اولیه سرمایه‌ گذاری می‌کنند. سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش/فرشتگان سرمایه‏ گذار علاوه بر تمایل برای سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای نوپا و تازه تاسیس، با ارائه مشاوره و کمک به کارآفرینان در مقام راهنما نیز ایفای نقش می‌کنند. سرمایه گذاران نیک‌اندیش/ فرشتگان سرمایه‏ گذار نسبت به سایر گزینه‌های تامین سرمایه (بانک‌ها و شرکت‌ های سرمایه گذاری مخاطره‌پذیر) سرمایه گذاری‌های کمتر اما با ریسک بالاتر را تقبل می‌کنند و در مراحل زودتری از کسب و کار سرمایه‌گذاری را می‌پذیرند.
عضو سرمایه‌گذار نیک‌اندیش یک شخصیت حقیقی با حداقل شرایط ذیل است:
۱- داشتن تجربه و دانش کافی در خصوص راه‌اندازی و مدیریت شرکت ها
۲- آشنایی با مفاهیم سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و داشتن روحیه لازم برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات و توانایی‌های بازرگانی، تجاری، علمی، فنی، مدیریتی، اجرایی و ارائه مشاوره و راهنمایی داوطلبانه و رایگان به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران
۳- در اختیار داشتن سرمایه مناسب برای انجام سرمایه‌گذاری در طرح‌های کارآفرینی که بطور معمول ریسک بالایی دارند، بگونه‌ ای که شرایط و روال عادی کار و زندگی آنان دستخوش تغییر و نابسامانی ناشی از ریسک سرمایه‌ گذاری نخواهد شد.
۴- این افراد معمولا در رده سنی ۴۵ تا ۶۵ سال قرار دارند

سرمایه گذاران معمولا به‌امید رسیدن به سود، در کسب‌وکار شما سرمایه گذاری می­‌کنند (به‌صورت خرید سهام)؛ برای همین نه‌تنها کسب‌وکار شما را با افزایش سرمایه­ حمایت می­‌کنند، بلکه تجربه و دانش خود را نیز در راستای کسب موفقیت در اختیار شرکت شما قرار می‌دهند.
آنها می‌­توانند به‌تنهایی سرمایه گذاری کنند یا در قالب سندیکا (گروهی از فرشته‌­ها) این کار را انجام بدهند. هر سرمایه گذار فرشته­‌ به حوزه­‌ی خاصی از کسب و کار علاقه‌مند است. این افراد معمولا مبالغی بین ۴۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری می­‌کنند. همچنین به‌واسطه­‌ی سندیکاها این مبالغ تا ۸ میلیارد تومان نیز می­‌رسد.

سرمایه گذاران فرشته به‌دنبال رسیدن به اهداف سرمایه گذاریِ خود در پروسه‌­ای ۳ تا ۸ ساله‌اند. درنتیجه از همان ابتدا موقعیت کسب‌وکار شما را می­‌سنجند تا ببینند شرکت‌تان می‌تواند به اهدافش برسد یا نه.

سرمایه گذار فرشته کیست؟

سرمایه گذار فرشته کیست؟

استارت‌آپ ها در دنیای امروز بسیار پرطرف‌دار شده‌اند و در زمینه ‌های متعدد و گوناگونی شروع به خدمات رسانی کرده‌اند. سرمایه‌گذاری یکی از ارکان اصلی استارت‌آپ ها است و بدون آن تقریباً هیچ استارتاپی نمی‌تواند به موفقیت برسد. روش ‌های گوناگون و متفاوت زیادی وجود دارند که می‌توانند در نهایت به ‌عنوان یک روش مناسب سرمایه‌گذاری شناخته شوند. ما در این محتوا تلاش داریم تا برای شما در رابطه با یک روش سرمایه‌گذاری صحبت کنیم. فردی که در این روش سرمایه ‌گذاری می‌کند، با نام سرمایه گذار فرشته شناخته می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری همان ‌طور که از نام آن پیداست یک راه نجات می‌باشد و تا حد بسیار زیادی به نفع کسب ‌و کار های کوچک و استارت‌آپ ها می‌باشد زیرا صفر تا صد هزینه ‌ها را در بر می‌گیرد و بدون هیچ ‌گونه مشکل و دغدغه‌ای می‌تواند به کمک کارآفرینان جوان بیاید.

سرمایه گذار فرشته فردی است که در واقع توانایی مالی بسیار زیادی دارد و می‌تواند چندین و چند کسب‌ و کار جدید و استارتاپ نوپا را پشتیبانی کند. توجه نمایید که شما می‌توانید از میان دوستان و آشنایان خودتان یک سرمایه گذار فرشته پیدا کنید تا بتوانید بیزینس‌تان را به پیشرفت برسانید. ناگفته نماند که روش ‌های گوناگون و متنوعی وجود دارند که می‌توانند شما را به این نوع سرمایه‌گذاران وصل کنند؛ اما کسب‌ و کار شما باید آن‌ قدر مناسب و سود ده باشد تا این افراد قانع شوند روی پروژه شما سرمایه‌ گذاری نمایند و هزینه‌ های شما را بر دوش بکشند تا کسب‌ و کارتان به پیشرفت مطلوبی برسد.

سرمایه گذار فرشته کیست؟

اگر بخواهیم به‌ صورت جزئی‌تر برای شما در رابطه با سرمایه گذار فرشته صحبت کنیم باید بگوییم این فرد، فردی بسیار پول‌دار است که از دارایی‌ های شخصی‌اش بهره می‌برد تا به کمک استارت‌آپ ها بپردازد.‌ سرمایه گذار فرشته درست مانند یک فرشته نجات می‌ماند که می‌تواند کسب‌ و کار ها را از شکست دور نگه دارد و سرمایه اولیه برای شروع یک کسب‌ و کار را تامین کند. این فرد معمولاً درآمد نسبتاً بالایی دارد و از دارایی‌هایش استفاده می‌کند تا یک یا چند کارآفرین را مورد حمایت حمایت خود قرار دهد.

در ازای در اختیار قرار دادن پول، سرمایه گذار فرشته در واقع به ‌عنوان سهام‌دار یک استارت‌آپ شناخته سرمایه گذار کیست؟ می‌شود و بخشی از دارایی استارت‌آپ را از آن خود می‌کند. توجه کنید که در اکثر موارد این دسته از سرمایه گذاران تنها در مراحل اولیه به کمک استارت‌آپ ها و کسب ‌و کار ها می‌آیند تا باعث شوند استارتاپ مورد نظر روی روند پیشرفت راحت‌تر قدم بردارند. هنگامی‌ که آن‌ ها پیشرفت نسبتاً مناسبی داشته‌ باشند، سرمایه گذار فرشته از آن پروژه خارج می‌شود و روی پروژه دیگری تمرکز می‌کند. البته در بسیاری از موارد نیز ممکن است سرمایه‌گذاری ادامه‌دار باشد، اما به ‌صورت عام سرمایه گذار فرشته تنها به کسب ‌و کار‌های نوپا کمک می‌کند تا جان بگیرند‌. شما ممکن است که در میان دوستان و آشنایان خود بتوانید به ‌راحتی یک سرمایه گذار فرشته پیدا کنید و از او درخواست کمک داشته باشید.

ویژگی ‌های سرمایه گذار فرشته

بررسی ویژگی ‌های سرمایه گذار فرشته

توجه کنید که سرمایه گذار فرشته دارای ویژگی ‌های منحصر به ‌فرد و مشخصی است که او را از سرمایه‌گذاران دیگر جدا می‌کند. حال بیایید با هم به بررسی ویژگی‌ های این سرمایه‌گذار بپردازیم. توجه کنید که سرمایه گذار فرشته یک گروه نیست؛ در واقع شخصی است که سرمایه خوبی دارد و تلاش می‌کند تا از طریق سرمایه گذاری روی کسب‌ و کار‌های نوپا هم به این کسب‌ و کار‌ها سرمایه گذار کیست؟ کمک کند، و هم سرمایه خودش را افزایش دهد. توجه کنید که این سرمایه‌گذار‌ها معمولاً به روش‌ های سنتی سرمایه‌گذاری مانند خرید ملک و املاک و سرمایه‌ گذاری در بورس علاقه‌مند نیستند و تلاش می‌کنند تا از طریق روش ‌های دیگر سرمایه خودشان را چندین برابر کنند.

از طرف دیگر این سرمایه‌گذاران معمولاً توقع آن‌چنانی در رابطه با بازگشت سرمایه خویش ندارند؛ اما تلاش می‌کنند روی ایده‌ هایی سرمایه ‌گذاری کنند که مطمئن هستند آن ایده به موفقیت خواهد رسید و کارآفرین از بنیه و توانایی لازم برخوردار است تا بتواند ایده خودش را به مرحله نهایی و موفقیت برساند. سرمایه گذار فرشته در مراحل اولیه معمولاً تمام هزینه‌ های پیشرفت یک کسب‌ و کار را پرداخت می‌کند و در واقع وظیفه فراهم آوردن خواسته های کارآفرین را بر عهده دارد.

این سرمایه‌گذار‌ ‌ها با هدف رشد خلاقیت و اقتصاد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و هدفشان پیشرفت اقتصادی کشور است. توجه نمایید که این نوع سرمایه‌گذاری، جزء سرمایه گذاری های پر خطر به حساب می‌آید، زیرا ممکن است که در عین حمایت کردن، یک ایده توانایی به پیشرفت رسیدن را نداشته باشد و در همان مراحل اولیه از بین برود و از گردون رقابت ‌های میان استارت‌آپ ها حذف شود. به‌ طور کلی این سرمایه‌گذار در واقع به‌ عنوان یک فرد خیر شناخته می‌شود، اما در عین‌ حال بدش نمی‌آید که سرمایه‌اش چندین برابر شود.

بررسی مزایای استفاده از خدمات سرمایه ‌گذار فرشته

توجه نمایید که سرمایه گذار فرشته تا حد بسیار زیادی برای کسب‌ و کارهای نوپا مناسب است؛ اما بیایید به‌ صورت جزئی‌تر بررسی کنیم که مزایای یک سرمایه ‌گذار فرشت چیست. در ادامه با ما همراه باشید.

در دسترس بودن سرمایه

مورد اولی که می‌تواند در دسته‌ی مزایای این سرمایه‌گذار قرار بگیرد، در دسترس بودن همیشگی سرمایه است. شما می‌توانید در هر زمانی ‌که می‌خواهید توضیحاتی را به سرمایه گذار فرشته بدهید و از او بخواهید که مبلغی را برای انجام فعالیت‌ های گوناگون به شما اهدا کند. بهتر است که شما به ‌صورت شفاف و واضح برای سرمایه‌گذار مشخص کنید که می‌خواهید هزینه ‌ها را در چه زمینه‌ای خرج کنید تا ابهامات به ‌طور کامل برطرف شود.

انعطاف‌پذیری بسیار بالا

توجه کنید که سرمایه گذار فرشته مالکیت تمام دارایی‌ هایی را دارد که قرار است به پروژه‌تان کمک کند تا رشد به بهترین نحو ممکن رشد نماید.‌ به ‌همین دلیل انعطاف‌پذیری بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد؛ زیرا شما نیازی ندارید که افراد گوناگون را متقاعد سازید که پروژه شما به پیشرفت خواهد رسید. اما ممکن است که در صورت استفاده از وام ‌های گوناگون نیاز داشته باشید تا افراد بسیار زیادی را در بانک ‌ها متقاعد کنید که به چه مقدار هزینه نیاز دارید. همین موضوع باعث می‌شود که استفاده از خدمات سرمایه گذار فرشته برای شما مناسب‌تر و مفیدتر باشد.

استفاده از تخصص این فرد

سرمایه گذار فرشته معمولاً فردی است که در زمینه سرمایه‌گذاری تخصص زیادی دارد. بی‌دلیل نیست که یک فرد توانسته توانایی مالی بسیار زیادی داشته باشد و به سرمایه‌گذاری روی کسب ‌و کارهای دیگر بپردازد. شما می‌توانید برای این ‌که شانس موفقیت خود را بالاتر ببرید، از تخصص این افراد بهره ببرید تا متوجه شوید که استفاده از سرمایه درچه زمینه‌ای برای شما سود‌ده تر و مناسب‌تر خواهد بود.

دسترسی به موفقیت در سریع ترین زمان ممکن

سرمایه گذار فرشته می‌تواند بعد از قطعی شدن تصمیمش، سرمایه را مستقیماً در اختیار شما قرار دهد و به شما کمک کند تا به سرعت روند پیشرفت را طی کنید. اما استفاده از خدمات دیگری مانند وام ‌های بانکی ممکن است زمان بسیار زیادی را از شما بگیرد. پس اگر شما به‌ دنبال پیشرفت سریع هستید، استفاده از خدمات سرمایه گذار فرشته برای شما مناسب‌تر و مفیدتر خواهد بود. علاوه ‌بر این موضوع، اگر بتوانید در مراحل اولیه گسترش کسب‌ و کار خود به پیشرفت برسید، شانس سرپا ماندن کسب ‌و کار‌تان بیشتر خواهد بود. اگر شما در جا بزنید و نتوانید کسب‌ و کار خود را به پیشرفت برسانید، ممکن است که زیر کسب‌ و کار های موفق دیگر له شوید و نتوانید خودتان را به موفقیتی که مد نظرتان است، برسانید.

آیا استفاده از خدمات سرمایه گذار فرشته برای ما محدودیت ‌هایی را ایجاد می‌کند؟

در کنار مزایا، استفاده از خدمات سرمایه گذار فرشته ممکن است که محدودیت‌ های گوناگونی را برای شما داشته باشد. در ادامه همراه ما باشید تا به بررسی برخی از این محدودیت ها بپردازیم.

انتظارات سرمایه‌گذار

انتظارات سرمایه‌گذار

هر فردی که به ‌عنوان سرمایه گذار فرشته شناخته می‌شود، در عین شبیه بودن به یک فرشته نجات، انتظاراتی دارد و شما باید به‌ طور کامل از این انتظارات آگاه باشید و تلاش کنید تا آن ‌ها را برآورده سازید‌. توجه داشته باشید که درست است که این سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا مبلغ اولیه برای گسترش کسب‌ و کار ها در اختیار شما قرار دهند، اما از شما انتظار دارند که سرمایه‌شان چندین برابر شود و با سود کلان به دست آنان برگردد. با توجه به این‌ موضوع، ممکن است که در برخی موارد انتظارات سرمایه‌ گذار به‌طور کامل برطرف نشود و همین شرایط می‌تواند مشکلاتی را میان شما و سرمایه‌گذار به وجود بیاورد.

از دست دادن کنترل کسب ‌و کار

شما به‌ عنوان یک فرد کارآفرین تا حد بسیار زیادی کنترل کسب‌ و کار خود را برعهده دارید، اما با وجود یک سرمایه‌ گذار فرشته که تمام هزینه ‌های شما را پرداخت می‌کند ممکن است که تا حدی کنترل برخی کار ها را از دست دهید و نیاز داشته باشید که مطابق با سلیقه سرمایه‌گذار خود رفتار کنید. این‌موضوع نیز یکی دیگر از معایب سرمایه گذار فرشته بوده و تا حد نسبتاً زیادی منطقی است؛ زیرا یک سرمایه‌گذار اگر بفهمد زمینه سرمایه‌گذاری‌اش سودده نخواهد بود، قطعا سرمایه خودش را نجات می‌دهد. پس در شرایطی ممکن است که شما نیاز داشته باشید تا انعطاف‌پذیری خود را بالاتر ببرید و به سرمایه گذار فرشته نیز قدرت تصمیم‌گیری دهید و تا خیالش راحت شود که روند کار مناسب‌تر و منطقی‌تر در حال پیشرفت می‌باشد.

چگونه می‌توانم یک سرمایه گذار فرشته پیدا کنم؟

توجه نمایید که سرمایه گذار فرشته می‌تواند از طریق روش‌ های گوناگونی در دسترس شما قرار گیرد. برای مثال در قدم اول شما به سراغ دوستان و آشنایان خودتان بروید و با استفاده از انواع گوناگون طرح‌ های توجیهی تلاش کنید تا به آن‌ ها بفهمانید کسب‌ و کار شما در آینده سوددهی نسبتاً زیادی خواهد داشت. در این شرایط ممکن است که افرادی پیدا شوند تا علاقه‌مند باشند روی کسب‌ و کار شما سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه خودشان را چندین برابر نمایند. علاوه‌ بر این موضوع شما می‌توانید به سراغ کسب ‌و کار های دیگر بروید و با پرس ‌و جو از آن‌ ها متوجه شوید که آیا سرمایه گذار فرشته ای را می‌شناسند یا خیر. گشتن در گروه ‌های متفاوت در شبکه‌ های مجازی و رفتن به سراغ افراد ثروتمند نیز در این زمینه می‌تواند به شما کمک‌کننده باشد.

اما به این‌موضوع دقت و توجه داشته باشید که جذب سرمایه گذار فرشته این‌ طور نیست که شما به سراغ سرمایه‌گذار بروید و از او بخواهید که روی پروژه شما سرمایه‌گذاری کند و آن فرد نیز با آغوش باز پیشنهاد شما را قبول کند! شما برای جذب سرمایه گذار فرشته، به یک طرح توجیهی نسبتاً مناسب نیاز دارید تا بتوانید با استفاده از این طرح توجیهی باعث شوید تا افراد به سمت شما جذب گردند و علاقه‌مند شوند تا روی پروژه شما سرمایه‌گذاری کنند.

جمع‌بندی

ما در این محتوا تمام تلاش خودمان را کردیم تا برای شما در رابطه با سرمایه گذار فرشته صحبت کنیم و به شما بگوییم که این سرمایه‌گذار کیست و چه وظایفی را برعهده دارد. به ‌طور کلی سرمایه گذار فرشته گزینه بسیار مناسبی برای کسب ‌و کار های نوپایی است که نمی‌خواهند در راه پیشرفت خودشان هیچ مانعی وجود داشته باشد. استفاده از این خدمت می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا سریع‌تر در مسیر پیشرفت قدم بردارند و به اهدافی که آن ‌ها را در ذهن دارند دسترسی کامل داشته باشند.

بهترین نرم افزار حسابداری آنلاین

مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو یک سیستم تحت وب و آنلاین است که شامل خدماتی از جمله سیستم حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، تنخواه گردان و حسابداری آنلاین می‌شود. آنلاین بودن خدمات فینتو باعث می شود تا کاربران علاوه بر امکان دسترسی آسان از هر مکان و در هر زمان، هزینه های کمتری نسبت به سیستم های قدیمی بپردازند.

با نرم‌افزار حسابداری آنلاین فینتو، شما به راحتی می‌توانید با نرم‌افزارهای پیچیده خداحافظی کنید و مدیریت تمام نیازهای کسب و کار خود را با یک راه حل حسابداری ساده انجام دهید. فینتو به عنوان نرم‌افزار مبتنی بر ابر، مزایای بیشماری دارد که برای آگاهی بیشتر می توانید به صفحه زیر مراجعه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.