بورس کالا و مزایای خاص آن


بورس کالا و مزایای خاص آن

آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس

تصویب نامه شماره 17793/42459 مورخ 1389/01/29 هیأت وزیران

" با صلوات بر محمد و آل محمد "
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امورخارجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/01/29 بنا به پیشنهاد شماره 221159 مورخ 1387/01/22 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 – آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس را به شرح زیر موافقت نمود:

ماده 1 - اصطلاحات و واژه‌های اختصاری تعریف شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر است:

 1. قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب -1384 - .
 2. شورا: شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
 3. بورس: بورس اوراق بهادار دارای مجوز از شورا.
 4. بازار خارج از بورس: بازار خارج از بورس دارای مجوز از شورا.
 5. سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده (5) قانون.
 6. شخص خارجی: هر یك از اشخاص زیر شخص خارجی محسوب می‌شود:

الف) شخص حقیقی كه تابعیت ایران را نداشته باشد.

ب) هر شخص حقوقی كه در كشوری غیر از ایران به ثبت رسیده باشد.

ج) هر شخص حقوقی ثبت شده در ایران كه مجموع سهام اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) در سرمایه آن بیش از پنجاه درصد (50%) باشد.در صورتی‌ كه صندوق سرمایه ‌گذاری با سرمایه متغیر، شخص خارجی قلمداد شود، تا زمانی كه سهم اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) در سرمایة آن به چهل درصد (40%) تنزل نیابد، همچنان خارجی تلقی خواهد شد.

 1. متقاضی: شخص خارجی یا شخص ایرانی با سرمایه منشأ خارجی كه طبق ماده (4 ) تقاضای دریافت مجوز معامله را به سازمان ارائه داده است.
 2. مجوز معامله: مجوزی كه براساس این آیین‌نامه به منظور خرید، فروش یا خرید و فروش اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس از سوی سازمان به متقاضی اعطا می‌شود.
 3. سرمایه‌گذار خارجی: شخص خارجی كه مجوز معامله را از سازمان دریافت نموده باشد.
 4. سرمایه‌گذار خارجی راهبردی : سرمایه‌گذار خارجی كه قصد تملك بیش از ده درصد(10 %) سهام یك شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس را دارد، یا پس از تملك سهام یك شركت پذیرفته ‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس یك بورس کالا و مزایای خاص آن كرسی هیأت مدیره آن شركت را در اختیار بگیرد.
 5. وجوه قابل انتقال: مبلغی است به ریال كه بر اساس تبصره (1) ماده (10) محاسبه و اعلام می‌شود.
 6. عایدات سرمایه‌ای: تفاوت قیمت فروش اوراق بهادار با قیمت خرید آن است.

ماده 2 - اشخاص خارجی با رعایت این آیین‌نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می‌باشند. سایر مقررات حاكم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، همان مقررات حاكم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.

ماده 3 سرمایه‌گذار خارجی مجاز است تا سقف‌های تعیین ‌شده در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی –مصوب 1380- در بورس یا بازار خارج از بورس سرمایه‌گذاری كند، مگر اینكه شورا در برخی موارد محدودیت‌هایی را در نظر بگیرد.

ماده 4 - اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس باید اطلاعات و مدارك لازم را به همراه تقاضانامه‌ای بر اساس فرم‌های سازمان به سازمان ارائه نمایند.

تبصره 1 - اشخاص ایرانی می‌توانند به‌‌منظور استفاده از تسهیلات و مزایای پیش ‌بینی شده در مادة (10) این آیین‌نامه، برای سرمایه‌گذاری آن بخش از سرمایه‌های خود كه منشأ خارجی دارد، در بورس یا بازار خارج از بورس، با ارایه اطلاعات، مدارك و تقاضانامه‌ موضوع این ماده به سازمان، مجوز معامله دریافت نمایند.

تبصره 2 - متقاضی مكلف است هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را به سازمان منعكس نماید.

تبصره 3 - مدارك موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شوند و به ترتیبی كه سازمان تعیین می‌كند به تائید مراجع صلاحیت‌دار برسند.

ماده 5 - سازمان موظف است ظرف هفت روز كاری پس از دریافت اطلاعات و مدارك كامل موضوع ماده(4)، مجوز معامله را صادر و به متقاضی یا نماینده‌ وی اعلام ‌كند.

ماده 6 - شخصی كه مجوز معامله دریافت می‌كند موظف است به درخواست سازمان اطلاعات، اسناد و مدارك لازم را به سازمان، بورس یا بازار خارج از بورس یا مراجع دیگر ارائه نماید.در صورتی كه وی اطلاعات و مدارك مربوط را به موقع به اشخاص تعیین شده تسلیم نكند، سازمان می‌تواند مجوز معامله سرمایه‌گذار خارجی را در خصوص خرید اوراق بهادار، تعلیق یا لغو نماید.در آن صورت سرمایه‌گذار خارجی در دوران تعلیق یاد شده پس از لغو مجوز خرید فقط دارای حق فروش اوراق بهاداری كه به نام خود خریده است، می باشد.

ماده 7 - محدودیت تملك سهام توسط سرمایه‌گذاران خارجی غیر‌ راهبردی در هر بورس یا بازار خارج از بورس، به شرح زیر است:

 1. تعداد سهام در مالكیت مجموع سرمایه‌گذاران خارجی نباید از بیست درصد (20% ) مجموع تعداد سهام شركت‌های پذیرفته‌ شده در بورس یا بازار خارج از بورس یا بیست درصد (20%) تعداد سهام هر شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر باشد.
 2. تعداد سهام در مالكیت هر سرمایه‌گذار خارجی در هر شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس نمی‌تواند از ده درصد (10%) تعداد سهام آن شركت بیشتر باشد.

تبصره 1 - بورس یا بازار خارج از بورس ضمن اطلاع‌ رسانی موظف است ابزارهای لازم به‌ منظور اجرای این ماده را فراهم نماید.

تبصره 2 - در صورتی ‌كه سازمان پس از بررسی، تشخیص دهد كه نصاب بند (2) این ماده در اثر فعل سرمایه‌گذار خارجی غیر‌راهبردی نقض شده است، سرمایه‌گذار خارجی به عنوان سرمایه‌گذار راهبردی تلقی می‌شود.

تبصره 3 محدودیت‌های اعمال شده برای تملك سهام بانك‌ها و نهادها و واسطه‌های پولی، موضوع ماده ‌(5) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1387- در این بورس کالا و مزایای خاص آن آیین‌‌نامه نیز لازم‌ الرعایه است.

ماده 8 - سرمایه‌گذار خارجی راهبردی پس از خرید سهام نمی‌تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل سهام خریداری شده را بفروشد.فروش این گونه سهام مستلزم رعایت مقررات معاملات عمده سهام در بورس یا بازار خارج از بورس می‌باشد.

تبصره 1 - در صورتی‌كه به علت افزایش سرمایه شركت مربوط، درصد مالكیت سرمایه‌گذار خارجی راهبردی به ‌گونه‌ای كاهش یابد كه وی از شمول تعریف بند (9) ماده (1) خارج گردد، مقررات سرمایه‌گذار خارجی غیر راهبردی بر وی حاكم خواهد شد.

تبصره 2 - فروش حق‌ تقدم سهام از محدودیت‌های این ماده مستثنی است.

ماده 9 - معامله سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس توسط نهاد مالی كه شخص خارجی محسوب می‌شود، مشمول محدودیت‌های این آیین‌نامه نیست و مشمول همان محدودیت‌هایی است كه نهادهای مالی مشابه ایرانی دارند، مشروط به اینكه:

 1. نهاد مالی یادشده مجوز تأسیس یا فعالیت خود را طبق قانون و مقررات مربوط به آن، از سازمان دریافت كرده باشد.
 2. معاملات یادشده به تشخیص بورس کالا و مزایای خاص آن سازمان و به منظور ارایه خدمات تخصصی نهاد مالی از قبیل تعهد خرید سهام صورت پذیرد.

ماده 10 - اشخاص خارجی یا ایرانی با دریافت مجوز معامله، مجاز به افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی، انتقال ارز به داخل ایران و تبدیل آن به ریال و بالعكس در بانك‌های ایرانی برای انجام عملیات بانكی و سرمایه‌گذاری خود هستند. انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه‌ای و سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معامله، به خارج از ایران با رعایت مقررات ارزی كشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود.بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، معادل ارزی وجوه قابل انتقال را كه به شرح تبصره (1) محاسبه و اعلام می‌شود، در صورت تك‌نرخی بودن ارز به نرخ رایج در شبكه رسمی كشور و در غیر این صورت به نرخ بازار آزاد، در اختیار سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز قرار دهد. در شرایط خاص به تشخیص بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ یادشده طی یكسال و به فاصله چهار ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است. دستورالعمل لازم برای اجرای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

تبصره1 - وجوه قابل انتقال به درخواست سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز معامله، توسط سازمان محاسبه و به بانك مركزی اعلام می‌گردد. ضوابط مربوط به چگونگی تعیین منشأ خارجی سرمایه و چگونگی محاسبه وجوه قابل انتقال به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره2 - هرگونه ممنوعیت انتقال ارز از كشور كه در مقررات وضع شده یا می‌شود، شامل وجوه قابل انتقال نمی گردد.

تبصره3 - در صورتی كه شخصی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب 1380 - را دریافت نموده باشد، علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، از مزایا و تسهیلات پیش‌ بینی شده در قانون یادشده از جمله تسهیلات پیش ‌بینی شده برای نقل و انتقال سرمایه خود به داخل یا خارج از ایران نیز برخوردار است.

ماده 11 - موارد زیر از شمول مواد (7) و (8) خارج است و مقررات لازم در مورد آنها براساس بندهای (13)، (14) و (15) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب شورا می‌رسد:

 1. سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه هم‌زمان در بورس یا بازار خارج از بورس كشور دیگری پذیرفته شده‌اند.
 2. آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه برای معامله اشخاص خارجی در كشور دیگر به هر طریق اختصاص یابد.
 3. اوراق بهادار صادره توسط ناشر خارجی كه در بورس یا بازار خارج از بورس ایرانی پذیرفته شده باشند.
 4. آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه بصورت ارزی معامله می‌شوند.

ماده 12 - تملك سایر اوراق بهادار از قبیل اوراق مشاركت برای سرمایه‌گذار خارجی تابع سقف‌های تعیین‌ شده توسط شورا خواهد بود.

ماده 13- دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه به تصویب شورا می‌رسد، در دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه، تمام یا برخی از وظایف و اختیارات سازمان، قابل تفویض به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، كانون‌ها، شركت‌های سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و كارگزاران می‌باشد. در صورت تفویض، سازمان موظف است بر عملكرد اشخاص یادشده نظارت نماید.

ماده 14 - از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی بند (ج) بورس کالا و مزایای خاص آن ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1383 - موضوع تصویب نامه شماره 15619/ت 33070هـ مورخ 1384/03/16 لغو می‌گردد .

بورس کالا و مزایای خاص آن

در این صفحه، فیلترهای متعددی قرار دارد که افراد جویای کار می‌توانند با تنظیم آن‌ها، تعدادی آگهی کار را که بیشترین انطباق را با شرایط مد نظرشان دارند، بیابند.

بله. آگهی‌های استخدام مناسب با هر میزان سابقه کار در پلتفرم ما منتشر می‌شوند. برای پیدا کردن آگهی‌های کارآموزی، می توانید از فیلتر «سابقه کاری»، کارآموزی را استفاده کنید.

خیر. کارجویان می‌توانند بدون محدودیت، برای هر آگهی استخدام که 50 درصد یا بیشتر، با رزومه‌ی آن‌ها تطابق دارند، رزومه ارسال کنند.

آگهی استخدام و فرصت های شغلی جدید در سراسر ایران

پلتفرم جاب ویژن، رابط بین کارفرمایان و افراد جویای کار از سراسر کشور است. روزانه، تعداد زیادی آگهی استخدام توسط شرکت‌های معتبر برای جایگاه‌های شغلی متنوع و صنایع مختلف در سایت استخدام جاب ویژن منتشر می‌شوند. سازمان‌های بسیار معتبری مثل ایرانسل، اسنپ، دی جی کالا، سایپا، ایرانخودرو، کاله، سیناژن و … اطلاعیه‌های بورس کالا و مزایای خاص آن استخدامی خود را در پلتفرم ما منتشر می‌کنند. شما کارجویان می‌توانید در این صفحه، آگهی‌های استخدام مناسب خودتان را پیدا کنید.

استفاده از فیلترها برای جستجو در میان تعداد زیادی آگهی استخدام

فیلتر‌های متعددی در قسمت بالای صفحه‌ی فرصت‌های شغلی جاب ویژن وجود دارد که بورس کالا و مزایای خاص آن می توانید با استفاده از آن‌ها، به راحتی یک آگهی کار متناسب با تخصص و علاقه‌مندی خود پیدا کنید.

 • عنوان شغلی یا شرکت: در کادر «عنوان شغلی یا شرکت . » می‌توانید عنوان شغلی یا شرکتی را که مد نظر دارید، جستجو کرده و آگهی‌های استخدام آن را پیدا کنید.‌ می‌توانید با استفاده از کلیدواژه‌ی «کارآموزی» در این بخش، آگهی‌های استخدام کارآموزی را نیز جستجو کنید.
 • شهر: اگر قصد دارید آگهی‌های مربوط به استخدام شهر خاصی را جستجو کنید، می‌توانید از فیلتر «شهر» استفاده کنید. برای مثال، اگر در جستجوی آگهی استخدام تهران هستید، می‌توانید در کادر «شهر»، تهران را انتخاب کنید. در صورت انتخاب شهر تهران، حتی می‌توانید در مناطق مختلف تهران نیز جستجو کنید.
 • بازه‌ی حقوقی: با استفاده از این فیلتر می‌توانید آگهی‌هایی را که با میزان حقوق مورد نظر شما تناسب دارند، پیدا کنید.
 • نوع همکاری: افراد جویای کار می‌توانند با استفاده از فیلتر «نوع همکاری»، مشاغلی را که دارای نوع همکاری مشخصی مثل دورکاری، تمام‌وقت، پاره‌وقت یا . هستند، پیدا کنید.
 • سطح ارشدیت: این فیلتر برای پیدا کردن آگهی کار‌ دارای سطح مشخصی از ارشدیت کاربرد دارد. به عنوان مثال، اگر در جستجوی مشاغل مدیریتی هستید، می‌توانید از این فیلتر، استفاده کنید.
 • سابقه‌ کاری مورد نیاز: با استفاده از فیلتر «سابقه کاری مورد نیاز» می‌توانید آگهی‌هایی که سابقه‌ی کاری مشخصی در نظر دارند، پیدا کنید. برای مثال، می‌توانید اطلاعیه‌های استخدام نیازمند کارآموزی (زیر دو سال) تا سابقه‌ی کاری بالای پنج سال را پیدا کنید.
 • صنعت: اگر علاقه‌مند به کار کردن در صنعتی خاص هستید، می‌توانید از این فیلتر استفاده کنید.
 • زمان انتشار: با استفاده از این فیلتر، می‌توانید آگهی‌های منتشر شده در محدوده‌ی زمانی مشخصی را پیدا کنید. برای مثال، می‌توانید در میان آگهی‌های منتشر شده در پنج روز گذشته، به جستجوی فرصت‌های شغلی مناسب خود بپردازید.
 • ویژگی‌های شغل: با استفاده از این فیلتر، می‌توانید به جستجوی فرصت‌های شغلی دارای ویژگی‌ها و مزیت‌های خاص مثل بیمه تکمیلی، امریه‌ی سربازی و … بپردازید.
 • گروه شغلی: کارجویان می‌توانند از این فیلتر، در میان آگهی‌های مربوط به یک گروه شغلی خاص به جستجو بپردازند.

در نهایت، می‌توانید فیلترهایی را که برای جستجو در میان آگهی‌ها استفاده کرده‌اید، ذخیره کنید تا در جستجوهای بعدی، از آن‌ها استفاده کنید.

آگهی‌‌های استخدام

از آن جایی که شرکت‌های معتبر متعددی، در جاب ویژن اقدام به درج آگهی استخدام می‌کنند. معمولا نتایج متعددی برای هر جستجو نمایش داده می‌شود.

هر آگهی کار، شامل سه سربرگ «درباره‌ی موقعیت شغلی»، «درباره‌ی شرکت» و «سوابق ارسال رزومه» است. در قسمت «درباره‌ی موقعیت شغلی»، کار و وظایفی که کارفرما از کارجو انتظار دارد، مشخص است.

در قسمت «درباره شرکت» می توانید به اطلاعات دیگری مثل اندازه‌ی سازمان، نوع خدمات و محصولات، سال تاسیس، نوع مالکیت، نوع فعالیت، وبسایت شرکت و . دسترسی داشته باشید. به علاوه، در این بخش می‌توانید یک معرفی کوتاه از سازمان و فعالیت‌های آن، در قالب چند پاراگراف کوتاه و مزایا و امکانات سازمان را مشاهده فرمایید.

در قسمت «سوابق ارسال رزومه»، می‌توانید ببینید که قبلا چند بار و برای کدام آگهی‌های شغلی سازمان، رزومه ارسال کرده‌اید.

پس از بررسی کامل متن آگهی استخدام، در صورتی که فکر می‌کنید که آن فرصت شغلی برای شما مناسب است، می‌توانید روزمه‌ی خود را برای کارفرما ارسال کنید. برای ساخت رزومه با رزومه ساز رایگان جاب ویژن کلیک کنید.

یافتن فرصت‌های کار متناسب با رزومه‌ی فرد، می‌تواند فرآیندی چالش برانگیز باشد. فیلترهای متعدد این صفحه به افراد جویای بورس کالا و مزایای خاص آن بورس کالا و مزایای خاص آن کار کمک می‌کنند تا به راحتی بتوانند آگهی‌هایی را که بیشترین انطباق را با رزومه‌ی آن‌ها دارند، پیدا کنند. متن هر آگهی استخدام، حاوی اطلاعات جامعی در رابطه با فرصت شغلی و شرکت منتشر کننده‌ی آن است که به شما در تصمیم‌گیری برای ارسال رزومه برای آن آگهی، کمک می‌کنند.

هشدار به خودروسازان: تاخیر و بدعهدی در تحویل خودرو = جریمه

رکنا اقتصادی: رییس هیئت مدیره بورس کالای ایران گفت: هر گونه تاخیری با پرداخت جریمه به خریداران جبران می‌شود تا علاوه بر سلامت معاملات، خریداران نیز با اطمینان خاطر اقدام به خرید از بورس کالا کنند.

هشدار به خودروسازان: تاخیر و بدعهدی در تحویل خودرو = جریمه

به گزارش رکنا، به نقل از پایگاه بری بازار سخرمایه ایران (سنا)؛ سید امیر حمزه مالمیر (رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران) افزود: در عرضه خودرو از طریق بورس کالا، خودروساز متعهد به تحویل خودرو در زمان مقرر است و به علت انجام معاملات براساس قوانین بورس و شفافیت معاملات، هر گونه تاخیری با پرداخت جریمه به خریداران جبران می‌شود تا علاوه بر سلامت معاملات، خریداران نیز با اطمینان خاطر اقدام به خرید از بورس کالا کنند.

مالمیر درباره مزیت‌های خرید خودرو از بورس کالا اظهار داشت: با عرضه خودرو در بورس کالا، رانت قیمتی که به دلیل وجود دو نرخ دستوری و آزاد در بازار ایجاد شده بود، از بین می‌رود و عرضه چند محصول خودروسازان در بورس و رفتار قیمتی بازار نیز همین اتفاق را نشان می‌دهد.

وی افزود: عرضه خودرو در بورس کالا یک نقطه‌ی عطف در حوزه شفافیت معاملاتی است که منافع آن هم به مصرف‌کننده نهایی و هم به خودروساز می‌رسد و از طرفی، دولت نیز مالیات بر ارزش افزوده را مناسب‌تر اخذ می‌کند.

مالمیر افزود: مادامی که قیمت فروش خودرو از سوی تولیدکننده با قیمت بازار فاصله داشته باشد، رانت وجود خواهد داشت و واسطه‌گر‌ها از هر راهی از جمله اجاره‌ی کد ملی برای دریافت این رانت اقدام خواهند کرد، حال آن‌که با شفافیت معاملات در بورس و از طریق حراج، قیمت منصفانه کشف خواهد شد و تفاوت قیمت دستوری و بازار آزاد به خودروساز و سهامداران آن خواهد رسید.

مدیرعامل سبدگردان سرآمد بازار یکی از مزیت‌های عرضه خودرو در بورس کالا را الزام خودروساز به عمل دقیق به تعهداتش دانست و گفت: در عرضه خودرو از طریق بورس کالا، خودروساز متعهد به تحویل خودرو در زمان مقرر است و به دلیل انجام معاملات براساس قوانین بورس و شفافیت معاملات، هر گونه تاخیری با پرداخت جریمه به خریداران جبران می‌شود تا علاوه بر سلامت معاملات، خریداران نیز با اطمینان خاطر اقدام به خرید از بورس کالا کنند.

به گفته این فعال بازار سرمایه، وقتی مصرف‌کننده بتواند با دریافت کد معاملاتی و مشارکت در حراج از طریق بورس و به شیوه‌ای کاملا شفاف به خرید خودرو اقدام کند به دلیل نبود رانت در این معاملات، واسطه‌ها از روند معاملات حذف می‌شود و به همین دلیل می‌توان به کاهش تدریجی قیمت‌ها امیدوار بود که عرضه‌های انجام‌شده و رفتار قیمتی بازار تاکنون بر این موضوع صحه گذاشته است.

رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران همچنین گفت: عمق بخشیدن به معاملات خودرو در بورس کالا از جمله فرهنگ‌سازی و آموزش در پهنه‌ی جغرافیایی ایران و امکان استفاده عموم مردم برای ارسال سفارشات خرید از طریق شعب بانکی علاوه بر شعب کارگزاری و از طرفی عرضه خودرو به میزان کافی و به صورت منظم و مداوم از طریق خودروسازان و تعریف ابزار‌های جدید از جمله گواهی سپرده در بلندمدت، می‌تواند علاوه بر تعادل بخشی به بازار، چهره صنعت خودرو و تولید در این بخش را دگرگون کند.
منبع: پایگاه بری بازار سرمایه ایران (سنا)

آشنایی با عکاسی صنعتی و مزایای آن

گروه کسب و کار: در عصر حاضر با گسترش دنیای دیجیتال و در کنار آن اینترنت، اهمیت عکاسی بسیار بیشتر از قبل نمود پیدا کرده است.

آشنایی با عکاسی صنعتی و مزایای آن

عکاسی صنعتی شاخه ای مهم و تجاری از عکاسی می باشد که یکی از راه های اصلی برای بازاریابی اینترنتی جهت معرفی برندها و حرفه های مختلف است. با استفاده از عکاسی صنعتی می توان اشیا، مکان ها، نحوه تولید و . را به صورت جزئی، دقیق و حرفه ای به مخاطب نمایش داد و بدین صورت مخاطب به صورت بصری جذب آن محصول و یا حرفه مورد نظر شود.

عکاسی صنعتی هنری ارزشمند است که نیازمند تجربه و تخصص خاصی می باشد. اگر شما می خواهید کسب و کارتان رونق بالایی داشته باشد و از طریق عکس تولیدات و برند خود را به مخاطبان نمایش دهید، از تیم حرفه ای ما کمک بگیرید. همکاران ما در استودیوی عکاسی لحظه نگاری، با آگاهی از آخرین دانش روز و بهره مندی از بورس کالا و مزایای خاص آن تجهیزات حرفه ای، منحصر به فردترین و جذاب ترین تصاویر را برای شما خلق می کنند. شما می توانید همین حالا با ما تماس حاصل نمایید و علاوه بر عکاسی صنعتی از خدمات مجموعه ما همچون تیزر تبلیغاتی نیز بهره مند شوید.

مزایای عکاسی صنعتی چیست؟

استفاده از عکاسی صنعتی با ایجاد ارزش در ذهن مخاطب و اعتماد در برندسازی موجب می گردد تا شما در کسب کار خود بسیار جلو بیفتید و بدین صورت در بین سایر رقبای خود یک سر و گردن بالاتر باشید.
عکاسی صنعتی دارای مزایای زیادی است که در زیر به آنها اشاره می کنیم:
● بالا رفتن تعداد مخاطبان: با عکاسی صنعتی، بازاریابی آنلاین سریع تر و راحت می شود. بر اساس آمار ارائه شده با این استراتژی تعداد مخاطبان حدود نود درصد افزایش پیدا می کند.
● صرفه جویی در هزینه ها: با عکاسی صنعتی، روش تبلیغ و اشتراک گذاری تصاویر در فضای مجازی بسیار سریع تر انجام می گیرد و بدین صورت شما با صرف هزینه ای معقول در طول مدت مشخصی می توانید سود قابل توجهی را بدست آورید و از طرف دیگر در هزینه های خود صرفه جویی کنید.
● بالارفتن اعتبار و شهرت: با نمایش عکس هایی که مختص شما باشد، گویا امضای شخصی دارید که فقط شما صاحب آن هستید. این روش خلاقانه موجب می گردد شما در بین دیگر برندها تک و منحصر به فرد باشید.
● نمایش تصاویر به صورت حرفه ای تر: از آنجایی که در عکاسی صنعتی از تجهیزات مخصوص و روش های خلاقانه و نوین بر اساس اصول و نورپردازی های مشخص استفاده می شود، بنابراین جزئیات محصول به خوبی معلوم است. مخاطب وقتی تصاویر را بدین صورت و از زاویه ای خاص مشاهده می کند، می تواند با اعتماد بالا، پیام کسب و کار شما و محصول را به خوبی درک کند.
لازم به ذکر است که انواع عکاسی صنعتی مانند عکاسی غذا، عکاسی ماشین، طلا و جواهرات، ورزشی، خبری و . فقط در فضای مجازی به نمایش در نمی آید. از این تصاویر در بروشورها، کاتولوگ ها، مجلات و پوسترها نیز استفاده فراوان می شود.

برای عکاسی صنعتی به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟

برای خلق بهترین تصایر، نیازمند استفاده از ادوات و وسایل مخصوص می باشیم. تجهیزات مورد نیاز برای عکاسی صنعتی شامل موارد زیر است:
● دوربین حرفه ای: شاید شنیده باشید که برای عکاسی صنعتی از موبایل نیز می توان استفاده کرد، در حالی که این گفته درست نمی باشد. عکس های حرفه ای که ذهن مخاطب را درگیر می کنند توسط دوربین های حرفه ای گرفته می شوند، بنابراین عکاس باید درصدد تهیه بهترین دوربین باشد.
● لنز مناسب و حرفه ای: عکاس بر اساس تجربه خود و همچنین نوع محصول و مکان، باید لنز مناسب را برای دوربین خود از نظر نوع و اندازه انتخاب کند. به طور مثال خلق جزئیات محصولاتی مانند جواهرات نیازمند لنزهای قوی است.
● سه پایه عکاسی: جهت ثبت عکس، خواه یا ناخواه دست دچار لرزش می شود. عکاس برای گرفتن عکس صنعتی حرفه ای نیازمند سه پایه ای محکم و تخصصی است که دوربین به خوبی روی آن قرار بگیرد. از دیگر تجهیزات برای عکاسی صنعتی بسته به نوع محیط می توان به میز عکاسی، پرده پس زمینه، ادوات نورپردازی مانند رفلکتور نور اشاره کرد.

تعرفه عکاسی صنعتی چقدر است؟
قیمت و تعرفه عکاسی تبلیغاتی و صنعتی بسته به عوامل مختلفی تعیین می شود و نمی توان هزینه ثابتی را برای آن در نظر گرفت. از فاکتورهای تعیین کننده می توان به موارد زیر اشاره نمود:
● تجربه و دانش عکاس
● تجهیزات مورد نیاز
● اندازه، وزن و جنسیت محصول
● مسافت مکان عکاسی
● تعدادفریم های انتخابی کارفرما
● مدت زمان اجرای پروژه

کامیون های کشنده سیباموتور 400 میلیون زیر قیمت بازار در بورس عرضه می‌شود

شرکت سیباموتور اخیرا کامیون های کشنده خود را 400 میلون تومان زیر قیمت بازار در بورس کالا برای فروش می‌کند که فرصتی مناسب برای خریدارن به وجود آورده است.

عرضه خودرو در بورس کالا مدتی است آغاز شده و پس از فروش موفق دو محصول دیگنیتی و فیدلیتی توسط بهمن موتور، نوبت به یکی از خودروهای سنگین سیباموتور رسیده است. این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های گروه بهمن است و از تاریخ دوازدهم مهر ماه سال جاری با موعد تحویل دو ماهه راهی بازار خواهد شد.

عرضه کامیون های کشنده سیباموتور زیر قیمت بازار

عرضه کامیون های کشنده سیباموتور زیر قیمت بازار

به نظر می‌رسد سیبا موتور قصد دارد از اواسط مهر ماه سال جاری خودروی جدید خود را راهی بازار بورس کالا کند تا بدین ترتیب کشف قیمتی آن صورت پذیرد. با این اوصاف هم‌اکنون 35 دستگاه کشنده تک محور از این شرکت به زودی در بورس کالا عرضه خواهند شد و گفته می‌شود این محصولات با قیمت بازار آزاد 400 میلیون تومان اختلاف خواهند داشت.

نکته جذاب و قابل تأمل در مورد فاو CA4180 قیمت آن است. عرضه خودرو در بورس مزایای بسیاری دارد. پیش‌تر در مطلبی جامع راجع به مزایا و معایب عرضه خودرو در بورس کالا صحبت کردیم. به نظر می‌رسد روند عرضه خودروها در تالار شیشه‌ای مثبت بوده و آثار خوبی روی بازار گذاشته، به نحوی که پس از عرضه دو خودروی بهمن موتور در بورس، حالا نوبت به کامیون های کشنده سیباموتور رسیده است.

عرضه کامیون های کشنده سیباموتور زیر قیمت بازار

گفته می‌شود قیمت محصول جدید این شرکت خودروساز در بورس کالا نزدیک به دو میلیارد و 300 میلیون تومان در نظر گرفته شده، در حالی که قیمت بازار آزاد گران‌تر است. حال تصور کنید به قیمت بالا مواردی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، پلاک‌گذاری و هزینه‌های اضافی دیگر بار شود و آن وقت است که می‌توان گفت فاو CA4180 با قیمت تقریبی دو میلیارد و 600 میلیون تومان راهی بازار می‌شود.

بنابراین با نگاهی دقیق به قیمت این کامیون کشنده روی تابلوی بورس و بازار آزاد، متوجه خواهیم شد که شکاف قیمتی عمیقی بین این دو بازار وجود دارد. به هر حال 9 درصد مالیات ارزش افزوده از خودروسازان گرفته می‌شود. نکته‌ای که پیرامون قیمت این خودرو جالب توجه و تأمل برانگیز به نظر می‌رسد، آگهی‌های فروش کشنده تک محور سیباموتور است.

عرضه کامیون های کشنده سیباموتور زیر قیمت بازار

گفته شده هم‌اکنون آگهی‌هایی در فضای مجازی درج شده که FAW CA4180 را حدود 3 میلیارد و بالاتر قیمت‌گذاری کرده‌اند. در هر حال با عرضه این محصول در دوازدهم مهر ماه سال جاری به نظر می‌رسد که استقبال خوبی از آن صورت بپذیرد.

طی هفته‌های گذشته اولین دور فروش دیگنیتی و فیدلیتی بهمن موتور در بورس کالا آغاز شده بود. تجربه عرضه این دو محصول گران قیمت در تالار شیشه‌ای نشان داد که بعد از کشف قیمتی در بورس، بازار آزاد نیز تمایل پیدا می‌کند قیمت خودرو را چند ده میلیون تومان کاهش دهد. امیدواریم این اتفاق در خصوص کامیون کشنده جدید سیباموتور نیز رخ دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.