سبد پیشنهادی سهام


ارائه یک مدل پیشنهادی چندهدفه فازی در انتخاب سبد سهام

چکیده: مسائل انتخاب سبد سهام معمولاًبا مدل های برنامه ریزی خطی یا درجه2حل شده اند. جواب های به دست آمده بوسیله این روشها معمولاً اعداد حقیقی می باشد که این امر به علت آنکه هر دارایی غالباً، براساس تعداد سهم مبادله می شود، کاربرد آن ها دشوار ساخته است. روش هایی نیز برای تعدادی از مدل های بهینه سازی سبد سهام خطی با در نظر گرفتن حداقل تعداد سهم معاملات، ارائه شده است. با این وجود هیچ مطالعه ای اصلاً مسئله حداقل تعداد سهم معاملات را دربهینه سازی سبد سهام بر اساس مدل مارکویتز که مدلی معروف و پر کاربرد است با درنظر گرفتن محدودیت های مورد نیاز سرمایه گذار، بررسی نکرده است. بر اساس مدل مارکویتز این پایان نامه یک مدل امکان پذیر را یرای مسائل انتخاب سبد سهام با در نظر حداقل تعداد سهم معاملات ارائه کرده و از الگوریتم ژنتیک برای به دست آوردن جواب ها استفاده می نماید. نتایج عملی مطالعه نشان می دهد که سبدهای سهام بدست آمده با الگوریتم پیشنهادی خیلی نزدیک به مرزهای موثر بوده ونیزروش پیشنهادی می تواند جواب های نزدیک بهینه و تقریباً قابل قبول را برای مسئله انتخاب سبد سهام در یک زمان کوتاه پذیرفتنی بدست آورد. مدل پیشنهادی به علت سازگاری و سادگی آن، برمبنای رویکرد تصمیم گیری چند هدفه فازی می باشد. واژه های کلیدی: مدل چند هدفه فازی، انتخاب سبد سهام، الگوریتم ژنتیک، بورس اورق بهادار تهران، هزینه معاملات.

منابع مشابه

ارائه مدل برنامه ریزی چندهدفه جهت انتخاب سهام با در نظرگرفتن ارزش در معرض خطر فازی: رویکرد تئوری اعتبار فازی

مسئله بهینه­سازی پرتفوی و انتخاب سهام یکی از زمینه­های پرتوجه توسط محققین مالی و سرمایه­گذاران در بازارهای مالی می­باشد. در این مقاله به برخی از چالش­های بهینه­سازی پرتفوی بطور همزمان پرداخته می­شود. بطوریکه جهت در نظرگرفتن ماهیت چندمعیاره بودن انتخاب سهام و عدم­قطعیت مرتبط با نرخ بازده دارایی­ها از مدل برنامه­ریزی چندهدفه فازی استفاده شد. همچنین با توجه نقاط ضعف معیارهای ریسک سنتی نظیر واریانس.

برنامه ریزی تصادفی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام

در رویکردهای سنتی مقادیر مرتبط با اهداف یک مدل تصمیم­گیری اغلب معین و قطعی فرض می‌شود، درحالی‌که در دنیای واقعی این مقادیر احتمالی است و تصمیم­گیرنده نمی­تواند آنها را به­طور قطعی تعیین کند. بهینه­سازی مالی یکی از حوزه­های جذاب در تصمیم­گیری در شرایط عدم اطمینان است. در مسئلۀ انتخاب سبد سرمایه­گذاری، تصمیم­گیرنده همزمان با اهداف مختلف و گاه متعارض مانند نرخ بازده، نقدینگی، سود تقسیمی و ریسک موا.

استفاده از مدل ریاضی بهینه‌سازی چندهدفه استوار فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه

مساله انتخاب سبد سرمایه­گذاری به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه مهندسی مالی مطرح است. ارائه مدل میانگین - واریانس موجب ایجاد انقلابی در مسائل انتخاب سبد سهام شد. هرچند مدل ارائه شده از لحاظ تئوری ویژگی­های منحصر به فردی دارد، اما ضعف­های آن مانع از استفاده از مدل ارائه شده در عمل می­گردد. از این رو تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه بهبود عملکرد مدل، در مسائل دنیای واقعی شده است. در این پژوهش یک مدل.

ارائه مدل ترکیبی مبتنی بر روش اولویت بندی فازی و کپراس جهت انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

انتخاب پرتفوی یکی از مهم­ترین موضوعات در مباحث سرمایه­گذاری می­باشد که در این تحقیق با استفاده از تکنیک های پژوهش عملیاتی و با در نظر گرفتن معیا­رهای مختلف، پرتفوی مناسب را در بورس اوراق بهادار تهران استخراج نماییم. بر این اساس ابتدا بر اساس پیشینه پژوهش و نظرات خبرگان معیارهای مالی مختلف در انتخاب پرتفوی را تعیین کرده و با استفاده از روش اولویت بندی فازی وزن معیارها را به دست می­آوریم. سپس ب.

ارائه یک مدل برای انتخاب سبد سهام با استفاده از روش topsis فازی

در سال های اخیر مسائل مالی بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. یکی از این مسائل، مسئله انتخاب سبد سهام است که از مسائل پیچیده در حوزه مالی و سرمایه گذاری است. هدف مسئله انتخاب سبد سهام، تصمیم گیری در مورد چگونگی اختصاص سرمایه به تعداد زیادی سهم است به نحوی که منجر به حداکثر شدن سود برای سرمایه گذار شود. در این مسائل معمولاً تصمیم گیرنده به صورت همزمان با معیارهای متفاوتی روبه رو است، برای مثا.

استفاده از مدل ریاضی بهینه سازی چندهدفه استوار فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه

مساله انتخاب سبد سرمایه­گذاری به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه مهندسی مالی مطرح است. ارائه مدل میانگین - واریانس موجب ایجاد انقلابی در مسائل انتخاب سبد سهام شد. هرچند مدل ارائه شده از لحاظ تئوری ویژگی­های منحصر به فردی دارد، اما ضعف­های آن مانع از استفاده از مدل ارائه شده در عمل می­گردد. از این رو تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه بهبود عملکرد مدل، در مسائل دنیای واقعی شده است. در این پژوهش یک مدل.

رویکرد ترکیبی روش بهترین-بدترین آرمانی خطی و طبقه‌بندی چند شاخصه برای تشکیل سبد سهام

در چهار دهه اخیر تصمیم‌گیری چند شاخصه همواره یک حوزه فعال پژوهشی و کاربردی بوده است. آنچه تا به امروز بیشتر بدان پرداخته شده است توسعه یا بکارگیری تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه برای رتبه‌بندی گزینه‌های موجود بوده است. اما حیطه تصمیم‌گیری چند شاخصه فقط به این نوع مساله محدود نمی‌شود و مسائل طبقه‌بندی را نیز در بر می‌گیرد. هدف از پژوهش حاضر پیشنهاد رویکردی ترکیبی متشکل از روش‌های بهترین-بدترین آرمانی خطی و یک روش نوین طبقه‌بندی چند شاخصه به منظور تشکیل سبد سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه وزن شاخص‌های موثر بر انتخاب سبد سهام در طی یک فرآیند تصمیم‌گیری گروهی با استفاده از روش بهترین-بدترین آرمانی خطی تعیین شدند. سپس با استفاده از روش پیشنهادی طبقه‌بندی چند شاخصه، سبد سهام تشکیل شد. روش پیشنهادی قادر است ترجیحات تصمیم‌گیرنده نظیر دامنه تعداد سهام‌های موجود در سبد سهام و یا محدودیت‌هایی نظیر حداکثر تعداد سهام از هر صنعت را در نظر بگیرد. در این مطالعه نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی با روش‌های تاپسیس‌سورت و ویکور‌سورت مقایسه شد. نتایج بدست آمده دقت بالای روش پیشنهادی را نشان داد و سبد سهام تشکیل شده توسط روش پیشنهادی به طرز قابل توجهی سودآورتر از روش‌های دیگر بود. رویکرد پیشنهادی سبد پیشنهادی سهام در این پژوهش را می‌توان در سایر مسائل دنیای واقعی که ماهیت طبقه‌بندی دارند نیز بکار گرفت.

کلیدواژه‌ها

 • تصمیم‌گیری چند شاخصه
 • طبقه‌بندی چند شاخصه
 • بهترین-بدترین آرمانی
 • انتخاب سبد سهام

عنوان مقاله [English]

A hybrid approach of linear goal programming-based best-worst and multi-attribute sorting methods to form a stock portfolio

نویسندگان [English]

 • Mir Seyed Mohammad Mohsen Emamat 1
 • Maqsood Amiri 2
 • Mohammad Reza Mehrgan 3
 • Mohammad Taghi Taghavifard 2

1 PhD student, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

In the last four decades, multi-attribute decision-making has always been an active field of research and application. So far, the focus has been developing or applying multi-attribute decision-making techniques to rank existing options. However, multi-attribute decision-making is not limited to this type of problem and also includes sorting problems. This study proposes a hybrid approach of linear goal programming-based best-worst and multi-attribute sorting methods to form a stock portfolio in the Tehran Stock Exchange. In this study, the weights of the attributes affecting the stock portfolio selection were determined using the linear goal programming-based best-worst method. Then, the stock portfolio was formed using the proposed multi-attribute sorting method. The proposed method can consider decision-maker preferences such as the range of stocks in the portfolio or the maximum number of stocks in each industry. The results obtained from the proposed method were compared with TOPSIS-Sort and VIKOR-Sort methods. The results showed the high accuracy of the proposed method, and the stock portfolio formed by the proposed method was significantly more profitable than other methods. The proposed approach in this research can be applied to different real-world sorting problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multi-attribute decision-making
 • Multi-attribute sorting method
 • Goal programming based best-worst method
 • Stock portfolio selection

مراجع

[1] Roy, B. (1981). The optimisation problem formulation: Criticism and overstepping. Journal of the Operational Research Sociey, 32(6), 427–436.

[2] Leroy, A., Mousseau, V., & Pirlot, M. (2011, October). Learning the parameters of a multiple criteria sorting method. In International conference on algorithmic decision theory (pp. 219-233). Springer, Berlin, Heidelberg.

[3] Costa, H. G., Mansur, A. F. U., Freitas, A. L. P., & Carvalho, R. A. D. (2007). ELECTRE TRI applied to costumers satisfaction evaluation. Production, 17, 230-245.

[4] Neto, J. G. D., Machado, M. A. S., Gomes, L. F. A. M., Caldeira, A. M., & Sallum, F. S. V. (2017). Investments in a new Technological Infrastructure: decision making using the ELECTRE-TRI methodology. Procedia computer science, 122, 194-199.

[5] Mamizadeh, F., Sadeghi Moghadam, M. R., & Mehregan, M. R. (2018). Project Classification in Project Portfolio Management using a Multicriteria Hierarchical Discrimination Method. Journal of Industrial Management Perspective, 7(4, Winter 2018), 9-40.

[6] Pereira, J., de Oliveira, E. C., Gomes, L. F., & Araújo, R. M. (2019). Sorting retail locations in a large urban city by using ELECTRE TRI-C and trapezoidal fuzzy numbers. Soft Computing, 23(12), 4193-4206.

[7] Silveira, P., Teixeira, A. P., Figueira, J. R., & Soares, C. G. (2021). A multicriteria outranking approach for ship collision risk assessment. Reliability Engineering & System Safety, 214, 107789.

[8] Rostami, M., & Jafaridargiri, A. (2013). A Survey on Benford Law in Tehran Stock Exchange. Management Research in Iran, 17(1), 96-109.

[9] Goodarzi, M., Yakideh, K., & Mahfoozi, G. (2017). Portfolio optimization by combining data envelopment analysis and decision-making Hurwicz Method. Modern Researches in Decision Making, 1(4), 143-165.

[10] Abbasi Siar, S., Hashemighohar, M., Feyzi, A. (2022). Agent-based Modeling Behavior of Traders in Tehran Stock Exchange (Case study: Mobarakeh Esfahan Steel Company). Modern Researches in Decision Making, 7(1), 88-114.

[11] Eslami, B. G. R., & Saranj, A. (2008). Portfolio Selection Using Return Mean, Return Standard Deviation and Liquidity in Tehran Stock Exchange, Accounting and Auditing Review, 15 (4), 3-16.

[12] Azar, A., Jalali, R., khosravani, F. (2021). The Application of DEA in Selecting a سبد پیشنهادی سهام Portfolio Consisting of the Most Efficient and the Most Inefficient Companies Now Present in Tehran Stock Market. Management Research in Iran, 17(1), 1-19.

[13] Bahrami, S., & Rastegar, M. (2022). Security-based critical power distribution feeder identification: Application of fuzzy BWM-VIKOR and SECA. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 134, 107395.

[14] Rezaei, J., van Roekel, W. S., & Tavasszy, L. (2018). Measuring the relative importance of the logistics performance index indicators using Best Worst Method. Transport Policy, 68, 158-169.

[15] Amiri, M., & Emamat, M. S. M. M. (2020). A goal programming model for BWM. Informatica, 31(1), 21-34.

[16] Ebrahimi Kordlar, A. (2021). Developing a Hybrid Fuzzy Possibilistic-flexible Modelling with Fuzzy TOPSIS to Solve Financial Investment Mathematical Programming Problems. Industrial Management Journal, 13(2), 352-369.

[17] Motameni, A., & Sharifi Salim, A. (2012). Propounding a Model for Portfolio Selection in Stock Exchange by Using of MCDM (Case Study: 50 Better Companies). Journal of Industrial Management Perspective, 2(1, Spring 2012), 73-89.

[18] Neveu, R. P. (2013). Fundamentals of Managerial Finance (Vol 1), translated by Jahankhani, A., & Parsaiyan, Ali., Samt.

[19] Sharpe, W. F. (1963). A simplified model for portfolio analysis. Management science, 9(2), 277-293.

[20] Elahi, M., Yousefi, M., & Zare Mehrjerdi, Y. (2014). Portfolio optimization with mean-variance approach using hunting search meta-heuristic algorithm. Financial Research Journal, 16(1), 37-56.

[21] Azar, A., Ramooz, N., & Atefatdoost, A. R. (2013). The application of non-inferior set estimation (nise) method in optimum portfolio selection (case study: Tehran Security Exchange). Financial Research Journal, 14(2), 1-14.

[22] Floudas, C. A., & Pardalos, P. M. (Eds.). (2008). Encyclopedia of optimization (Vol. 1). Springer Science & Business Media.

[23] Ishizaka, A., & Nemery, P. (2013). Multi-criteria decision analysis: methods and software. John Wiley & Sons.

[24] Ramezanian, R. (2019). Estimation of the profiles in posteriori ELECTRE TRI: A mathematical programming model. Computers & Industrial Engineering, 128, 47-59.

[25] Devaud, J. M., Groussaud, G., & Jacquet-Lagreze, E. (1980). UTADIS: Une méthode de construction de fonctions d’utilité additives rendant compte de jugements globaux. European Working Group on Multicriteria Decision Aid, Bochum, 94.

[26] Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2002). Multicriteria decision aid classification methods (Vol. 73). Springer Science & Business Media.

[27] Yu, W (1992) Aide multicritere a la decision dans le cadre de la problematique du tri: concepts, methodes et applications.

[28] Hurson, C., & Zopounidis, C. (1997). On the use of multicriteria decision aid methods to portfolio selection. In Multicriteria analysis (pp. 496-507). Springer, Berlin, Heidelberg.

[29] Zopounidis, C., & Doumpos, M. (2000). Building additive utilities for multi-group hierarchical discrimination: The MHDIS method. Optimization Methods and Software, 14(3), 219-240.

[30] Nemery, P., & Lamboray, C. (2008). ℱlowSort: a flow-based sorting method with limiting or central profiles. Top, 16(1), 90-113.

[31] Dezert, J., & Tacnet, J. M. (2012, July). Soft ELECTRE TRI outranking method based on belief functions. In 2012 15th International Conference on Information Fusion (pp. 607-614). IEEE.

[32] Ishizaka, A., Pearman, C., & Nemery, P. (2012). AHPSort: an AHP-based method for sorting problems. International Journal of Production Research, 50(17), 4767-4784.

[33] Silva, S., Alçada-Almeida, L., & Dias, L. C. (2014). Biogas plants site selection integrating Multicriteria Decision Aid methods and GIS techniques: A case study in a Portuguese region. Biomass and Bioenergy, 71, 58-68.

[34] Faraji Sabokbar, H., Hosseini, A., Banaitis, A., & Banaitiene, N. (2016). A novel sorting method TOPSIS-SORT: an applicaiton for Tehran environmental quality evaluation.

[35] Miccoli, F., & Ishizaka, A. (2017). Sorting municipalities in Umbria according to the risk of wolf attacks with AHPSort II. Ecological Indicators, 73, 741-755.

[36] Demir, L., Akpınar, M. E., Araz, C., & Ilgın, M. A. (2018). A green supplier evaluation system based on a new multi-criteria sorting method: VIKORSORT. Expert Systems with Applications, 114, 479-487.

[37] Liu, J., Xu, Z., & Qin, J. (2019, June). A Sorting Method: BWMSort II in Interval Type-2 Fuzzy Environment. In 2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) (pp. 1-6). IEEE.

[38] Emamat, M. S. M. M., Mota, C. M. D. M., Mehregan, M. R., Sadeghi Moghadam, M. R., & Nemery, P. (2022). Using ELECTRE-TRI and FlowSort methods in a stock portfolio selection context. Financial Innovation, 8(1), 1-35.

[39] Mehrgan, M. R., Sadeghi Moghadam, M. R., & Emamat, M. S. M. M. (2018). Applying the Clustering and UTADIS Models to form an Investment Portfolio. Financial Research Journal, 20(1), 53-74.

[40] Rahmani Asl, F., Sinaei, H. A., & Neis, A. (2021). Forming an portfolio of Exchange Traded Funds with the Clustering and UTADIS Models. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 18(1), 79-96.

[42] Xidonas, P., Mavrotas, G., & Psarras, J. (2009). A multicriteria methodology for equity selection using financial analysis. Computers & operations research, 36(12), 3187-3203.

[43] Amiri, M., Shariat Panahi, M., & Banakar, M. H. (2010), Portfolio Selection with Use of Multiple Criteria Decision Making, Journal of Securities Exchange, 11, 5-24.

[44] Fallahpour, S., Safari, H., & Omrani, N. (2014). Portfolio Selection Using Combination of Logarithmic Fuzzy Preference Programming Method and PROMETHEE. Financial Management Strategy, 2(2), 103-120.

سبد پیشنهادی سهام

  معاملات بورس
 • سامانه آنلاین
 • سامانه الکترونیک
 • راهنمای ثبت نام
 • سامانه سجام
 • سهام عدالت
 • باشگاه مشتریان

  پذیرش بازار فیزیکی بورس کالا
 • نحوه اخذ کد آنلاین در بورس کالا
 • پذیرش مشتریان
 • پذیرش کالا
 • اخبار بورس کالا
 • فیزیکی (نفت،گاز و سایر حامل های انرژی)
 • مشتقه (برق)

 • صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن با درآمد ثابت
 • صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 • صندوق بازارگردان نماد

  تحلیل‌ها و گزارش‌ها
 • تحلیل بنیادی نمادها
 • تحلیل جامع نمادها
 • تحلیل تکنیکال نمادها
 • گزارش های منتشرشده شرکت‌ها
 • سـبد پیشنهادی کارگزاری
  اخبار و آموزش‌های آنلاین
 • همه‌ی مقالات سایت
 • اخبار موثر بر بازار سرمایه
 • اخبار بورس کالا
 • آموزش بـورس به زبان ساده
 • کتاب‌های مهم حوزه بورس
 • پادکست‌های رادیو بورساوا

 • دوره جامع ســرمایه گذار مــــوفق
 • دوره جامع صـندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه
 • دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه
 • دوره های عمومی و تخصصی
 • فهرست اسـاتید مدرسه صما
 • ورود / ثبت‌نام دانشجویان
 • پنل کاربری
 • تکمیل ثبت نام دوره‌ها

 • درباره ما اهداف و رویکردها
 • مدیران کارگزاری
 • شماره حساب‌ها
 • اطلاعات تماس
 • شعب کارگزاری فرصت های شغلی سوالات متدوال شکایات و پیشنهادات

سبدهای پیشنهادی

سبد سهام پیشنهادی چیست؟

برخی نهادهای مالی پیشنهادی عمومی به خریداران خرد می دهند که آنان می توانند در صورت اعتماد ترکیب دارایی سبد پیشنهادی سهام خود را بر پایه آن پیشنهاد شکل دهند.

در این سبد درصد بازدهی مورد انتظار درصد هر سهم از سبد سهام و دلیل چنین انتخابی بیان شده است.سبد پیشنهادی پیشنهاداتی حرفه ای برای انتخاب سهام است. سبد پیشنهادی محدوده خرید و فروش مناسب را برای هر سهم توصیه می کند.سود تحلیل سال مالی جاری و آینده هر پیشنهاد در آن مشخص شده است.

در حدود یک سال و نیم سال گذشته سبد پیشنهادی کارگزاری به صورت هفتگی در تلگرام کارگزاری بانک صنعت و معدن و هفته نامه صدای بورس چاپ شده شده است. خوانندگان محترم واقف باشند سبد پیشنهادی ارائه شده صرفا منعکس کننده نظر کارشناسان است و هیچ گونه توصیه یا سفارشی نسبت به خرید و فروش سهام نمی کند. بنابراین هرگونه خرید یا فروش براساس اطلاعات فوق برعهده خود افراد بوده و کارگزاری بانک صنعت و معدن و هفته نامه بورس هرگونه مسئولیتی نسبت به خسران یا سودآوری احتمالی را از خود سلب می کنند.

سبد خرید بورس چیست و سبدهای پیشنهادی سهام کدامند؟

چگونگی پذیره نویسی در بازار بورس و نحوه مطلع شدن از سبد خرید بورس را در این مقاله به شما خواهیم سبد پیشنهادی سهام آموخت تا بتوانید در زمان کوتاهی بر این بازار تسلط یابید، البته این مطالب برای اشخاصی که به تازگی در حال یادگیری الفبای بورس می باشند بسیار کارآمد است. در این قسمت تمایل داریم تا در مورد سبد سهام اطلاعاتی را در میان بگذاریم.

 • با بهترین سایت بورس ایران همراه باشید.

سبد خرید بورس امروز

باید به اطلاعتان برسانیم نمی توان اعتماد نمود، تا سپرده بانکی را در بازار مربوط به بورس قرارداد زیرا، امکان دارد تا به خاظر انجام اشتباه ارزش دارایی شما پایین بیاید و در سرمایه گذاری کم شود و در نهایت بهتر است که بدانید در سپرده های بانکی اگر سرمایه خود را قرار دهید مبلغی معین به عنوان درصد سود مشخصی به شما پرداخت می نمایند و تمامی بانک ها ناچار می باشند تا به پرداخت آن اقدام کنند.

اما بهتر است بدانید که در این بازار قیمت سهام بر اساس میزان عرضه و تقاضا افراد مشخص می گردد و علت این عرضه و تقاضا تحلیلی می باشد که در پشت انواع سهام های گوناگون صورت می گیرد. به همین دلیل اگر از قوانین بازار بورس مطلع نباشید و سهمی را در نقطه ای نامناسب خریداری نمایید، سبب می شوید تا با انتخاب اشتباهتان ارزش دارایی خود را پایین بیاورید و ریسک بالایی را تجربه و در نهایت با شکست رو به رو شوید. س رانجام وظیفه شما این است که به عنوان یک فردی که در حال سرمایه گذاری می باشد، ریسکی کم را با بالاترین بازدهی در خرید و انتخاب یک سهم را تجربه نمایید. البته با یادگیری یک ری نکات و اصول پایه می توانید به راحتی ریسک موجود را مدیریت و کنترل کنید.

 • مقاله چگونه سهام قیمت گذاری می شود را مطالعه کنید.

سبد خرید بورس چیست

آیا می دانید که وارد کردن و تصمیم بر فشردن کلید سفارش تصمیم راحتی نمی باشد ما این وظیفه را بر عهده خود می دانیم تا شما را در این امر راهنمایی نماییم. در هر هفته یک سبد خرید بورس به افراد کاربر و مشتریان عرضه می شود که اگر از کمک افراد فعال در این زمینه استفاده نمایید و از تجربیات و تحلیل های چند اله آنان بهره ببرید نتیجه خوبی را به دست خواهید آورد. جالب است بدانید که این سبد ها با دید میان مدت در اختیار شما قرار می گیرند و می توانید در بازه زمانی محدود و معینی به معامله بپردازید و علاوه بر آن نیز این موقعیت را در اختیار دارید تا بتوانید تحلیل های هفتگی کل بازار جهان و داخلی را مشاهده و بر آنان نظارت داشته باشید.

سبد خرید بورس در حقیقت به مجموعه ای از سهامی خریداری شده توسط شخص سرمایه گذار گفته می شود و در حقیقت به این موضوع اشاره می نماید که می بایست میزان دارایی و سرمایه خود را از بین چندین سهام مختلف انتخاب نمایید و بعد از تقسیم نمودن آن بتوانید سود خوبی را در این به دست بیاورید و همچنین میزان ریسک خود را به حد مطلوبی کاهش دهید. اصطلاحی در جهان رایج می باشد که می گویند در تمام عمرت در هیچ موقعیت و زمانی تخم مرغ هایت را به صورت یکجا در یک سبد جای گذاری نکنید. این جمله را می توان در مورد سبد خرید سهام به کار برد و متصور شوید که شما به فرض مثال مبلغی حدود 30 میلیون را جهت سرمایه گذاری در این بازار قرار می دهید و آن را در بین 5 سهم متفاوت تقسیم می کنید در این موقعیت شما دارای سبد می باشید.

اما نکته ی مورد اهمیت تر از سبد سهام این است، که یک فرد جهت سرمایه گذاری موفق باید چه اصول و قوانینی را رعایت نماید تا موجب شود که با اعمال آن دستورات و قوانین درصد ریسک خود را پایین بیاورد و سود خوبی را به دست آورد، زیرا ریسک نوعی خطر به شمار می رود و زمانی که پای دارایی و اموال در میان باشد دیگر خطر از دست دادن دارایی از آن چه که شما در تصورش می باشید به خودتان نزدیک تر می باشد.

سبد خرید سهام

در بعضی از زمان ها اشخاص سرمایه گذار بعد از انجام یک تحلیل در تفکر هستند که سهمی را خریداری و سود بسیار چشمگیری را از آن به دست آورند، اما به این نکته توجهی نمی کنند که ممکن است سبد پیشنهادی سهام این معامله ریسک بالایی ر داشته باشد و و احتمال خطای انسانی را در تحیلی در نظر نمی گیرند. اگر شمما به این نکات توجهی نداشته باشید ممکن است ضررات زیادی را متحمل شوید.

شما باید به عنوان یک فرد سرمایه گذار این تصورات را داشته باشید که احتمال دارد بر اثر رخداد اتفاقی همچون، سیل، زلزله و دیگر موارد شرکت مدنظر فعالیتش متوقف گردد و در این موقعیت اگر تنها کسی که در آن جا سهام داشته باشد شما باشید، ممکن است که کل سرمایه تان را از دست بدهید.

به عنوان نمونه سهام مربوط به شرکت کنتور سازی بعد از این که در بازه زمانی طویلی از نظر مبلغ در محدوده بسیار کوچکی دچار نوسان شد، ناگهان با خبر های انعقاد قرارداد های بسیار زیاد جذب کننده، مورد توجه بازاریان قرار گرفت و مبلغ سهم به رقمی حدود 70 درصد رشد نمود و هر روزه صف زیادی از خرید ملاحظه می شد اما زمانی که سهم به به منظور هدف های قیمتی بسیار بالا رسید، این خبر منتشر شد که کل اخبار مثبت مربوط به این موضوع دروغ بوده است و تا به الان نماد این سبد پیشنهادی سهام شرکت نیز متوقف و همچنان بسته است.

سبد خرید سهام بورس

شما عزیزان می توانید از دو صنعت جهت انتخاب سهام خود استفاده نمایید. از این موضوع آگاهی دارید که با خرید 5 سهم از یک صنعت دیگر تفاوتی میان تک سهم شدن شما وجود ندارد و گویا که تمامی ان متعلق به شما می باشد؟ این را بدانید که انجام این کار نوعی ریسک بسیار بزرگ و خطرناک محسوب می شود که ممکن است کل ارزش دارایی شما را پایین بیاورد و شما را با شکست رو به رو کند. پس پیشنهاد می کنیم تا از صنعت های مختلف چندین سهم را تهیه نمایید و در صورتی که یک صنعت شکست را تجربه نمود و افول سنگینی داشت، شما را نیز دچار نگرانی نکند.

سبد خرید در بورس

نکاتی در مورد سبد خرید به شما توضیح داده می شود که امیدواریم از سبد پیشنهادی سهام آنان بهره ببرید، این موضوع را مطلع باشید که شما با خرید چند سهم از صنعت های مختلف به صورت تنها نمی توانید خیال خود را آسوده نگه دارید. بلکه باید به این نکته نیز توجه کنید که میزان درصد سرمایه گذاری تان در هر سهم چقدر می باشد. در واقع استاندارد ترین و معمولی ترین حالت این است که نهایتاً تا 20 درصد از سرمایه تان را در یک معامله سرمایه گذاری نمایید و در نقطه مقابل اگر شما 80 درصد باقی مانده را تنها به یک سهم مختص کنید و آن 20 درصد را به 4 یا 5 قسمت تقسیم نمایید، ریسک بالایی را انجام داده اید و احتمال زیان دهی شما بسیار بالا می رود. در نهایت سعی نمایید که در جهت انجام یک خرید و فروش نهایت مقداری که سرمایه گذاری می کنید 20 درصد از کل سبد پیشنهادی سهام ارزش دارایی تان باشد.

خرید سبد سهام دولت

آیا می دانید که چطور می توان برای خرید سبد سهام اقدام نمود؟ باید بدانید که جهت پذیره نویسی سهام مختص به دولت داشتن کد بورسی حتماً ضروری نیست و اشخاصی که این کد را ندارند می توانند سهام دولت را با رجوع به بانک های منتخب پذیره نویسی نمایند که البته الزامی نمی باشد که حتماً به صورت حضوری به این 9 بانک مراجعه نمایید و این امکان را فراهم ساخته اند تا به صورت آنلاین هم بتوانید خرید سبد سهام دولت نیز بپردازید.

جاب است که بدانید از سوی بانک ملی 5 روش پذیره نویسی به صورت غیر حضوری تعریف شده است که شامل، اپلیکیشن ایوا، سامانه اینترنتی بانک ملی، پیام رسان، آپ و دیگر موارد می شود. در این میان بانک تجارت، صادرات کشاورزی رفاه نیز پذیره نویسی به صورت اینترنتی را میسر نموده اند تا مشتریان بتوانند به بهترین نحو از خدمات بهره ببرند و احساس رضایت و خوش حالی را در مشتریان ایجاد نموده اند.این کار سبب می شود تا اتلاف وقت صورت نگیرد و همزمان همگی بتوانند از این فرصت استفاده نمایند.

سبد خرید سهام رایگان

پذیره نویسی از تاریخ چهاردهم اردیبهشت وتا سی و یکم این ماه نیز ادامه داشت. البته لازم به ذکر است که این پذیره نویسی برای کل افراد حقیقی، از طریق تمامی درگاه های بام، اپلیکیشن ها، ایوا و آپ برای تمامی هموطنان امکان پذیر می باشد و بدین جهت درصدد برآمده اند تا از انتشار ویرو کرونا نیز جلوگیری کنند و افراد بتوانند با آسودگی خاطر اقدام به فعالیت نمایند. البته میانگین مبلغ سهام با 20 درصد تخفیف نیز اعمال شده است که 5 واحد از درصد آن به عنوان ارزش سرمایه و در جهت انجام نمودن عملیات بازگردانی در نزد فرد صندوق دار قرار خواهد گرفت. بهترین سبد خرید بورس را می توانید با مراجعه به سایت های منبع دریافت نمایید.

پیشنهاد سبد خرید بورس

طبق خبر های منتشر شده دو سبدگردان که دارای مجوز بوده انداز بورس اوراق بهادر تهران جهت دوره بلند مدت و میان مدت پیشنهاد هایی را برای خریداری سهام خودشان و میزان درصد آن در هر سبد خریدار را اعلام کرده اند. جهت اطلاع از نحوه خرید سبد بورس و پذیره نویسی سهام می توانید به محتویات قبلی ارائه شده در این مقاله رجوع کنید.

سوالات متداول

 1. خرید سبد سهام دولت کد بورسی نیاز دارد؟

خیر برای تهیه سبد سهام دولت نیاز یبه داشتن کد بورسی نیست و این مورد از الزامات محسوب نمی شود.

دقت نمایید که میزان کل سرمایه خود را مختص به یک سهم در یک صنعت نکنید تا ریسک معامله تان پایین بیاید.

محلی که بتوان در آن سرمایه خود را به صورت مشخص قرار دهید و از انجام معامله ها سودی را به دست آورید را بورس می گویند.

سبد سهام پیشنهادی هفته – هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱

سبد پیشنهادی هفته شرکت آیکو

سبد پیشنهادی سهام هفته آیکو، در هفته منتهی به ۷ اردیبهشت ماه و برای هفته آتی تهیه شده است.

داشتن هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خرید سهام، یکی از اصلی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در این پست فعالان حرفه‌ای بازار به پیشنهاد سبد سهامی خود با ذکر دلیل جذابیت هر سهم پرداخته‌اند.

. این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری نخواهد بود.

نماد شرکت قیمت روز هدف قیمتی (ريال) توضیحات درصد از پرتفوی
میان ­مدت شپدیس ۱۷۴،۵۰۰ ۲۰۵،۵۶۲ وضعیت مناسب بنیادی و رشد قیمت جهانی ۱۰
شبصیر ۱۱۸،۱۵۰ ۱۴۴،۱۸۰ وضعیت مناسب بنیادی ۱۰
سخاش ۷۰،۴۴۰ ۸۵،۷۶۷ وضعیت بنیادی مناسب ۵
غزر ۱۰،۶۵۰ ۱۱،۳۷۳ وضعیت بنیادی مناسب و پتانسیل افزایش نرخ محصولات ۱۰
فرابورس ۱۴،۶۱۰ ۱۷،۵۰۰ وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکالی ۵
بلند سبد پیشنهادی سهام مدت شتران ۵،۶۵۰ ۶،۸۰۰ وضعیت مناسب بنیادی ۱۰
پالایش ۸۲،۸۰۰ ۹۴،۶۸۰ پایین بودن P/NAV ۱۵
تاپیکو ۱۶،۷۹۰ ۱۸،۰۰۰ وضعیت بنیادی مناسب ۱۵
صندوق درآمد ثابت ۱۰،۰۰۰ ۲۰

لازم به ذکر است که این پیشنهادات چکیده نظرات و تحلیل های متخصصین آیکو است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.