نقشه راه یا Roadmap چیست؟


منظور از این نوع استراتژی، تدوین راهی است که برای به مقصد رسیدن کانتنت تهیه شده است؛ ولی این بار با هدف فروش محصولات یا خدمات است. در واقع دو نوع هدف در استراتژی بازاریابی محتوا وجود دارند که مکمل یکدیگر هستند؛ ارائه کانتنت‌های هدفمند و فروش.
در این نوع استراتژی تجزیه و تحلیل مشتریان، داشتن تقویم محتوایی، آشنا بودن با بازار کار و شناسایی رقبا و چند عامل دیگر بسیار نقشه راه یا Roadmap چیست؟ مهم می‌باشند.

مسیر نمای آینده فناوری

Technology Roadmap ( مسیرنمای فناوری ) نیازها، تولیدات و تکنولوژی مورد نیاز آینده صنایع و شرکتها را شناسایی میکند. شرکتها و صنایع بوسیله این روش با برنامهریزی مشخص برای رسیدن به توسعه با یکدیگر همکاری میکنند و دولت نیز براساس این برنامه ها سیاستگذاری میکند تا با حمایت از آنها دیگر صنایع را برای استفاده از این روش ترغیب کند. Technology Roadmap به شرکتها کمک میکند تا با شناسایی تولیدات و نیازهای بازار آینده و تکنولوژی لازم برای رسیدن به آنها از داشتن تقاضا در آینده اطمینان یابند. در این مقاله با بررسی این موضوع به فواید و دلایل ضرورت آن ، انواع و نقش دولت در این باره می پردازیم . دست آخر نیز لزوم توجه به آن در صنایع ایران و رابطه آن با ( TF( Technology Foresight بررسی میشود.

با توجه به جهانی شدن تجارت و پیچیده شدن تولیدات و همچنین کوتاه شدن مدت زمان خرید آنها شرکتها باید آینده نگری دقیقتری داشته باشند تا بتوانند بقاء خویش را در آینده تضمین کنند. با توجه به گران بودن R&D ، برای شرکتها به تنهایی به صرفه نیست که همه تکنولوژی که به آن نیاز دارند را گسترش دهند. در نتیجه شرکتها باید ابزار مؤثری بکار ببرند تا آینده خویش را با آن ترسیم کنند.
TRM روشی برای شناسایی تولیدات یا تهیه نیازها و تبدیل آنها به گزینه های تکنولوژی و طرحهای توسعه است تا مطمئن باشیم تکنولوژی مورد نیاز آینده به هنگام نیاز آماده و میسر است.
TRM نظرات و دیدگاههای افراد صاحبنظر را برای ترسیم نقشه آینده جمع میکند و در حقیقت دری به سوی همفکری برای تعیین استراتژی R&D باز میکند.]1[

مسیرنمای فن آوری چیست ؟

شکی نیست که شرکتهای بزرگ روش پیشبینی، تحلیل و برنامه ریزی برای آینده را میدانند آنها برای حفظ قدرت رقابت و اطمینان از موفقیت طولانی مدت خویش مجبورند روی تولیدات آینده دقت و حساسیت نشان دهند و راهکار مناسبی برای گسترش تحقیقات و تکنولوژی بکار برند. با یک سری نیازهای داده شده ، مسیرنمای فن آوری نیازهای بحرانی و اهداف عملی را با چارچوب زمانی مشخص تعیین میکند تا شرکت برای تولیدات آینده خویش تقاضایی داشته باشد. همچنین تکنولوژی لازم برای رسیدن به این اهداف را مشخص میکند.]4[
مسیرنمای فن آوری میتواند نقش کلیدی در ابداعات و اختراعات آینده ایفاء کند. مسیرنمای فن آوری تحولات آینده در تکنولوژی را پیشبینی نمیکند بلکه عناصر لازم برای آینده تکنولوژی را تعیین کرده میگوید چه عوامل و برنامههایی برای ساختن آینده لازم است. با TRM صنعت مسیر آینده را ترسیم کرده و اقدامات عملی را برای به واقعیت رساندن آن برنامه بکار میبرد. ]1[
برای مثال میتوان به TRM درصنعت الکترونیک اشاره کرد و قانون معروف مور که بیان میکند هر 18 ماه اندازه قطعات الکترونیکی نصف یا قدرت پردازش آنها دو برابر میشود. اما در TRM به این اندازه بسنده نمیشود بلکه میتوان بسیار دقیقتر و ریزتر نقشه آینده را ترسیم نمود. TRM برای صنعت نانو الکترونیک باز بهترین مثال است. نانو الکترونیک به سه بخش تقسیم میشود :
1- قطعات الکترونیکی (Devices)
2- Circuts and systems
3- Nanofabrication

جدول 1-1 مسیرنمای قطعات الکترونیکی در آینده را نشان می دهد. برای بخشهای دیگر نیز جدولی مشابه وجود دارد.]2[
تاریخ مسیرنمای فن آوری به سال 1980 برمیگردد, هنگامی که چندین شرکت از جمله Motorola این روش را برای انتخاب بهترین راه به سوی آینده برگزیدند. صنایع کانادا نیز به عنوان بخشی از استراتژی پشتیبانی از ابداعات کاناداییها TRM را از سال 95 دنبال میکند. دولت، شرکتهای بزرگ خصوصی و تحقیقاتی برای این پروژه بسیج شدهاند. همگام با دولت کانادا، 220 شرکت و 50 نفر افراد محقق این
کشور برای تولید TRM همکاری کردهاند.
نکات حائز اهمیت درباره مسیرنمای فن آوری یکی این است که بوسیله نیاز و جاذبههای بازار جهتدهـی میشود نه براساس ضروریات تکنولوژی، دوم اینکه زمینه ای فراهم میآورد که جهت حرکت یک صنعت خاص و نیز تکنولوژی مورد نیاز آن مشخص شود و در آخر برای کمک به صنایع و شرکتها در شناسایی ، انتخاب و توسعه تکنولوژی متناسب با تولیدات آینده آنها پیشقدم میشود.]1[

اقدامات صنایع در ایجاد و گسترش مسیرنما

صنایع با دیدن موفقیت و پیشرفت دیگر شرکتها به خصوص شرکتهای آمریکایی در استفاده از مسیرنما, رغبت بیشتری برای بکاربردن این شیوه از خود نشان میدهند. و اقداماتی از این قبیل به عمل میآورند:
1- امکانپذیری یک TRM را برای آن بخش ارزیابی میکنند.
2- خود را برای هدایت این فرایند به صنایع دیگر نزدیک میکنند.
3- اطلاعات ویژهای در این زمینه جمعآوری کرده و این فرآیند را سازماندهی میکنند.
4- شرکای صنعتی را در این زمینه پیدا میکنند.
5- حمایت و پشتیبانی دولت و صنایع را جلب کرده و کمکهایشان را تقسیم میکنند.
6- یک مدیر موفق صنعتی برای رهبری این عمل انتخاب میکنند.
7- سرمایه گذاری لازم برای انجام این فرایند به عمل میآورند.
مجموعه ترسیم کننده مسیرنما قبل از وارد شدن شرکای صنعتی و دیگر کارشناسان با توجه به اطلاعات داخلی، بینالمللی، افراد کارشناس و اختراعات انجام شده راه یک مسیرنمای موفق فن آوری را آماده میکنند. سپس قسمتهایی از صنعت و اقتصاد که باید پیوستگی و همکاری داشته باشند مشخص میشوند پس از اینکه مسیرنما تولید شد، شرکاء برای انجام پروژه های توسعه همکاری میکنند. ابتدا با مشورت افراد کارشناس ، محققان و اقتصاددانان یک مدیر موفق برای مدیریت کار انتخاب میشود پس از این صنایع با برگزاری نشستها و مطالعه گزارش پیشرفت کار مراحل بعدی را برنامهریزی میکنند.
با ترکیب منابع تکنولوژی و توانایی شرکای صنعتی موفقیت بزرگتری بدست میآید تا اینکه یک سازمان یا شرکت به تنهایی خواسته باشد آن را انجام دهد و میزان ریسک و فواید آن نیز تقسیم شده، صنایع رشد چشمگیری خواهند داشت.

سه فاز مهم در ترسیم مسیرنمای فن آوری

مسیرنمای فن آوری را در سه فاز میتوان عملی ساخت که این سه فاز عبارتند از :

1- شناسایی زمینه و نیازهایی که رشد صنعت را در 3 تا 10 سال آینده تغذیه میکند.
2- شناسایی تکنولوژی لازم برای تولید کالا یا خدمات مورد تقاضا برای نیاز آینده.
3- اقدامات تبلیغی برای اطمینان از اینکه صنایع آماده مواجه شدن با تقاضاهای بازار آینده هستند.
4- آماده کردن این اطلاعات در قالب یک Roadmap .

1- اقدام لازم برای توسعه و تجاری کردن تکنولوژی بحرانی پیشبینی شده .
2- تعریف پروژه های توسعه تکنولوژی که بهترین پتانسیل را برای نزدیک کردن صنعت به موقعیت خوب در بازار دارا هستند.
3- برآورد هزینه R&D و تعیین شرکای لازم برای انجام پروژهها.

مرور و به روز کردن مسیرنما و تولیدات و تکنولوژی بطور پیاپی. ]4[

مشخصههای نشان دهنده نیاز یک صنعت به TRM

1- بازار تقاضا در حال تغییر و نوخواهـی است.
2- با توجه به وارد شدن آن صنعت به زمینهای جدید، به تکنولوژی جدید و مهارتهای جدید نیاز است.
3- با تأسیس شرکت جدید یا بوجود آمدن رقابت جدید شرکت کمکم سهم بازار خویش را از دست میدهد.
4- وجود تصویری از موقعیت شرکت در بازار آینده بدون داشتن استراتژی و برنامه لازم برای تبدیل آن به واقعیت. به عنوان مثال شرکتی که فعالیتهای مونتاژی انجام میدهد میداند برای رقابت در آینده باید وارد عرصـه تولید شود, اما زمان و مراحل ورود به این عرصـه را نمیداند. یعنی در کدام بخش و با چه ترتیب زمانی باید اقدامات لازم را انجام دهد.

5- عدم اطمینان شرکت یا صنعت از اینکه کی و کدام تکنولوژی و کاربرد در آینده ضرورت دارد. برای مثال جهت افزایش دقت و کارایی در محصولات، دستگاههای ساخت باید رباتیک شوند اما چگونه و از کی ضرورت دارد؟

6- عدم توافق شرکتها درباره بهترین گزینه برای تکنولوژی آینده. مثلاً کارخانههای خودروسازی جهت جایگزین کردن سوخت جدیدی به جای سوختهای فسیلی با یکدیگر اختلافنظر دارند.
7- موازی کاری و پرداخت جداگانه هزینه R&D برای نقشه راه یا Roadmap چیست؟ تکنولوژی آینده توسط هر شرکت.

8- مواجه شدن شرکتهای خصوصی در یک صنعت با کاهش منابع و مهارتهای لازم برای ابداعات و لزوم استفاده از تسهیلات R&D و نیاز به شرکای جدید جهت حمایت و پشتیبانی از استراتژی آینده. ]1[

فواید مسیرنمای فن آوری

مسیرنمای فن آوری به شرکتها، صنایع و ارگانهای R&D کمک میکند تا نقشه آنچه که باید انجام دهند تا در بازار آینده موفق شوند را ترسیم کنند. بخشی از فواید آن چنین است :

1- تکنولوژی بازار آینده و نیازهای تولیدی را پیشبینی میکند.
2- حیطه دانش و تکنولوژی را با بالاترین پتانسیل برای یک صنعت شناسایی میکند.
3- شناسایی تکنولوژی بحرانی آینده و تمایز بین اینکه چه قسمتهایی وجود دارد و چه قسمتهایی نیاز میشود.
4- تصمیمهای استراتژی سرمایهگذاری را ار نظر اطلاعاتی پشتیبانی میکند.
5- از ریسک سرمایهگذاریها میکاهد.
6- همکاریها و مشارکت شرکتها را حین شراکت دانش و R&D افزایش میدهد.

8- برای تدوین سیاستهای دولت زمینهسازی میکند.]1[

نقش دولت و رابطه صنعت با دولت در ایجاد مسیرنمای فن آوری

مسیرنمای فن آوری بوسیله صنعت هدایت میشود اما نقش دولت در این باره غیرقابل انکار است. رابطه دولت در این باره دو طرفه است. شاید بهترین راه قدرتمند کردن شرکتها و صنایع کمک کردن به آنها برای شناسایی و توسعه تکنولوژی ابداعـی مطابق با نیازهای آیندهشان است. که این از وظایف دولت است. دولت باید پشتیبانی و خدمات متنوعـی را برای شروع و ترسیم مسیرنما ارائه دهد، تا چارچوبی برای همکاری بین گروههای یک بخش صنعت بوجود آید و از این راه زمینه بوجود آمدن R&D مشارکتی و دیگر اقداماتی از این قبیل بدست آید.]3[

اما نقش دیگر دولت در این موضوع استفاده از نتایج و برنامههای بوجود آمده در TRM برای تدوین سیاستهای آینده است. در حقیقت با انجام این مرحله پشتوانـه محکمی برای برنامهها بوجود آمده بکار بردن اقدامات عملی در این زمینه آسانتر میشود.

انواع مسیرنمای فن آوری

1-Industry TRM : ارزیابی نیازهای آینده بازار در محدودهای از تکنولوژی و تعیین استراتژی R&D برای رسیدن به نیازها.

3- Product TRM : بوسیله شرکت ها برای شناسایی فرآیند تکنولوژی و محاسبه شانس و ریسکپذیری گسترش یک محصول یا خدمات خاصی بکار میرود.

4- Program Roamap: بوسیله دولتها یا ارگانهای خصوصی برای تعیین چگونگی اثرگذاری مسائل پیشآمده بر جهت استراتژی یک برنامه طولانی مدت بکار میرود. ]1[

ارتباط TRM و TF

در نگاه اول به نظر میرسد که TRM و TF با یکدیگر برابر هستند، اما واقعیت چنین نیست. TF پیشنهاداتی را برای توسعه آینده ارائه میدهد یا مجموعهای از رویدادهای ممکن برای تصویر آینده است و TRM روالی است که یک شرکت یا یک صنعت با توجه به نیازهای بازار آینده برای تکنولوژی و محصولات خود درنظر میگیرد تا در هنگام خاص، آن تکنولوژی یا محصول آماده و میسر باشد. TF با نیاز بازار ارتباطی ندارد بلکه با توجه به رشد تکنولوژی و پیشرفت صنعت پیشنهاداتی را برای توسعه آینده ارائه میدهد دلپذیر بودن و جلب رضایت عمومی در موفقیت TF بسیار مهم است. از این جهت در بعضی موارد ممکن است به آن ترتیب اثر داده نشود. اما آنچه که در TRM اهمیت اساسی دارد. نیاز است. نیاز بازار و نیاز به تکنولوژی مناسب برای حفظ قدرت رقابت در بازار. در TRM بدنبال ارائه پیشنهادی برای آینده نیستیم. بلکه درپی کشف آنچه که خواسته بازار آینده بر تولیدکنندگان تحمیل میکند هستیم، تا از داشتن تقاضا برای تولیدات آینده مطمئن باشیم. اما نکته حائز اهمیت این است که TF با ارائه پیشنهاداتی عموم را به سمت کالاها یا خدمات خاصی سوق میدهد و این امر در تولید TRM نقش مؤثری میتواند ایفاء کند. در حقیقت با وجود TF طراحان TRM برای کشیدن نقشه مورد نظر بطور دقیقتری راهنمایی میشوند. بنابراین TF را میتوان مقدمهای بر TRM درنظر گرفت.

لزوم توجه به مسیرنمای فن آوری در ایران

همچنان که میدانیم یکی از دلایل عدم رونق بعضی از صنایع ایران عدم توجه به نیازهای بازار در حال و آینده است و در این بین قدیمی بودن تولیدات صنایع مهمترین عامل در این بیرونقی است. بنابراین صنایع باید روندی برای نوشدن درنظر بگیرند تا پس از مدت زمانی معین خود را با نیازهای بازار مطابقت دهند. البته در این روند نو شدن , توجه به نیازهای آینده بازار همچنانکه گفته شد بسیار مهم است تا همانند آنچه که تا بحال پیش آمده، بگونهای نباشد که صنعت بدست آمده پس از حصول قدیمی شده باشد. که اینجا نقش TRM مشخص میشود. برای مثال میتوان کارخانه ساخت دستگاههای نساجی را نام برد. برای نوسازی نساجی ایران صنعت ساخت دستگاههای نساجی را ایجاد کردهاند. اما به دلیل عدم توجه به نیازهای آینده و اکتفا به نیازهای فعلی این صنعت در حالی آغاز بکار کرد که تولیدات آن قدیمی شده بود.

نقشه راه اسکرام مستر تاثیرگذار

مهرداد یک اسکرام مستر است. او همیشه بدنبال این بود که تاثیر خود را در تیم و شرکتی که کار می‌کند، چند برابر کند. بعضی اوقات مهرداد حس خوبی نداشت از این رو بدنبال حداکثری کردن تاثیرگذاری خود بود. مهرداد می‌دانست که تیم او همیشه باید روال بهبود مستمر را طی کند، اما این را هم می‌دانست که خود او نیز به بهبود مستمر شخصی نیاز دارد.

مهرداد توانست توسط ابزاری خودش را تبدیل به یک اسکرام مستر تاثیرگذاری تبدیل کند، اسکرام مستری که تیم و مدیران شرکت در مورد او فکر می کنند بدون مهرداد نمی توانستند به چابکی امروز دست پیدا کنند. مهرداد با استفاده از نقشه راه موسسه اسکرام ایران، مراحل زیر را برای نقشه راه یا Roadmap چیست؟ دست یابی به هدف خود طی کرد:

۱- تصویری از یک اسکرام مستر تاثیرگذار تصور کرد

۲- ارزیابی از وضعیت فعلی خود نسبت به یک اسکرام مستر تاثیر گذار انجام داد

۳- مطالب و آموزش‌های کاربردی در حوزه‌هایی که نیاز به بهبود داشت را بدست آورد

۱٫ چشم انداز یک اسکرام مستر تاثیرگذار

تصویری از یک اسکرام مستر تاثیرگذار

استراتژی تولید محتوا قبل از انتخاب کلمات کلیدی

استراتژی تولید محتوا

تولید محتوا، استراتژی تولید محتوا یا استراتژی بازاریابی محتوا، پلان تولید محتوا و … همگی واژه‌هایی هستند، با معانی مشابه و هدفی یکسان که به یک چیز کلی اشاره دارند و آن هم این است که در کسب و کار خود یک مسیری را مشخص کرده و برای رسیدن به اهداف خود، این مسیر را ادامه دهید.

عوامل بسیار زیادی در این مسیر و برای طراحی آن وجود دارند که رعایت و یا عدم رعایت آن‌ها، شما را به اهداف تعیین شده توسط خودتان نزدیک و یا دور می‌کند.

هدف ما از نوشتن این مقاله این است که شاید بتوانیم در مورد موضوع خیلی مهم تولید محتوا و استراتژی تولید محتوا که امری ضروری در دنیای کسب و کار آنلاین و بازاریابی محتوایی دیجیتال است، کمکی به شما بکنیم. شما در این مقاله با مفهوم و اهمیت نقشه راه محتوا و عواملی که باید در طراحی و تدوین آن در نظر داشته باشید، آشنا خواهید شد.

با تعریف دو اصطلاح در این زمینه شروع می‌کنیم:

استراتژی محتوا

استراتژی محتوا، مسیر و راهی برای به هدف رساندن تولید محتوا در زمان مناسب و همچنین راه‌های ارائه مطالب برای تعامل بیشتر با مخاطب است. در برخی مواقع، استراتژی محتوا به بازاریابی متمرکز است و اهداف آن شامل آگاهی از جذب مشتری ویا وفاداری آن‌ها است. گاهی اوقات میتوان متنی تهیه کرد که هدف آن صرفاً بازاریابی محتوا و یا تبلیغات نباشد؛ این محتواها در دسته استراتژی محتوا قرار می‌گیرند. استراتژی محتوا به‌طور گسترده‌تری شامل اطلاعات در مورد معماری، ساختار کانتنت(محتوا)، استفاده‌ی مجدد و تجربه‌ی کاربر است. بازاریابی محتوا یک سرمایه‌گذاری تجاری است و به پول و زمان و افراد زیادی نیاز دارد.

چرا به استراتژی محتوا نیاز داریم؟

با یک سوال ساده شروع کنیم: چرا کانتنت تهیه می‌کنیم؟ جواب این سوال واضح است..البته برای پیشرفت کار خود!

اما روش‌های مختلفی برای رشد کسب‌وکار خود، توسعه و فروش محصولات، ایجاد ارتباط با مخاطبان برای گسترش آگاهی و شناخت برند شما وجود دارد که کمی پیچیده‌تر است. این روش‌ها شامل پست‌های رسانه‌های اجتماعی و وبلاگ، خبرنامه‌ها، وب‌سایت‌ها و … است.

دو سوال اصلی وجود دارد که باید هر زمان از خود بپرسید: ۱) این مطالب چگونه اهداف کلی تجارت شما را پشتیبانی و بازاریابی محتوایی می‌کند؟ ۲) هدف شما از این کانتنت خاص چیست؟

این استراتژی، تخصص شما را در این زمینه ایجاد می‌کند و شروع به ساخت لیست ایمیل برای درگیر کردن مخاطب و شروع ارتباط با آن‌ها می‌کنید. برای افزایش فروش و بازاریابی محتوایی، شما احتمالاً زمان بیشتری را صرف صحبت در مورد محصول و یا خدمات خود خواهید کرد تا انگیزه‌‌ای در مشتریان ایجاد کنید تا آن‌ها به مغازه شما و یا صفحه خدمات در شبکه‌های اجتماعیتان برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنند.

کتاب‌های زیادی درمورد ضروری نشان دادن ارزش تجاری جامع و یکپارچه برای توجیه استراتژی محتوا وجود دارد. استراتژی محتوا قصدی برای جایگزینی این منابع ندارد.

استراتژی بازاریابی محتوا

منظور از این نوع استراتژی، تدوین راهی است که برای به مقصد رسیدن کانتنت تهیه شده است؛ ولی این بار با هدف فروش محصولات یا خدمات است. در واقع دو نوع هدف در استراتژی بازاریابی محتوا وجود دارند که مکمل یکدیگر هستند؛ ارائه کانتنت‌های هدفمند و فروش.
در این نوع استراتژی تجزیه و تحلیل مشتریان، داشتن تقویم محتوایی، آشنا بودن با بازار کار و شناسایی رقبا و چند عامل دیگر بسیار مهم می‌باشند.

در اکثر اوقات این دو اصطلاح (استراتژی محتوا، استراتژی بازاریابی محتوا) را باهم ادغام می‌کنند و به نام استراتژی تولید محتوا از آن استفاده می‌کنند که معنی و مفهوم هر دو را می رساند. منظور ما هم از استراتژی تولید محتوا در این مقاله، هر دو این اصطلاحات می‌باشد.

یکی از اصلی‌ترین دلایلی که صاحبان کسب‌وکارها به نتیجه دلخواه خود نمی‌رسند، دست و دلباز نبودن آن‌ها از نظر هزینه برای تولید محتوا است. از دیگر دلایل نتیجه نگرفتن هم میتوان به تولید محتوا بدون رعایت اصول آن، نادیده گرفتن نیازها و خواسته‌های مخاطبین، بی‌خبری از فعالیت رقبا و بازاریابی محتوایی و… اشاره کرد.
تنها راه‌حل شما به‌عنوان صاحب یک کسب و کار برای جلوگیری از این نتیجه نگرفتن‌ها، تدوین یک استراتژی محتوایی یا همان تولید محتوا برای بازاریابی است.

تفاوت تولید محتوا با تبلیغات:

بهینه سازی دیتابیس

تبلیغات، پیغامی مناسب یک طرفه است که در زمان و مکان مناسب به مخاطب ارسال شده‌است. تبلیغات‌ می‌توانند هدف‌های گوناگونی داشته باشد.

تولید محتوا، روشی است که ارتباط دوطرفه و پایدار با مخاطب برقرار می‌کند. با تولید محتوا به‌صورت مستقیم و یا غیر مستقیم میتوان بازاریابی و کسب درآمد کرد. کسب درآمد مستقیم از طریق خود کانتنت و کسب درآمد به‌صورت غیر مستقیم از طریق بازاریابی محتوا برای محصول است.

نیاز هر کسب‌وکار به تولید محتوایی:

برای بازاریابی هر کسب‌وکاری نیاز به تولید محتوای مفید و باکیفیت است.

مزیت‌های تولید محتوا :

کسب درآمد از تولید محتوا
جذب مشتری برای محصول
روش کم هزینه
ایجاد شهرت، اعتبار
قابلیت تحلیل نتایج و عملکرد آن‌ها توسط کلمات کلیدی
تأثیرگذار بودن در وفادارسازی مشتریان

تولید محتوا بستگی به نوع کسب‌وکار، نوع محصول ویا خدمات، زمان و هزینه دارد. به همین دلیل برای همه‌ی نقشه راه یا Roadmap چیست؟ کسب‌وکارها، تولید محتوا ضروری نیست.

تاریخچه‌ی تولید محتوا:

مجله‌ها و روزنامه‌ها اولین منابع برای تولید محتوا بودند. اولین تبلیغات در مجله توسط شرکت جان دیر که بزرگترین تهیه‌کننده‌ی ماشین آلات کشاورزی در جهان است. این شرکت برای اولین بار شروع به چاپ مجله‌ی مخصوص کشاورزان کرد. این مجله، اولین تلاش برای بازاریابی تولید محتوا است. آن‌ها به دلیل حوصله نداشتن کشاورزان به خواندن از عکس‌های بزرگ و جذاب استفاده می‌کردند. این مجله به کشاورزان اصول و نکات کشاورزی برای تهیه‌ی محصول بهتر را یاد می‌داد.

سپس با ورود رادیو به هرخانه، تولید محتوا نیز وارد دوره‌ی جدید شد. صدا به روند بهبود تولید محتوا نیز کمک کرد. در این دوره تبلیغات، تولید محتوا با اهداف کسب درآمد و بازاریابی پررنگ‌تر دیده شد. در رادیو در وسط پخش یک سریال رادیویی، تبلیغات‌های مختلفی معرفی می‌شدند که این روش یکی از راه‌های بازاریابی محتوا محسوب می‌شود.

بعد از مدتی با ورود تلویزیون، علاوه‌بر صدا، تصویر نیز به کمک تولید محتوا آمد. کمپین‌های تبلیغاتی کسب‌وکارهای زیادی، مردم را به خود جذب کرد تا وارد عرصه‌ی جدیدی شدند.

با ورود اینترنت و کامپیوترها، تولید محتوا رنگ و بوی دیگری به‌خود گرفت. اینترنت بر روی زندگی تک تک افراد تأثیر گذاشت.

رونق گرفتن تولید محتوا توسط اینترنت چند ویژگی‌هایی هم دارد:

وبلاگ‌ها توسعه یافت

موتورهای جستجو شروع به‌کار کردند

شبکه‌های اجتماعی متفاوتی به‌وجود آمد

بازاریابی محتوا افزایش یافت

امروزه در اینترنت، مقالات، اخبار و تصاویر زیادی منتشر شده‌است. پیدا کردن اطلاعات توسط مرورگرهای جستجو همانند گوگل با زدن کلمات کلیدی بسیار راحت شده‌است. در مرورگرها، همه نوع مقاله در مورد تمام موضوعات وجود دارد که هر فردی برای تولید محتوای بهتر و به‌روزتر می‌تواند از آن استفاده کند. با ظهور شبکه‌های اجتماعی، شرکت‌ها متوجه شدند که با مخاطبین خود باید ارتباط برقرارکنند تا برند معتبر و مشهوری داشته باشند. امروزه اکثر کسب‌وکارها، وب‌سایت‌های اختصاصی و یا یک صفحه در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، لینکداین و… دارند.

چرا باید یک استراتژی تولید محتوا داشته باشیم؟

نقشه راه محتوا به شما کمک خواهد کرد تا با بررسی زمینه‌های مختلف کسب و کارتان مانند شناخت مخاطبین و نیاز آن‌ها، آنالیز وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی‌تان، زیر نظر گرفتن فعالیت رقبا در بازار دیجیتال و… یک هدف کلی و راهی برای خودتان ساخته و در مسیر پیشرفت نقشه راه یا Roadmap چیست؟ و توسعه کسب و کارتان قدم‌های درستی بردارید.

از طرفی، تدوین استراتژی محتوا کمک خواهد کرد تا محتوایی مناسب در زمان مناسب و برای افراد مناسب ارائه دهید. این استراتژی یک ابزار قدرتمند در راه بازاریابی محتوا خواهد بود و شما توسط این ابزار می‌توانید متن‌های خود را دائماً به‌روز نگه دارید و با بازبینی آن‌ها، اشکالات موجود را رفع و اطلاعات جدیدی به آن‌ها اضافه کنید.همچنین کمک می‌کند برای کانتنت‌هایی که می‌خواهید تهیه کنید، برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید و درباره چگونگی ارتباط با مخاطبین خود توسط این متن‌ها، فکری بیاندیشید.

داشتن استراتژی و نقشه راه باعث هدفمند شدن سرمایه گذاری‌های شما در کارتان خواهد شد و تضمین خواهد کرد تا به نتیجه‌ای که می‌خواهید، برسید؛ نداشتن یا پیروی نکردن از آن نیز باعث هدر رفتن زمان و هزینه‌های صرف شده برای استراتژی محتوا باشد. شاید نتوان تمامی مزیت‌های استراتژی محتوا را نام برد ولی میتوانیم به چند مورد از مهمترین آنها اشاره کنیم:

 • کاهش هزینه تولید محتوا
 • کاهش زمان تولید محتوا
 • استراتژی محتوای با کیفیت و هدفمند در قالب موضوعات مختلف
 • افزایش احتمال موفقیت و رسیدن به هدف
 • عقب نماندن از رقبا در بازار تولید محتوا و برتری نسبت به آنها
 • تاثیر مثبت در سئوی سایت
 • افزایش ترافیک و تعداد بازدیدکنندگان سایت و شبکه های اجتماعی
 • افزایش نرخ تبدیل مخاطب به مشتری
 • داشتن نظم و یکدستی در تولید محتوا

راه‌های تدوین استراتژی تولید محتوا (نقشه راه محتوا)

۱. تعیین هدف

قبل از شروع به هر کاری باید هدف و چرایی کار خود را مشخص کنید و دلیل خود از انجام آن کار را بدانید و تعیین کنید که می‌خواهید در پایان به چه چیزی برسید.
داشتن هدف به برداشتن صحیح قدم‌های بعدی کمک خواهد کرد و در میان انبوهی از اطلاعات و داده‌ها سردرگم نخواهید شد.

با پرسیدن این سوال که ” می‌خواهید چیکار کنید؟” از خود، یک چهارچوب کلی برای خود مشخص کرده و نسبت به آن هدفی چند ساله تعیین کنید و مشخص کنید که بعد از چند سال می‌خواهید در چه جایگاهی قرار بگیرید. همچنین می‌توانید تعیین کنید که استفاده از تولید محتوا چگونه شما را به آن جایگاه می‌رساند؟

بطور مثال، تولید محتوا برای سایت می‌تواند اهداف مختلفی داشته باشد؛ ولی عمده‌ترین و اصلی‌ترین اهدافی که برای یک سایت اهمیت دارد، شامل جزئیات زیر می‌باشد.

 • افزایش نرخ تبدیل مخاطب به مشتری
 • افزایش ترافیک سایت
 • افزایش تعامل کاربران
 • شناساندن بیشتر کسب و کار به افراد بیشتر
 • افزایش فروش و بازاریابی محتوا
 • افزایش آگاهی از محصولات خود
 • پشتیبانی از مشتریان
 • تغییر تفکر مردم درباره‌ی کانتنت
 • جذب و نگهداری کارمندان
 • و…

طبیعی است که اهداف با رشد سازمان تغییر خواهند یافت. به عنوان مثال؛ هنگامی که تازه کار خود را شروع کرده‌اید، روی ایجاد آگاهی از برند تمرکز می‌کنید. با استقامت بیشتر، توجه شما به سمت پرورش منجرشود. با برنامه‌ریزی برای اهداف استراتژی، نوشته خودرا مرور کنید تا مطابق با نیازهای کسب‌وکارتان باشد.

در انتخاب اهداف خود سعی کنید به جزئیات فکر کرده و مشخص کنید که در چه زمانی و دقیقا به چه چیزی می‌خواهید برسید. مثلا اگر هدف شما افزایش فروش است، مشخص کنید که در چه مدت زمان و به چه مقدار افزایش، می‌خواهید برسید.

البته دقت داشته باشید که جزئیات را به گونه‌ای انتخاب کنید که در دسترس و قابل اندازه‌گیری باشند و چیزهای غیر ممکن را هدف کار خود قرار ندهید. چرا که در صورت محقق نشدن آن‌ها، احتمال اینکه به کل ناامید شوید، هست.

۲. شناسایی مخاطبین هدف

شناخت مخاطبین هدف برای یک استراتژی محتوای موفق بسیار مهم است. یک مشتری خوب برای صاحبان کسب و کارها، همان مخاطب ایده‌آلی است که تولید محتوا را پسندیده و از خدمات و محصولات شما استفاده می‌کند. مشخص کنید که مخاطبین طرف حساب شما چه کسانی هستند.

شما باید همه‌ی مخاطبین خود، حتی آن‌هایی که در فضای مجازی هستند را به چشم یک مشتری واقعی ببینید و ارزش یکسانی برایشان قائل باشید. سعی کنید دغدغه‌ها، باورها، اولویت‌ها و بسیاری از ویژگی‌های دیگر آن‌ها را شناسایی کنید. وقت خود را صرف گفت‌وگو با تیم فروش خود کنید وهربخشی از بینش را درباره‌ی مخاطبان خود پیدا کنید و جمع‌آوری کنید.

این کار اغلب شامل افرادی مانند خریدار، کاربر نهایی، صاحب مشاغل و… است که شما در تقویت تولید محتوای آن‌ها می‌توانید کمک کنید.

اهمیت این‌کار این است که کسب‌وکار شما را حل می‌کند و نکات مهم احتمالی ویا هر موردی که مخاطب مورد نظر شما، وقت برای یادگیری صرف می‌کند. فکر می‌کنید که چه موضوعاتی باید پرداخته شود و چه مرحله‌ای از روند فروش، مخاطبان مورد نظر و کانال‌های تحویل که برای استراتژی محتوایی ( سئو، جستجوی پرداخت شده، رسانه‌های اجتماعی، ایمیل، انجمن‌ها، روابط عمومی و..) منطقی باشد.

ویژگی‌های مشتری شامل یک لیستی از رفتارها، نیازها، اهداف، برخی از ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها و… می‌باشد.

نقشه راه (Roadmap) بینایی کامپیوتر چیست ؟مراحل ایجاد سیستم بینایی کامپیوتری

نقشه راه بینایی کامپیوتر چیست ؟ مراحل بینایی کامپیوتر چیست ؟ مراحل اصلی ایجاد یک سیستم بینایی کامپیوتری کدامند؟ اپراتور نقطه‌­ای چیست؟ اپراتور گروهی چیست؟ یادگیری ماشین و بینایی ماشین چیست؟ در این مقاله از مجله هم­‌رویش، پاسخ این پرسش‌­ها را خواهید یافت.

نقشه‌ی راه بینایی کامپیوتر

نقشه‌-راه-بینایی-کامپیوتر-یادگیری-ماشین-هم-رویش

​​​​​​​مقدمه‌ای بر مراحل اصلی یک سیستم بینایی کامپیوتر، که از پیش‌پردازش تصاویر، استخراج ویژگی‌ها و پیش‌بینی‌ها تشکیل شده است.​

هم رویش منتشر کرده است:

مقدمه

​​​​​​​​ ‏امروزه یکی از کاربردهای اصلی هوش مصنوعی، بینایی کامپیوتری (‏CV) است.

(‏به عنوان مثال بازشناسی تصویر، ردیابی شی، طبقه‌بندی چندگانه)

در این مقاله، برخی از مراحل اصلی ایجاد یک سیستم بینایی کامپیوتری را برای شما شرح می‌دهم.

یک نمایش استاندارد از جریان کار یک سیستم بینایی کامپیوتری عبارت است از:

 1. ​​​​​​​​ مجموعه‌ای از تصاویر که وارد سیستم می‌شوند.
 2. ​​​​​​​​یک استخراج‌کننده ویژگی به منظور پیش پردازش و استخراج ویژگی‌ها از این تصاویر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 3. ​​​​​​​​یک سیستم یادگیری ماشین از ویژگی­‌های استخراج‌شده به منظور آموزش مدل و پیش‌بینی استفاده می‌کند. ​

به طور خلاصه به توضیح این سه مرحله­‌ی اساسی در جریان کار یک سیستم بینایی کامپیوتری می­پردازیم.

تصاویری که وارد سیستم می‌شوند

​​​​​​​​ برای پیاده‌سازی یک سیستم CV، باید دو جز اصلی را در نظر بگیریم: سخت‌افزار اخذ تصویر و نرم‌افزار پردازش تصویر.

یکی از نیازهای اصلی که باید به منظور استقرار یک سیستم CV برآورده شود، آزمایش کارایی آن است. در واقع، سیستم ما باید قادر باشد تا نسبت به تغییرات محیطی (‏مانند تغییرات روشنایی، جهت‌گیری و مقیاس بندی)‏ تغییر ناپذیر باشد. و قادر باشد وظیفه‌ی خود را در لحظه انجام دهد. به منظور برآورده کردن این الزامات، ممکن است لازم باشد که نوعی از محدودیت‌ها را در سخت‌افزار یا نرم‌افزار سیستم خود اعمال کنیم (‏به عنوان مثال کنترل از راه دور نور محیط روشنایی)‏. ​

هنگامی که یک تصویر بوسیله­‌ی یک دستگاه سخت‌افزاری تولید می­‌شود، روش‌های زیادی برای نشان دادن رنگ‌ها (‏فضاهای رنگی) ‏در یک سیستم نرم‌افزاری وجود دارد. دو مورد از مشهورترین فضاهای رنگی، RGB (‏قرمز، سبز، آبی) ‏و HSV (‏Hue، اشباع، مقدار)‏ هستند. یکی از مزایای اصلی استفاده از فضای رنگی HSV این است که تنها با در نظر گرفتن مولفه‌های HS می‌توانیم روشنایی سیستم خود را ثابت نگهداریم.(‏شکل 1)

نقشه‌-راه-بینایی-کامپیوتر-یادگیری-ماشین-هم-رویش

استخراج‌کننده ویژگی

پیش پردازش تصویر

زمانی که تصویری وارد یک سیستم شده و با استفاده از یک فضای رنگی نمایش داده می‌شود، می‌توانیم اپراتور‌های مختلفی را بر روی تصویر اعمال کنیم تا نمایش آن را بهبود بخشیم:

اپراتورهای نقطه‌ای

از تمام نقاط موجود در تصویر برای ایجاد یک نسخه تبدیل یافته از تصویر اصلی استفاده می‌کنیم (‏برای اینکه محتوای داخل یک تصویر را بدون ایجاد تغییر در آن آشکار سازیم)‏.

چند نمونه اپراتورهای نقطه عبارتند از:

نرمال‌سازی شدت نور، هموارسازی هیستوگرام و آستانه گذاری. اپراتورهای نقطه‌ای معمولا به منظور کمک به تجسم بهتر یک تصویر، برای بینایی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما لزوما هیچ مزیتی را برای سیستم بینایی کامپیوتری فراهم نمی‌کنند.

اپراتورهای گروهی

در این مورد، گروهی از نقاط را از تصویر اصلی در نظر می‌گیریم تا یک نقطه‌ی واحد، در نسخه‌ی تبدیل یافته‌ی تصویر ایجاد کنیم. این نوع عملیات معمولا با استفاده از کانولوشن انجام می‌شود. انواع مختلف کرنل‌ها را می‌توان برای به دست آوردن نتایج مختلف به کار برد (‏شکل ۲)‏. ​​​​​​​

برخی از مثال‌ها عبارتند از:

میانگین‌گیری مستقیم، میانگین‌گیری گاوسی و فیلتر میانه. اعمال یک عملیات کانولوشن به یک تصویر می‌تواند میزان نویز در تصویر را کاهش داده و هموارسازی را بهبود بخشد (‏اگرچه این کار می‌تواند به تدریج تصویر را تار کند)‏. از آنجا که ما از گروهی از نقاط به منظور ایجاد یک نقطه‌ی جدید در تصویر استفاده می‌کنیم، ابعاد تصویر جدید لزوما کوچک‌تر از تصویر اصلی خواهد بود.

یک راه‌حل برای رفع این مشکل، کاور تصویر با مقادیر صفر است (‏اضافه کردن پیکسل‌های جدید با مقادیر صفر به حاشیه­‌ی تصویر جدید خواهد بود)‏. یا استفاده از کرنل‌های کوچک‌تر در حاشیه‌ی تصویر است. یکی از محدودیت‌های اصلی استفاده از کانولوشن، سرعت کند آن در کرنل‌های بزرگ است، یک راه‌حل ممکن برای رفع این مشکل استفاده از تبدیل فوریه است.

پس از پیش‌پردازش یک تصویر، می‌توانیم تکنیک‌های پیشرفته‌تری را بکارگیریم تا با استفاده از روش‌هایی مانند تشخیص لبه‌ی مرتبه‌ی اول (‏به عنوان مثال: اپراتور Prewitt، اپراتور Sobel، تشخیص لبه‌ی Canny)‏ و تبدیل‌های Hough، لبه‌ها و اشکال موجود در تصویر را استخراج کنیم.

استخراج ویژگی

​​​​​​​هنگامی که یک تصویر پیش‌پردازش شد، چهار نوع اصلی از ویژگی‌های مورفولوژی وجود دارند که می‌توان آن‌ها را با استفاده از یک استخراج‌کننده ویژگی از تصویر استخراج کرد:

ویژگی‌های Global

کل تصویر به عنوان یک نمونه تجزیه،تحلیل و یک بردار ویژگی واحد از استخراج‌کننده ویژگی حاصل می‌شود. یک مثال ساده از ویژگی‌های کلی می‌تواند یک هیستوگرام از مقادیر پیکسل‌ها باشد.

ویژگی‌های مبتنی بر شبکه یا بلوک

تصویر به بلوک‌های مختلف تقسیم می‌شود و ویژگی‌ها از هر یک از بلوک‌های مختلف استخراج می‌شوند. یکی از تکنیک‌های اصلی برای استخراج ویژگی‌ها از بلوک‌های یک تصویر، Dense SIFT (‏Scale Invariant Feature Transform) ‏است. این نوع ویژگی‌ها معمولا برای آموزش مدل‌های یادگیری ماشینی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ​

ویژگی‌های مبتنی بر ناحیه

تصویر به نواحی مختلف تقسیم می‌شود.

(‏به عنوان مثال، با استفاده از تکنیک‌هایی مانند آستانه گذاری یا خوشه‌بندی K – Means نواحی جدا می­‌شوند و سپس نواحی با استفاده از اجزاء متصل به یکدیگر وصل می­‌شوند)‏

یک ویژگی از هر یک از این نواحی استخراج می‌شود. ویژگی‌ها را می‌توان با استفاده از تکنیک‌های توصیف ناحیه و مرز مانند Moments و Chain Codes استخراج کرد.

ویژگی‌های محلی

چندین نقطه‌ی مورد نظر در تصویر شناسایی و ویژگی‌ها با تجزیه و تحلیل پیکسل‌های مجاور نقاط مورد نظر استخراج می‌شوند. دو نوع اصلی از نقاط مورد علاقه که می‌توان از یک تصویر استخراج کرد، گوشه‌ها و حباب‌ها هستند. که می‌توان آن‌ها را با استفاده از روش‌هایی مانند آشکارساز Harris & Stephens و لاپلاسین گاوسی استخراج کرد. در نهایت ویژگی‌ها را می‌توان با استفاده از تکنیک‌هایی مانند SIFT (‏Scale Invariant Feature Transform)‏ از نقاط مورد نظر شناسایی‌شده استخراج کرد. ویژگی‌های محلی معمولا به منظور مطابقت تصاویر برای ایجاد بازسازی پانوراما /سه‌بعدی یا بازیابی تصاویر از یک پایگاه‌داده مورد استفاده قرار می‌گیرند. ​

هنگامی که مجموعه‌ای از ویژگی‌های متمایز کننده را استخراج کردیم، می‌توانیم از آن‌ها برای آموزش یک مدل یادگیری ماشین برای استنتاج استفاده کنیم. توصیف‌گر‌های ویژگی را می‌توان به سادگی در پایتون با استفاده از کتابخانه‌هایی مانند OpenCV به کار برد. ​

یاد‌گیری ماشین

​​​​​​​​یکی از مفاهیم اصلی مورد استفاده در بینایی کامپیوتری برای طبقه‌بندی یک تصویر، بسته­‌ی کلمات بصری (‏BoVW) ‏است. قبل از هر چیز به منظور ساخت یک بسته­‌ی کلمات بصری، ما ابتدا نیاز داریم که با استخراج تمام ویژگی‌ها از مجموعه‌­ای از تصاویر (‏به عنوان مثال، استفاده از ویژگی‌های مبتنی بر شبکه یا ویژگی‌های محلی)‏ یک واژه‌­نامه ایجاد کنیم.

هم رویش منتشر کرده است:

سپس می‌توانیم تعداد دفعاتی که یک ویژگی در تصویر ظاهر می‌شود را بشماریم و یک هیستوگرام فرکانسی از نتایج بسازیم. با استفاده از هیستوگرام فرکانسی به عنوان یک الگوی پایه، در نهایت می‌توانیم با مقایسه هیستوگرام‌های تصاویر، طبقه بندی کنیم که آیا یک تصویر متعلق به همان کلاس است یا خیر. (‏شکل ۳)‏.

​​​​​​​این فرآیند را می‌توان در چند مرحله زیر خلاصه کرد:

 1. ​​​​​ ابتدا با استفاده از الگوریتم‌های استخراج ویژگی مانند SIFT و Dense SIFT، ویژگی­‌های تصاویر را استخراج، و یک واژه­نامه ایجاد می‌کنیم. ​
 2. سپس، تمام ویژگی‌های موجود در واژه­نامه­‌ی را با استفاده از الگوریتم‌هایی مانند K – Means یا DBSCAN خوشه‌بندی کرده و از مراکز خوشه به منظور خلاصه کردن توزیع داده‌ی خود استفاده می‌کنیم. ​

در نهایت، می‌توانیم با شمارش تعداد دفعات ظاهر شدن ویژگی‌های مختلف واژگان در تصویر، یک هیستوگرام فرکانسی از هر تصویر بسازیم.

سپس می‌توان تصاویر جدید را با تکرار همین فرآیند طبقه‌بندی کنیم. و سپس با استفاده از هر الگوریتم طبقه‌بندی دریابیم که کدام تصویر در واژه­نامه­ بیش‌ترین شباهت را به تصویر آزمایشی دارد.

امروزه، به لطف ایجاد معماری‌ شبکه‌های عصبی مصنوعی مانند شبکه‌های عصبی کانولوشن (‏CNNs)‏ و شبکه‌های عصبی مصنوعی بازگشتی (‏RCNNs)‏، امکان ایده پردازی برای یک جریان کار جایگزین برای بینایی کامپیوتری (‏شکل ۴)‏ وجود دارد. ​

در این مورد، الگوریتم یادگیری عمیق شامل هر دو مرحله‌ی استخراج ویژگی و طبقه‌بندی برای جریان کار بینایی کامپیوتری است. هنگام استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشن، قبل از ارائه‌ی بردارهای ویژگی به طبقه‌بندی کننده، هر لایه از شبکه عصبی، تکنیک‌های مختلف استخراج ویژگی را در توصیف خود به کار می‌گیرد (‏به عنوان مثال: لایه ۱ لبه‌ها را شناسایی می‌کند، لایه ۲ اشکالی را در یک تصویر پیدا می‌کند، لایه ۳ تصویر را تقسیم‌بندی می‌کند، و غیره)‏.

کاربردهای بیشتر یادگیری ماشین در بینایی کامپیوتری شامل حوزه‌هایی مانند طبقه‌بندی چندگانه و تشخیص شی است. در طبقه‌بندی چندگانه، هدف ما ساخت مدلی است که بتواند به درستی تعداد اشیا موجود در تصویر و کلاسی که آن‌ها به آن تعلق دارند را شناسایی کند. در عوض، در تشخیص شی، هدف ما این است که این مفهوم را با شناسایی موقعیت اشیا مختلف در تصویر، یک گام به جلور حرکت دهیم.

کلیدواژگان

نقشه راه بینایی کامپیوتر – نقشه راه بینایی کامپیوتر چیست – نقشه راه بینایی کامپیوتر چیست؟ – بینایی ماشین و پردازش تصویر – بینایی ماشین چیست – مقاله بینایی ماشین – بینایی کامپیوتر – computer vision چیست – بینایی کامپیوتر چیست – بینایی کامپیوتری – computer vision – سیستم بینایی کامپیوتر – سیستم بینایی کامپیوتری – بینایی ماشین – machine vision چیست – بینایی ماشین چیست – بینایی ماشینی – پردازش تصویر و بینایی ماشین چیست – machine vision – مراحل بینایی کامپیوتر – مراحل بینایی کامپیوتر چیست – مراحل ایجاد سیستم بینایی کامپیوتر – مراحل سیستم بینایی کامپیوتر – نقشه راه بینایی کامپیوتر – یادگیری ماشین – یادگیری ماشین چیست – ماشین لرنینگ – ماشین لرنینگ چیست – یادگیری هوش مصنوعی – مراحل یادگیری ماشین – یادگیری عمیق چیست – یادگیری ماشین در بینایی کامپیوتر

نقشه راه برنامه نویسی اندروید | از صفر تا صد به همراه نکات طلایی

نقشه راه برنامه نویسی اندروید | از صفر تا صد به همراه نکات طلایی

نقشه راه برنامه نویسی اندروید، چگونه برنامه‌نویسی اندروید را یاد بگیریم؟ اهمیت نقشه راه در یادگیری چیست؟ نقشه راه برنامه‌نویسی اندروید چیست؟ و چگونه می‌توانید تبدیل به نقشه راه یا Roadmap چیست؟ یک توسعه دهنده موفق شوید؟ در اینجا همه سؤالات در مورد یادگیری اندرویدی و بهترین روش برای نقشه راه برنامه نویسی اندروید آورده شده است. مجموعه آموزشی مداد سبز بهترین مجموعه جهت آموزش برنامه‌نویسی اندروید می‌باشد. برای آموزش برنامه‌نویسی به طور کامل، می‌توانید به سایت این مجموعه آموزشی مراجعه کرده و در تمام دوره‌های آن‌ شرکت نمایید. همچنین مجموعه مقالات آموزشی برنامه‌نویسی اندروید نیز در کنار مقالات آموزش برنامه‌نویسی اندروید در مداد سبز قابل دسترس است. پس اگر شما هم به دنبال این هستید که مسیر برنامه‌نویسی اندروید چگونه است؛ تا انتها مطلب با ما همراه باشید.

نقشه راه برنامه ‌نویسی اندروید-مداد سبز

اندروید چیست؟

اندورید چیست؟ سیستم عامل اندروید، سیستم عاملی برای گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها است. اکثر برند‌های گوشی‌های هوشمند مانند سامسونگ از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنند. هسته سیستم عامل اندروید تکامل یافته و از سیستم عامل لینوکس گرفته شده است. در واقع اندروید را می‌توان مشتق لینوکس دانست، اما با تفاوت‌های فراوان؛ که البته مهم این است که ساختار اندروید مبتنی بر لینوکس است. جالب است بدانید که درصد گوشی‌های موبایلی که از اندروید استفاده می‌کنند بسیار بالاست. شرکت‌های گوشی‌های هوشمند که قصد دارند از سیستم‌عامل اندروید بر روی گوشی‌های هوشمند خود استفاده کنند، برای استفاده قانونی از این سیستم‌عامل به گوگل پول پرداخت می‌کنند. زبان برنامه‌نویسی اندروید بر پایه C، C++ و JAVA است.نقشه راه یا Roadmap چیست؟

اگر اطلاعات بیشتری در مورد اینکه برنامه نویسی اندروید ندارید حتما سری به مقاله برنامه نویسی اندروید چیست بزنید.

چرا باید برنامه نویسی اندروید یاد بگیریم؟

نقشه راه برنامه نویسی اندروید به این دلیل محبوب است و یادگیری اندروید را ملزم میکند که در حال حاضر ابزار‌ها و گجت‌های برنامه‌نویسی با سیستم عامل اندروید یک مزیت بزرگ هستند. دلیل اینکه اندروید در کدنویسی بهتر از iOS است این است که ایران بیش از ۲۰ میلیون گوشی اندرویدی دارد. تعداد کاربران اندروید به دلیل گرانی محصولات آیفون و مشکلات اقتصادی ایران در حال افزایش است. در این میان، منبع باز بودن اندروید و ایجاد دسته‌بندی‌های مختلف نرم‌افزار از جمله اجتماعی، ارتباطی، فیلم، موسیقی، بازی و سرگرمی، توسعه‌دهندگان اندروید را به گزینه‌ای برای این سیستم عامل تبدیل کرده است.

چرا باید برنامه نویسی اندروید (andriod) یاد بگیریم؟ - مداد سبز

این امر به این دلیل است که ایران پتانسیل درآمدزایی مربوط به ایجاد اپلیکیشن‌های مختلف و نیاز‌های کاربران خود را افزایش داده است به همین دلیل است که شما باید نقشه راه برنامه نویسی اندروید را به خوبی فرا بگیرید تا بتوانید به خوبی این مسیر پر پول را به درستی طی کنید. با این حال، برنامه‌نویسی اندروید تنها به ساخت اپلیکیشن محدود نمی‌شود و با گسترش سایر دستگاه‌های هوشمند در محیط کار، شرکت‌ها و سازمان‌ها به شدت به توسعه‌دهندگان اندروید در آینده نزدیک نیاز دارند.

ویژگی برنامه نویسی با اندروید (android)

در این قسمت قصد داریم مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه‌نویسی اندروید را معرفی کنیم. برای آموزش این زبان، قبل از ورود به نقشه راه یادگیری برنامه‌نویسی اندروید باید به خوبی با ویژگی‌های آن آشنا شوید.

اندروید منبع باز است.

این یکی از بزرگترین مزایای سیستم عامل اندروید است. از آنجایی کد منبع برای همه باز است؛ بنابراین توسعه‌دهندگان و سازندگان دستگاه می‌توانند به راحتی به منبع دسترسی داشته باشند و تغییرات لازم را برای سازگاری سخت‌افزار انجام دهند.

UI/UX کاربر پسند

هر دو فروشگاه Google Play و Apple Store مجموعه‌ای از بیش از ۱ میلیون برنامه دارند که کاربران می‌توانند آن‌ها را دانلود کرده و به دلخواه خود استفاده کنند. و این امر زمانی اتفاق میوفتد که تجربه کاربری خوبی را برای کاربران اندرویدی بتوان کسب کرد که اندروید در آن موفق بوده

توسعه برنامه آسان و مقرون به صرفه با اندروید

با سیستم عامل اندروید، توسعه اپلیکیشن بسیار آسان و مقرون به صرفه است. شما به راحتی می‌توانید برنامه خود را توسعه دهید و آن را در فروشگاه بازی لیست کنید. همچنین شما مجبور نیستید هزینه‌های زیادی برای توسعه بپردازید.

ویژگی برنامه نویسی اندروید(android) - مداد سبز

ویجت‌های کاربردی اندروید

ویجت‌ها یا برنامه‌های مستقل در زمان اجرا بسیار مفید هستند. ویجت‌ها به ارائه تجربه کاربری بهتر و عملکرد‌های آسان کمک می‌کنند.

گزینه‌های ذخیره‌سازی قابل ارتقا

هر زمان که بخواهید ظرفیت ذخیره‌سازی دستگاه اپل خود مانند آیفون یا آیپد خود را افزایش دهید، باید یک آپدیت گران‌قیمت انجام دهید که می‌تواند بسیار آزاردهنده باشد. با این حال، برای دستگاه‌های اندرویدی، به سادگی کارت حافظه micro SD را در اسلات کارت دستگاه قرار دهید و حافظه را در صورت نیاز افزایش دهید.

نقشه راه چیست؟

نقشه راه یا road map نمونه‌ای بصری است که چشم‌انداز و جهت یک محصول یا خدمات را در طول زمان مشخص می‌کند و از راه حل‌های فناوری برای تعریف اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای کسب و کار شما استفاده می‌کند. در واقع، این ابزار قدرتمندی برای کسب و کار شما جهت درک بهتر آینده محصول شما و تسهیل برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف بلندمدت شما است.

نقشه راه برنامه نویسی اندروید

اما سؤال اینجا است که نقشه راه برنامه نویسی اندروید را چطور به ذهن بسپاریم و مطمن باشیم که مسیرمان درست است؟ نقشه راه یا Roadmap چیست؟ یادگیری برنامه‌نویسی عمومی می‌تواند شامل پیش نیاز‌های اولیه و جانبی برای هر موضوعی باشد. همچنین باید از برنامه‌نویسی اندروید آگاه باشید که ممکن است به موضوع یا موضوعی مواجه شوید که تا به حال با آن برخورد نکرده‌اید. به همین دلیل شما نیازمند یک نقشه راه جامع هستید. نقشه راه برنامه نویسی اندروید هم از این داستان جدا نبوده و شما اگر میخواهید هر زبان برنامه نویسی را یاد بگیرید باید بتوانید مطابق با اصول و مسیر پیش بروید.

نقشه راه برنامه نویسی اندروید (android) - مداد سبز

مهم نیست که چقدر سخت به نظر می‌رسد، در ابتدا همه برنامه‌نویسان حرفه‌ای اندروید همین احساس را داشتند، اما در نهایت باید بدانید که کارساز بوده است. اگر تصمیم به خواندن این مقاله گرفتید، احتمالاً می‌خواهید یک برنامه‌نویس حرفه‌ای اندروید شوید و می‌دانید که این شغل می‌تواند منبع درآمد خوبی داشته باشد. با این حال، شاید نمی‌دانید که از کجا شروع کنید. آموزش آنلاین و الکترونیکی یکی از بهترین راه‌ها برای کسب مهارت‌های فنی است و می‌تواند سرعت یادگیری را افزایش دهد. برای رسیدن به این هدف باید دوره آموزشی مناسب را انتخاب کنید. این دوره شما را ملزم به همکاری با سایر دانشجویان، مطالعه مطالب به صورت گروهی و اجرای تمامی مسائل تئوری که آموخته‌اید، می‌کند. در نهایت، باید یک رزومه قدرتمند ایجاد کنید تا همه کسانی که آن را می‌خوانند، توانایی‌های شما را بشناسند. در ادامه قصد داریم مسیر یادگیری برنامه‌نویسی اندروید را به طور کامل توضیح دهیم. نقشه راه برنامه نویسی اندروید چگونه است؟ ما بهترین مسیر را برای شروع و یادگیری سریع برنامه‌نویسی اندروید آماده کرده‌ایم. اگر به آموزش در زمینه برنامه‌نویسی اندروید دقت کافی داشته باشید، می‌توانید مسیر اولیه را طی کنید. برای شروع برنامه‌نویسی اندروید باید کمی با مبانی و اصول برنامه‌نویسی آشنا باشید.

نقشه راه برنامه نویسی اندروید (android) - مداد سبز

اگر در زمینه برنامه‌نویسی تازه‌کار هستید، بهتر است با دوره‌های آموزش برنامه‌نویسی اندروید در مداد سبز شروع کنید و سپس شروع به یادگیری برنامه‌نویسی اندروید نمایید. با این حال، اگر تا حدودی با اصول برنامه‌نویسی آشنایی دارید، توصیه می‌کنیم با همان آموزش‌ها و دوره‌هایی که ما ارائه می‌دهیم، ادامه دهید. برای برنامه‌نویسی اندروید ابتدا باید زبان برنامه‌نویسی رسمی برای توسعه برنامه‌های اندروید را بدانید:

۱. زبان جاوا (JAVA) ۲. زبان کاتلین (KOTLIN)

در درک و فهمیدن کامل نقشه راه برنامه نویسی اندروید باید بدانید که جاوا یکی از قدرتمندترین و همه کاره‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی قدیمی است و زبان برنامه‌نویسی کاتلین زبان نسبتاً جدیدی است که توسط Jet Brins برای برنامه‌نویسان اندرویدی که قبلاً از جاوا استفاده می‌کردند، توسعه یافته است. هیچ یک از زبان‌ها برتر از زبان دیگر نیست و هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند، اما کاتلین، در بسیاری از قسمت‌ها از جاوا استفاده می‌کند؛ بنابراین تیم آموزشی ما زبان برنامه‌نویسی جاوا را توصیه خواهد کرد. کاتلین روی ماشین مجازی جاوا اجرا می‌شود؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم که جاوا مهم است و ابتدا باید جاوا را یاد بگیریم. در مرحله بعد، توصیه می‌کنیم برای پردازش قدرتمندتر و سریعتر با کاتلین کار کنید.

زبان های برنامه نویسی نیاز برنامه نویسی اندروید | مداد سبز

برای اینکه با ذهنیت باز، برنامه‌نویسی اندروید را شروع کنید، ابتدا باید یک مرور کلی از اندروید داشته باشید. مقالات مبتنی بر وب مربوط به Android را بخوانید و موارد مرتبط با Android را جستجو کنید. به عنوان مثال، وبلاگ‌ها و وب سایت‌هایی را با موضوعاتی مانند مروری بر توسعه اندروید، تاریخچه اندروید، نسخه‌های مختلف اندروید و اینکه چرا از کاتلین و جاوا برای توسعه و ایجاد برنامه‌های اندروید استفاده می‌کنید، بخوانید. همچنین به خود انگیزه دهید تا اندروید را یاد بگیرید و پروژه‌های بزرگی را در اندروید بسازید. این کار را به طور منظم انجام دهید و یادگیری مفاهیم جدید را جداگانه در اندروید شروع کنید. برای تجربه بهترین روش یادگیری برنامه‌نویسی اندروید، توصیه می‌کنیم با دنبال کردن آموزش نقشه راه برنامه‌نویسی اندروید، به یک توسعه دهنده حرفه‌ای تبدیل شوید. بهتر است نکات قبل از شروع نقشه راه برنامه نویسی اندروید را به طور کامل بیاموزید. بنابراین پاسخ به سؤال برای یادگیری برنامه‌نویسی اندروید باید چه چیز‌هایی را بدانیم؟ می‌تواند در این مسیر بسیار مؤثر باشد. نکات قبل از شروع یادگیری برنامه‌نویسی اندروید به صورت زیر است:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.