انواع ریسک در بازار سهام


انواع ریسک سرمایه گذاری

نرخ بازدهی رابطه مستقیم با میزان خطرات ذاتی سرمایه گذاری انجام شده دارد . به منظور درک انواع ریسک های سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه ، این نوع خطرات را از منظر مدیریت مورد ارزیابی قرار می دهیم .

ریسک سرمایه گذاری عمدتاً شامل :

* ریسک اعتباری

* ریسک تجاری

* ریسک نقدینگی

* ریسک ورشکستگی

* ریسک تورم

* ریسک نوسان نرخ بهره

* ریسک نوسان قیمت سهام

* ریسک سیاسی و اقتصادی و حاکمیت دولتی

* ریسک نرخ تبدیل ارز می باشد .

به هنگام مقایسه سرمایه گذاری های گوناگون هر چه خطرات و ریسک سرمایه گذاری بیشتر باشد ، انتظار بازدهی مورد انتظار بیشتر می باشد و یا به عبارت دیگر نرخ بازدهی رابطه مستقیم با میزان خطرات ذاتی سرمایه گذاری انجام شده دارد . به منظور درک انواع ریسک های سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه ، این نوع خطرات را از منظر مدیریت مورد ارزیابی قرار می دهیم .

1- ریسک اعتباری : توانایی قرض گیرنده در سررسید به بازپرداخت اصل و بهره وام دریافتی را تعیین می نماید . نظر به اینکه وام های کوتاه مدت دارای نرخ های بهره پایین تری از وام های بلند مدت می باشد ، لذا ریسک آن ها کمتر از وام های بلند مدت می باشد .

2- ریسک تجاری : تابعی است از :

الف - عدم اطمینان نسبت به تقاضای محصول ( شرایط رقابتی در صنعت )

ب - عدم اطمینان نسبت به تولید محصول از نظر تامین مواد اولیه ، تامین ارز و سایر امکانات مربوط به تولید

ج - ناشی از حجم هزینه های ثابت عملیاتی

بنابراین اولاً کالای بادوام نوسان تقاضای شدید دارد ، مانند اتومبیل که در حال رکود اقتصادی تقاضا برای آن شدیداً پایین می آید ، ثانیاً ممکن است تقاضا برای محصول مشکلی نداشته باشد بلکه عوامل مربوط به تولید باعث کاهش تولید و افزایش ریسک تجاری می شود مانند محل تامین مواد اولیه. چنانچه مواد اولیه را از خارج وارد کند ، این کار مستلزم تخصیص ارز بوده و تخصیص ارز نیز متاثر از سهمیه بندی ارزی و مسائل سیاسی کشور می باشد . گاهی محصولات تولیدی جزء محصولات راهبردی می باشد ؛ بدین معنی که دولت حتی در شرایط بحران نیز به آنان توجه کافی نموده و آن ها را در اولویت قرار می دهد ، مانند صنایع دارویی . بنابراین ، این گونه محصولات از ریسک کمتری برخوردارند . ضمناً هزینه های ثابت یک عامل اساسی در ریسک تجاری است ؛ زیرا موجب افزایش درجه اهرم عملیلتی می شود .

درجه اهرم عملیاتی ، درصد تغییر سود عملیاتی را نسبت به درصد تغییر تعداد واحدهای تولید شده و فروش رفته نشان می دهد .برای اندازه گیری ریسک تجاری می توان از انحراف معیار فروش ، تولید و سود عملیاتی ساله های قبل استفاده نمود .

3- ریسک نقدینگی : ریسک نقدینگی درجه سهولت تبدیل یک نوع طلب به وجوه نقد را بیان می دارد . هر چقدر یک مطلب سریع تر و نزدیک تر به قیمت واقعی به وجه نقد تبدیل شود ، ریسک نقدینگی آن کمتر می باشد .

4- ریسک مالی : ریسک مالی شامل ریسکی می باشد که شرکت با به کارگیری وام و بدهی ایجاد می کند . افزایش وام موجب افزایش درجه اهرم مالی شده و در نتیجه نوسان پذیری سود خالص بالاتر می رود . بنابراین ریسک مالی تابعی است از نسبت بدهی و حجم هزینه های ثابت مالی .

5- ریسک ورشکستگی : ریسک ورشکستگی تابعی است از ریسک تجاری و ریسک مالی ؛ یعنی ترکیبی از این دو نوع می تواند شرکت را به ورشکستگی بکشاند . به عبارت دیگر از بررسی میزان نوسان پذیری سود عملیاتی و هزینه های ثابت مالی می توان نتیجه گرفت که با بالا بودن این دو فاکتور ، ریسک ورشکستگی شرکت بالا خواهد رفت و طلبکاران با یک تاخیر زمانی موفق به دریافت طلب خود خواهند شد .

6- ریسک تورم : ریسک تورم به عدم اطمینان نسبت به سطوح نرخ بهره در سال های آینده و یا به اختلاف نرخ تورم واقعی از نرخ تورم مورد انتظار اطلاق می شود .

سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری پیش بینی و انتظاراتی در مورد نرخ بهره در آینده و نرخ تورم مورد انتظار را در تصمیمات سرمایه گذاری خود دخالت می دهند . بدین ترتیب که سرمایه گذاران نرخ تورم را به نرخ بازده مورد توقع خود اضافه می کنند . در نتیجه در موقع ارزیابی ، با یک نرخ تنزیل بیشتری ، ارزش فعلی عایدات آتی را محاسبه می کنند و در صورت مثبت بودن خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری را انجام می دهند .

ارزش فعلی سرمایه گذاری اولیه – ارزش فعلی عایدات آتی = خالص ارزش فعلی (NPV)

در رابطه با وام دهندگان نیز نرخ تورم مورد انتظار را به نرخ بهره مورد انتظار خود اضافه کرده و وام ها را بانرخ بیشتری اعطا می کنند ، لذا سرمایه گذاران مزبور متحمل ریسک تورم بیشتری می شوند .

7-ریسک نوسان نرخ بهره : ریسک نوسان نرخ بهره به نگرانی مربوط به سطح نرخ بهره آینده اطلاق می شود . ارزش سهام تابع دو چیز است :

الف - میزان سود و زیان و یا عایدات سهم

ب - نرخ تنزیل که برای محاسبه ارزش فعلی به کار می رود .

نرخ بهره در جامعه یکی از عوامل تعیین کننده نرخ تنزیل است و هر چه عمر یا سررسید سرمایه گذاری بیشتر باشد ریسک نوسان نرخ بهره بیشتر است . برای کاهش این نوع ریسک سرمایه گذاران باید به سرمایه گذاری کوتاه مدت با نرخ بازده بالاتر توجه نمایند .

8- ریسک نوسان قیمت سهام : این نوع ریسک به نوسان پذیری قیمت یک سهم در مقایسه با نوسان پذیری قیمت بقیه سهام توجه می کند ، یعنی حساسیت سهم مورد نظر ما به تغییرات شاخص کل قیمت سهام چگونه است . این حساسیت را با شاخصی به نام ″بتا″ اندازه گیری می کنند . بتا یک شاخص ریسک سیستماتیک است . اگر مساوی با یک باشد بدین معنی است که نوسان پذیری بازده سهم مشابه نوسان پذیری بازده کل سهام موجود در بازار است . اگر بتا بزرگ تر از یک باشد بدین معنی است که ریسک سیستماتیک شرکت نسبتاً بالاست و نوسان پذیری بازده سهام شرکت از نوسان پذیری بازده بقیه سهام در بازار بیشتر است . و اگر بتا کوچکتر از یک باشد ، نوسان پذیری بازده سهام شرکت مورد نظر کمتر از نوسان پذیری بقیه سهام در بازار است . ریسک سیستماتیک بیشتر مورد توجه سرمایه گذارانی است که یک مجموعه متنوعی از اوراق بهادار را خریداری می کنند ( یا اصطلاحاً پورتفوی نگهداری می کنند).

9- ریسک سیاسی و اقتصادی و حاکمیت دولتی : ریسک سیاسی و اقتصادی یک کشور به تمایل و یا امکان انجام بموقع تعهدات ، ریسک مربوط به اعمال حاکمیت دولت سرمایه پذیر ، شامل مصادره ها ، ملی شدن و سلب مالکیت اموال سرمایه گذار و همچنین تضمینات و قوانین دولتی و حکومتی ، با توجه به درجه یا رتبه بندی اعتباری یک کشور و میزان شفافیت اطلاعات نقش بسزایی در کاهش این نوع ریسک دارد . هر چه رتبه اعتباری کشوری بالاتر و شفافیت اطلاعات بیشتر باشد و قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی ساده تر و روان تر باشد ، ریسک کمتر خواهد بود و از طرفی اطمینان در سرمایه گذاری در کشورهای رتبه بندی شده نسبت به کشورهای رتبه بندی نشده وجود دارد . در تمام انواع سرمایه گذاری خارجی این گونه ریسک را دولت سرمایه پذیر تقبل و تضمین می نماید و معمولاً سرمایه گذار متناسب با اعتبار دولت متقابل تضمین وی را به نرخ معینی بیمه می نماید .

10- ریسک نوسانات نرخ ارز : ریسک نوسانات نرخ ارز و یا تبدیل ارز به پول کشور به حجم ذخایر ارزی ، توان مالی دولت ، تراز پرداخت ها ، میزان تولیدات صنعتی ، حجم واردات و صادرات ، محدویت های ارزی ، قوانین و مقررات صادرات و واردات ، تسهیلات صادراتی و نهایتاً به موقعیت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور بستگی دارد .

ریسک سرمایه گذاری در بورس ایران

ریسک سرمایه گذاری در بورس

ریسک های خرید سهام در بورس را میشناسید؟ آیا سرمایه گذاری در بورس ریسک دارد یا خیر؟ این که ریسک سرمایه گذاری در بورس تا چه اندازه جدی است و چقدر می تواند به دارایی ما لطمه وارد کند را در این مطلب مورد بررسی قرار دادیم و سعی کردیم ریسک سرمایه گذاری در بورس را در ابعاد گوناگون و با نگاه های مختلف بررسی کنیم و تا همه چیز درباره ریسک سرمایه گذاری در بورس ایران را به شما عزیزان یادآور شویم تا اگر قصد سرمایه گذاری در بورس را داشتید، با این وجود که ریسک های این بازار را می دانید، تصمیم گیری های بهتری داشته باشید، پس تا انتها همراه ما بمانید تا از این ریسک ها مطلع شوید.

ریسک سرمایه گذاری در بورس

از زمان پیدایش تمدن، انسان ها همیشه با عوامل متغیر و خطرهای زیادی روبرو بوده اند و احتمال خسارت از نوع های مختلف همواره وجود داشته است. انسان اولین بار مخاطرات طبیعی را تجربه کرد و رفته رفته آموخت که اتفاقات ناخوشایند را از پیش تر پیش بینی کند تا برای رویارویی با آن ها از آمادگی های لازم برخوردار باشد. هر چقدر میزان رشد و پیشرفت انسان افزایش می یابد، در معرض تصمیم‌ گیری ها‌ و پیچیدگی های بیشتری قرار خواهد گرفت و در معرض ریسک‌ های بیشتری خواهد بود.

سرمایه گذاری در بورس نیز از این قائله مستثنی نیست و همواره ریسک هایی وجود دارد که در مسیر سرمایه گذاری در این بازار، سرمایه گذاران و فعالان را تهدید می کند و به همین خاطر می توانید با رعایت مواردی که در ادامه عنوان خواهیم کرد، این ریسک ها را تا حدود زیادی مدیریت و کنترل نمایید تا هم سود بیشتری کسب کنید و هم در شرایط مختلف بازار، ریسک های به مراتب کم تری به سراغ شما و سرمایه شما بیاید.

پس در ادامه همراه ما بمانید تا ابتدا انواع ریسک در سرمایه گذاری را عنوان کنیم تا یک دید کلی نسبت به مقوله ریسک در بازارهای مالی و سرمایه گذاری پیدا کنید، تا در ادامه به معرفی راهکارهای مناسب برای مدیریت ریسک بپردزایم و در انتها نیز توصیه هایی در این خصوص آورده ایم که مطمئنا به کار شما عزیزان خواهد آمد، پس ادامه این مطلب آموزشی و رایگان را به هیچ عنوان از دست ندهید.

انواع ریسک در سرمایه گذاری

ریسک سرمایه گذاری به صورت معمول شامل ریسک احساسی، ریسک تجاری، ریسک نقدینگی، ریسک مالی، ریسک ورشکستگی، ریسک تورم، ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک نوسان قیمت سهام، ریسک سیاسی و … می باشد که سعی داریم در این بخش از مقاله، یک به یک آن ها را مورد بررسی قرار دهیم تا دید خوبی نسبت به انواع ریسک پیدا کنید.

در زمان ارزیابی سرمایه گذاری های گوناگون، هر چقدر خطرات و ریسک سرمایه گذاری بیشتر شود، انتظار بازدهی نیز به همان اندازه افزایش خواهد یافت و یا به عبارت دیگر می توان این طور گفت که نرخ بازدهی با میزان خطرات ذاتی سرمایه گذاری انجام شده رابطه مستقیمی دارد.

به منظور درک انواع ریسک های سرمایه گذاری در بورس و حتی سایر بازارهای مالی، این نوع خطرات را از دیدگاه مدیریت مورد ارزیابی قرار می دهیم. در ادامه در تلاشیم تا تمامی انواع ریسک در سرمایه گذاری را یک به یک معرفی کرده و مورد بررسی قرار دهیم تا به زبان ساده، درک درستی از آن ها پیدا کنید و دید شما نسبت به موضوع ریسک کمی باز شود؛

1) ریسک احساسی

داشتن انضباط و منطق در سرمایه گذاری بی شک جزو اصول اولیه برای ورود به بورس است، ولی همه ما انسان هستیم و بعضی اوقات احساساتمان بر ما غلبه می کند و در نتیجه متضرر خواهیم شد! ابتدا باید یاد بگیریم که حرص و طمع در سرمایه گذاری تا حدی که می توانیم و قدرت داریم، محدود کنیم و همچنین به خاطر ترس از زیان، دست از سرمایه‌ گذاری نکشیم. جالب است بدانید که بسیاری از سهامداران هستند که عاشق سهام های خود می شوند و در زمان مناسبی که حتی تشخیص هم می دهند، برای فروش آن اقدام نمی کنند و متضرر می شوند.

نکته مهمی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید که این است که نباید اجازه دهید ریسک سرمایه‌گذاری شما را بترساند، به خاطر که زندگی کردن همیشه با ریسک و خطر همراه بوده، هست و خواهد بود. لذا اطمینان حاصل کنید که تمامی انواع ریسک ها را می شناسید و تلاش کنید دانش خود را در مورد انواع ریسک در بازار بورس سرمایه گذاری افزایش دهید و اثرات آن‌ ها بر اهداف مالی و سرمایه‌ گذاری خود را مدیریت فرمایید.

2) ریسک بازار

ریسک ناشی از تغییرات ساختاری در اقتصاد مانند رکود، جنگ، تغییرات ساختاری در اقتصاد و تغییر در ترجیحات مشتریان باعث تغییر بازده خواهد شد که به آن اصطلاحا ریسک بازار می گویند. این را در نظر داشته باشید که تمام اوراق بهادار در معرض ریسک بازار قرار دارند، اما سهام عادی به مراتب بیشتر تحت تاثیر این نوع ریسک خواهند بود.

3) ریسک نرخ ارز

ریسک نرخ ارز در واقع ریسک ناشی از تغییرات در بازده اوراق بهادار که در نتیجه نوسانات ارزهای خارجی ایجاد می شود، است. به انواع ریسک در بازار سهام این علت که نرخ ارز همواره نوسان را تجربه می کند، روی مقدار تولید، فروش، هزینه‌ ها و سود شرکت ‌هایی که صادرات و واردات دارند، موثر می باشد.

هنگامی که نرخ ارز افزایش یابد، شرکت ‌هایی که در حوزه واردات فعال هستند، مواد اولیه لازم خود را با قیمت بیشتری تهیه خواهند کرد، بنابراین حاشیه سود آن‌ ها کاهش خواهد یافت، اما شرکت‌ هایی که صادرات محور هستند، در این زمان کالا یا خدمات خود را با نرخ بالاتری به فروش می رسانند و بدین وسیله حاشیه سود آن ها افزایش خواهد یافت، پس به صورت کلی می توان این طور نتیجه گرفت که ریسک نرخ ارز به صورت مستقیم با بازارهای مالی به ویژه بازار بورس و به ویژه سهام های دلاری (صادرات یا واردات محور) ارتباط دارد و همواره باید به عنوان یک رکن مستقیم و تاثیرگذار آن را در نظر بگیریم.

4) ریسک تورم

ریسک قدرت خرید با کاهش قدرت خرید مردم ارتباط دارد. در حقیقت کم شدن قدرت خرید، افزایش نرخ تورم را ناشی خواهد شد. ریسک تورمی بر تمامی اوراق بهادار از جمله سهام‌ ها اثرگذار است.

در جامعه ‌ای تورمی قدرت خرید مردم کاهش می یابد، بنابراین تقاضا در بازار کاهشی شده و باعث کاهش ارزش سهام‌ های موجود خواهد شد و ریسک تورم هم از کنترل مدیران شرکت ‌ها خارج بوده و تحت شرایط اقتصادی جامعه است. ریسک تورم طبق قانون فیشر با ریسک بهره مرتبط است. در حقیقت این بدین معنی است که نرخ بهره می تواند در اثر تورم افزایش یابد!

5) ریسک نرخ بهره

میزان ریسکی که سرمایه گذار در زمان خرید اوراق قرضه می پذیرد، تغییرات و نوساناتی که در سود بانکی پیش می ‌آید و باعث افزایش یا کاهش ارزش اوراق مشارکت می ‌گردد را ریسک نوسان نرخ بهره گویند. چنانچه نرخ بهره عوض شود، قیمت هم با تغییر مواجه خواهد شد و تاثیر نرخ بهره بر سهام عادی به مراتب کم تر از اوراق مشارکت می باشد.

6) ریسک مالی

همان طور که می دانید، یکی از منابع تامین مالی شرکت ‌ها، دریافت وام از بانک‌ ها و موسسات مالی است. در واقع شرکت با دریافت وام، بدهی‌ های خود را در افزایش می دهد. ریسک مالی در حقیقت ریسک ناشی از بکارکیری بدهی در شرکت می باشد. هرچه بدهی در شرکت بیشتر باشد، ریسک مالی افزایش پیدا می کند.

7) ریسک تجاری

تغییر در قیمت ناشی از انجام تجارت های مختلف در یک صنعت خاص را ریسک تجاری می گویند. با به دست آوردن اطلاعات کافی درباره صنعت خاصی که قصد سرمایه‌ گذاری در آن را دارید، می ‌توانید تا مقداری از این ریسک جلوگیری فرمایید.

8) ریسک کشور

ریسک کشور یا ریسک سیاسی به ثبات یک کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی ارتباط دارد. سرمایه ‌گذارانی که در کشورهای دیگری سرمایه ‌گذاری می ‌کنند بایستی به اثبات آن کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی توجه کنند. کشورهایی که از نظر سیاسی اقتصادی از ثبات بالایی برخوردارند ریسک سیاسی در آن ها به مراتب پایین تر می باشد.

9) ریسک نقدینگی

به ریسکی که در نتیجه عدم احتمال تبدیل شدن به پول نقد در یک دارایی به وجود می آید، ریسک نقدینگی می گویند. هر چقدر احتمال نسبت به نقد شدن یک دارایی بیشتر باشد، ریسک نقدینگی پایین تر خواهد بود. وقتی نقدینگی موجود در بازار کم می شود، تعداد خریدار در بازار روند کاهشی به خود خواهد گرفت.

حتما برایتان جالب است : ترفندهای استثنایی خرید و فروش سهام

این امر موجب ایجاد اختلاف در قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت ‌ها خواهد شد، لذا قدرت تقاضا کاهش و ریسک سرمایه ‌گذاری افزایش پیدا می کند. ریسک نقدینگی می‌ تواند از رشد بازار جلوگیری کرده و موجبات ریزش بازار را فراهم کند.

برای کاهش ریسک معاملات در بورس چیکار کنیم؟

آیا سرمایه گذاری در بورس ریسک دارد

1) خرید و فروش در زمان مناسب؛

معامله در زمان مناسب بسیار حائز اهمیت است و هر معامله گری باید سهام مورد نظر خود را در قیمت مناسب خریداری کرد یا به فروش رساند. به عنوان مثال ممکن است بعد از تحلیل این طور نتیجه بگیریم که برای یک سرمایه گذاری کوتاه مدت سهام شرکت x را در قیمت 515 تومان بخریم و در قیمت 530 تومان به فروش برسانیم، اما با رشد مناسب و سریع سهام، تحت تأثیر قرار گرفته و به علت دست یافتن به سود بالاتر بدون انجام تحلیل مجدد، سهام را نگهداری کنیم و روز معاملاتی پس سهام با صف فروش سنگین روبرو می ‌شود.

این نکته را هم باید در نظر داشته باشید که عدم فروش به موقع سهم به زیان ما منتهی می شود، بنابراین باید بدانیم که معاملات بورسی بایستی به دور از تصمیم‌ های احساسی صورت گرفته و با معامله به موقع سهام شرکت ‌ها برای کسب سود اقدام کنیم.

2) تشکیل سبد متنوع سهامی؛

همواره تشکیل سبد سهام که از سهام های متنوع از صنایع متنوع باشد، جذاب و مهم است و همه سهامداران می بایست سبد سهامی متنوع از سهام های کوتاه مدتی و بلندمدتی از صنایع گوناگون ایجاد کنند تا قادر شوند ریسک سبد سهام خود را در بازه های زمانی گوناگون کم کنند.

3) عدم توجه به نوسانات روزانه و کوتاه مدت؛

از موارد حائز اهمیتی که در معاملات بورسی همیشه بر فعالیت ‌های سرمایه‌ گذاران اثر می گذارد، نوسانات قیمت است، به شکلی که تغییرات روزانه در قیمت سهام می ‌تواند موجبات فریب ما را فراهم کند. به عنوان مثال به صورت معمول سرمایه ‌گذاران برای فروش سهام شرکتی تصمیم خود را نهایی می کنند و سهام آن شرکت با کمبود تقاضای خرید و افزایش عرضه روبرو می ‌شود و قیمت سهام آن شرکت با کاهش روبرو می گردد.

حتما برایتان جالب است : چگونه صندوق سرمایه گذاری بخریم؟

به عبارتی صف فروش در تابلوی معاملات بورسی به وجود می آید و این در حالی است که توجیه منطقی برای این فروش دیده نمی شود و ممکن است به این دلیل باشد که یک شخص برای بازی دادن بازار یا به علت پیش بینی نادرست، ناگهان در یکی از شبکه‌ های اجتماعی اعلام کرده این سهم با افت قیمت روبرو می شود.

4) در نظر گرفتن احتمال محقق نشدن پیش‌ بینی ‌ها؛

در راستای شناسایی مناسب ریسک‌ های معاملاتی، در ابتدا باید ماهیت ریسک را دریابیم؛ با توجه به این امر ریسک، احتمال محقق نشدن پیش ‌بینی‌ های هریک از معامله‌ گران است. به صورت کلی می توان گفت که چنانچه برای خرید سهام شرکتی تصمیم گیری کردیم و بر اساس تحلیل‌ های خود، افزایش قیمت سهام را پیش ‌بینی کنیم، در صورت افزایش قیمت سهام آن شرکت، ریسک معاملاتی تا حدود بسیار زیادی کاهش خواهد یافت.

5) شناسایی، کنترل و مدیریت ریسک؛

از نکات حائز اهمیت برای کاهش ریسک معاملات، شناسایی ریسک‌ های موجود در هر سرمایه‌ گذاری و اتخاذ روش ‌های کنترلی مناسب برای آنها است. به این خاطر که ریسک معاملات بورسی از بین نمی رود، پس به منظور کاهش آن می بایست روش‌ کنترلی مناسبی در نظر گرفت، از طرفی هر سرمایه ‌گذار بایستی افق زمانی مشخصی را برای سرمایه ‌گذاری خود در نظر بگیرد و بر اساس آن که ممکن است بلندمدت، میان مدت یا کوتاه مدت باشد، ریسک‌ های معاملاتی در بورس را کمینه کرد.

به عنوان مثال بعضی از تریدرها به منظور کاهش استرس و داشتن آرامش هرچه بیشتر، دیدگاه خود را با خرید سهام بنیادی و کم ریسک به میانمدت و بلندمدت تغییر می ‌دهند و بدین وسیله سودی را در بلندمدت به دست خواهند آورد و ریسک و استرس های زیادی را به سرمایه خود وارد نمی کنند.

6) مطالعه و جمع ‌آوری اطلاعات پیش از اقدام به خرید؛

از دیگر ریسک ‌های مهم در معاملات بورسی، ریسک مالی به حساب می آید. برای مثال این طور تصور کنید که می خواهیم سهام شرکت x را خریداری کنیم، اما در بررسی هایی که روی این سهم انجام می دهیم، متوجه می شویم که در ماه ‌های اخیر آن شرکت به علت مدیریت نامطلبو در بخش بازاریابی و شناخت ناصحیح از میزان تقاضای بازار در فرایند تولید و فروش مشکل دارد و برای کالاهای تولیدی خود، خریداری پیدا نمی کند.

حتما برایتان جالب است : سهام بلند مدت یا کوتاه مدت بخریم؟

لذا پیش ‌بینی ما باید چنین باشد که ممکن است به زودی شرکت با مشکل نقدینگی روبرو شود و یا حتی در صورت ادامه روند اعلام ورشکستگی کند، پس در آینده شاهد کاهش قیمت سهام آن خواهیم بود.

7) توجه و بررسی جریانات اقتصادی کشور؛

سیاست‌ های کلان اقتصادی دولت ‌ها جزو ریسک ‌های سیستماتیک محسوب می شود و می ‌تواند در سرمایه‌ گذاری ‌های گوناگون یک کشور تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال از ریسک‌ های موجود در بازار که از جریانات اقتصادی کشور نشات می گیرد، می ‌توان به ریسک تورم و نرخ بهره نرخ بهره کرد که می ‌تواند فضای کلی معاملات بورسی را متحمل کند، بنابراین برای شفافیت موضوع زمانی را در نظر می ‌گیریم که نرخ سود سپرده‌ های بانکی افزایش پیدا می کند.

توصیه های لازم برای مدیریت ریسک سرمایه‌ گذاری‌ در بورس

  • ** همیشه ریسکی که قدرت تحمل آن را دارید، در نظر بگیرید و بر مبنای آن سرمایه‌ گذاری خود را آغاز کنید.
  • ** فقط بعد از بررسی کامل و کسب اطمینان نسبت به دانش خود در مورد سهام، فرآیند سرمایه گذاری خود را شروع نمایید .
  • ** بهتر است تفکر سرمایه گذاری بلندمدت داشته باشید و با افق سرمایه‌ گذاری کوتاه‌ مدت برای ورود به این بازار اقدام نکنید.
  • ** چنانچه قصد سرمایه‌ گذاری بلندمدت را ندارید، حدود قیمتی مشخصی را برای خرید و فروش یک سهم داشته باشید. در واقع با این رویکرد، شما به محض رسیدن به قیمتی که از پیش تعیین کرده اید، از معامله خارج خواهید شد. این قاعده سرمایه‌ گذاری موجب می شود که طمع سرمایه‌ گذار کنترل شود و به صورت افراطی بر تصمیمات غلط پیشین خود اصرار نکند.
  • ** تحت شرایطی که اطلاعات سرمایه‌ گذاری شما محدود است، بهتر است یا به صورت غیرمستقیم واحدهای صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری را بخرید و مستقیم درگیر فعالیت سرمایه‌ گذاری نشوید و یا سهام های بنیادی بازار بورس را با نگاهی بلندمدت خریداری کنید. در نظر داشته باشید که نوسان گیری برای زمانی که اطلاعات کافی از بازار را ندارید، بدترین نوع معامله به حساب می آید و اکیدا نباید برای انجام آن اقدام نمایید.
  • ** هیجانات بازار سهام امکان دارد سرمایه‌ گذار را به طرف تصمیمات پر ریسک بکشاند. لذا می بایست از رفتارهای شتابزده و تصمیمات غیرآگاهانه دوری کنید تا روند معاملات شما در طول روز، ماه و سال مثل یک ربات سرمایه گذار و معامله گر شود.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در مورد ریسک سرمایه گذاری در بورس صحبت کردیم.

اگر همچنین به نحوه سرمایه گذاری در بورس آمریکا علاقه دارید، از این مقاله جامع تر در اینترنت پیدا نخواهید کرد (به شرط) .

انواع ریسک در بازار سهام

پرتفوی یا سبد سرمایه‌گذاری

پرتفوی یا سبد سرمایه‌گذاری، تعادلی بین ریسک و بازده

سرمایه‌گذاری، مانند هر بخش دیگری از زندگی مجموعه‌ای از تصمیمات است. اما شاید ریسک تصمیمات سرمایه‌گذاری از سایر تصمیمات زندگی ملموس‌تر باشد. در سرمایه‌گذاری همواره سرمایه‌گذار در حال داد و ستد، انتخاب و تصمیم‌گیری میان دو رکن اصلی سرمایه‌گذاری است؛ ریسک و بازده. این دو مورد رابطه‌ی مستقیم و معناداری با هم دارند یعنی با بالا رفتن یکی از آن‌ها دیگری هم بالا می‌رود. پس برای به دست آوردن نرخ سود و بازده بالا، باید ریسک‌های بالا و احتمال ضرر را نیز متحمل شد و همچنین برای سرمایه‌گذاری امن با ریسک کم، باید نرخ سود و بازده بالا را فراموش کرد و به نرخ‌های کم سود راضی بود.

برای انجام یک سرمایه‌گذاری موفق لازم است با توجه به میزان شناخت از خود و اهدافتان، میزان ریسک‌پذیری، زمانی که به سرمایه‌گذاری و تحلیل آن اختصاص می‌دهید، سطح دانش مالی و غیره، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و تعادلی حساب شده بین ریسک و بازده ایجاد کنید تا نه از هزینه فرصت ضربه بخورید و نه از ریسک بالا. در این مطلب بررسی می‌کنیم که تشکیل پرتفوی چطور می‌تواند به حفظ تعادل میان ریسک و بازده برای سرمایه‌گذاری سودآور کمک کند.

نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟

پیش‌تر در نوشتار انواع ریسک سرمایه‌گذاری، توضیح مختصری در خصوص ریسک داده شد، اما برای جا افتادن بهتر این موضوع، با یک مثال آن را بررسی می‌کنیم. فرض کنید دو سهام الف و ب در بازار وجود دارد و انتظار می‌رود هر دو 10 درصد سود در بازه‌ای مشخص بدهند. اما سهام الف به طور کلی نوسانات بیشتر و قیمت ناپایدارتری دارد، این ناپایداری قیمت به معنای ریسک بالاتر است. به همین دلیل همه‌ی سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سهام ب را بخرند. سهام الف اگر بخواهد سرمایه‌گذاران را جذب کند تا سهامش را بخرند باید بازدهی بالاتری از ب ارائه دهد. به همین دلیل باید همواره ریسک بالاتر با سود بالاتر همراه باشد وگرنه گزینه‌ها‌ی با ریسک بالا و سود پایین به طور خودکار از بازار حذف خواهد شد.

انواع ریسک در سرمایه‌گذاری

برای مدیریت ریسک، باید ابتدا با انواع آن آشنا شوید. به طور کلی دو نوع اصلی ریسک در بازار وجود دارد. ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک. آشنایی با این دو نوع اصلی از ریسک برای مدیریت آن بسیار با اهمیت است.

ریسک سیستماتیک: ریسکی که ناظر بر کل بازار است و تنها به یک سهم، بخش یا صنعت به خصوص محدود نباشد، ریسک سیستماتیک نامیده می‌شود. این ریسک معمولاً ریشه در فاکتورهای اقتصاد کلان دارد. پیش‌بینی این ریسک کار ساده‌ای نیست و در بسیاری موارد غیرقابل پیش‌بینی است. همچنین این ریسک انواع ریسک در بازار سهام تا حدی اجتناب ناپذیر بوده و فقط می‌‌توان با برخی راهکارها اثر آن را کاهش داد.

ریسک غیرسیستماتیک: ریسکی که مربوط به صنعت یا سهمی خاص است. این ریسک تنها بر قیمت سهام یک شرکت یا سهم‌های مربوط به صنعتی خاص تاثیر می‌گذارد. ریسک غیرسیستماتیک تحت تاثیر تغییرات در یک شرکت یا صنعت است و به خوبی قابل پیش‌بینی و کنترل است.

تشکیل پرتفوی یا سبد سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از ریسک غیرسیستماتیک

تشکیل یک پرتفوی متنوع یا سبد سرمایه‌گذاری بهینه، راهکاری بسیار ساده و مناسب برای جلوگیری از ریسک غیرسیستماتیک است. سرمایه‌گذار در یک پرتفوی متنوع، سرمایه‌ی خود را میان سهم‌های متنوع و مختلف تقسیم کرده و از تمرکز سرمایه‌ در یک سهم یا صنعت خاص، پرهیز می‌کند. این مورد راه حلی بسیار مناسب و ساده برای حذف و یا کاهش ریسک غیرسیستماتیک است. در پرتفوی‌هایی که تنوع مناسبی دارند، می‌توان از ریسک غیرسیستماتیک صرف نظر کرد و تمام توجه را به مدیریت و محاسبه ریسک سیستماتیک اختصاص داد.

ریسک، مفهومی بسیار مهم و حیاتی در سرمایه‌گذاری است که مدیریت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. با تنوع و تشکیل سبد سرمایه‌گذاری یا پرتفوی مناسب، به راحتی می‌توان برخی ریسک‌های بازار را حذف و از سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر لذت برد. رعایت تعادل ریسک و بازده در سبد سرمایه‌گذاری بسیار مهم بوده و با این روش‌ها می‌توان سرمایه گذاری مطمئن‌تری را تجربه کرد. افرادی که اطلاعات یا زمان لازم جهت تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک و بازده و همچنین تشکیل سبدهای سرمایه گذاری متنوع و حرفه‌ای را ندارند، همچنان می‌توانند از از طریق ابزارهای نوین مدیریت دارایی و روش‌های غیر مستقیم سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاری با سود مناسب و ریسک کنترل شده بهره ببرند.

با صندوق‌های سرمایه‌گذاری لوتوس بیشتر آشنا شوید.

اشتراک با دوستان

برای انجام یک سرمایه‌گذاری موفق لازم است با توجه به میزان شناخت از خود و اهدافتان، میزان ریسک‌پذیری، زمانی که به سرمایه‌گذاری و تحلیل آن اختصاص می‌دهید، سطح دانش مالی و غیره، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و تعادلی حساب شده بین ریسک و بازده ایجاد کنید تا نه از هزینه فرصت ضربه بخورید و نه از ریسک بالا. در این مطلب بررسی می‌کنیم که تشکیل پرتفوی چطور می‌تواند به حفظ تعادل میان ریسک و بازده برای سرمایه‌گذاری سودآور کمک کند.

نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟

پیش‌تر در نوشتار انواع ریسک سرمایه‌گذاری، توضیح مختصری در خصوص ریسک داده شد، اما برای جا افتادن بهتر این موضوع، با یک مثال آن را بررسی می‌کنیم. فرض کنید دو سهام الف و ب در بازار وجود دارد و انتظار می‌رود هر دو 10 درصد سود در بازه‌ای مشخص بدهند. اما سهام الف به طور کلی نوسانات بیشتر و قیمت ناپایدارتری دارد، این ناپایداری قیمت به معنای ریسک بالاتر است. به همین دلیل همه‌ی سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سهام ب را بخرند. سهام الف اگر بخواهد سرمایه‌گذاران را جذب کند تا سهامش را بخرند باید بازدهی بالاتری از ب ارائه دهد. به همین دلیل باید همواره ریسک بالاتر با سود بالاتر همراه باشد وگرنه گزینه‌ها‌ی با ریسک بالا و سود پایین به طور خودکار از بازار حذف خواهد شد.

انواع ریسک در سرمایه‌گذاری

برای مدیریت ریسک، باید ابتدا با انواع آن آشنا شوید. به طور کلی دو نوع اصلی ریسک در بازار وجود دارد. ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک. آشنایی با این دو نوع اصلی از ریسک برای مدیریت آن بسیار با اهمیت است.

ریسک سیستماتیک: ریسکی که ناظر بر کل بازار است و تنها به یک سهم، بخش یا صنعت به خصوص محدود نباشد، ریسک سیستماتیک نامیده می‌شود. این ریسک معمولاً ریشه در فاکتورهای اقتصاد کلان دارد. پیش‌بینی این ریسک کار ساده‌ای نیست و در بسیاری موارد غیرقابل پیش‌بینی است. همچنین این ریسک تا حدی اجتناب ناپذیر بوده و فقط می‌‌توان با برخی راهکارها اثر آن را کاهش داد.

ریسک غیرسیستماتیک: ریسکی که مربوط به صنعت یا سهمی خاص است. این ریسک تنها بر قیمت سهام یک شرکت یا سهم‌های مربوط به صنعتی خاص تاثیر می‌گذارد. ریسک غیرسیستماتیک تحت تاثیر تغییرات در یک شرکت یا صنعت است و به خوبی قابل پیش‌بینی و کنترل است.

تشکیل پرتفوی یا سبد سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از ریسک غیرسیستماتیک

تشکیل یک پرتفوی متنوع یا سبد سرمایه‌گذاری بهینه، راهکاری بسیار ساده و مناسب برای جلوگیری از ریسک غیرسیستماتیک است. سرمایه‌گذار در یک پرتفوی متنوع، سرمایه‌ی خود را میان سهم‌های متنوع و مختلف تقسیم کرده و از تمرکز سرمایه‌ در یک سهم یا صنعت خاص، پرهیز می‌کند. این مورد راه حلی بسیار مناسب و ساده برای حذف و یا کاهش ریسک غیرسیستماتیک است. در پرتفوی‌هایی که تنوع مناسبی دارند، می‌توان از ریسک غیرسیستماتیک صرف نظر کرد و تمام توجه را به مدیریت و محاسبه ریسک سیستماتیک اختصاص داد.

ریسک، مفهومی بسیار مهم و حیاتی در سرمایه‌گذاری است که مدیریت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. با تنوع و تشکیل سبد سرمایه‌گذاری یا پرتفوی مناسب، به راحتی می‌توان برخی ریسک‌های بازار را حذف و از سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر لذت برد. رعایت تعادل ریسک و بازده در سبد سرمایه‌گذاری بسیار مهم بوده و با این روش‌ها می‌توان سرمایه گذاری مطمئن‌تری را تجربه کرد. افرادی که اطلاعات یا زمان لازم جهت تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک و بازده و همچنین تشکیل سبدهای سرمایه گذاری متنوع و حرفه‌ای را ندارند، همچنان می‌توانند از از طریق ابزارهای نوین مدیریت دارایی و روش‌های غیر مستقیم سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاری با سود مناسب و ریسک کنترل شده بهره ببرند.

ریسک مالی و انواع آن

ریسک مالی یکی از بزرگترین دغدغه‌های هر کسب و کار و هر موسسه مالی و بانکی است. یکی از راهکارهای کاهش ریسک مالی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ارائه دهنده وام و تسهیلات استفاده از خدمات آژانس‌های اعتبار سنجی است. آژانس‌های اعتبار سنجی دارای سامانه‌هایی در فضای وب و اپلیکیشن موبایل هستند که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ارائه دهنده تسهیلات و وام به راحتی می‌توانند از این طریق رتبه و امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی و کسب و کارهای متقاضی وام و تسهیلات را مشاهده کنند و به افراد خوش حساب و دارای اعتبار مالی مناسب خدمات ارائه دهند. در ادامه مقاله انواع خطرات و ریسک‌های مالی بیشتر بررسی خواهد شد.

انواع خطرات و ریسک‌ها:

می توان ریسک را گرفتن نتیجه غیرمنتظره یا منفی اشاره کرد. هرگونه فعالیت یا فعالیتی که منجر به از بین رفتن هر نوع هدفی شود را می‌توان خطر و ریسک نامید. انواع مختلفی از خطرات وجود دارد که یک شرکت ممکن است با آن روبرو شود و باید بر آن غلبه کند. به طور گسترده، ریسک‌ها را می توان به سه نوع ریسک کسب و کار، ریسک غیر تجاری و ریسک مالی طبقه بندی کرد.

ریسک کسب و کار: این نوع ریسک و خطرات توسط خود شرکتهای تجاری به منظور به حداکثر رساندن ارزش سهامداران و سودها صورت می‌گیرد . به عنوان مثال ، شرکت‌ها برای بازاریابی کالای جدید به منظور دستیابی به فروش بیشتر، ریسک‌های پر هزینه‌ای را برای بازاریابی در نظر می‌گیرند.

ریسک غیر تجاری: این نوع خطرات و ریسک‌ها تحت کنترل شرکت‌ها و کسب و کارها نیستند. خطرات ناشی از عدم تعادل سیاسی و اقتصادی را می توان ریسک غیر تجاری نامید.

ریسک مالی: ریسک مالی همانطور که این اصطلاح نشان می‌دهد، ریسک و خطری است که باعث ضرر مالی کسب و کارها می‌شود. ریسک مالی عموما به دلیل بی ثباتی و ضرر در بازار مالی ناشی از نوسانات ارزش سهام، ارز، نرخ بهره و موارد دیگر ایجاد می‌شود.

ریسک مالی و انواع آن

انواع ریسک مالی

خطر بازار:

این نوع ریسک به دلیل نوسانات قیمت و ارزش ابزارهای مالی ایجاد می‌شود. ریسک بازار را می‌توان به عنوان ریسک جهت دار و ریسک غیر مستقیم طبقه بندی کرد. ریسک جهت دار به دلیل نوسانات ارزش سهام، نرخ بهره و موارد دیگر ایجاد می‌شود. از طرف دیگر، ریسک غیر مستقیم می‌تواند خطرات ناپایدار مالی ایجاد کند.

ریسک اعتباری:

این نوع ریسک مالی زمانی ایجاد می‌شود که فرد نتواند به تعهدات خود عمل کند. ریسک اعتباری معمولا به دلیل سیاست‌های دشوار ارزی ایجاد می‌شود. از طرف دیگر این ریسک و خطر هنگامی به وجود می‌آید که یک طرف پرداخت را انجام دهد در حالی که طرف مقابل نتواند به تعهدات خود عمل کند.

ریسک نقدینگی:

این نوع ریسک و خطر ناشی از عدم توانایی در انجام معاملات است. ریسک نقدینگی را می توان به خطر نقدینگی دارایی و خطر نقدینگی برای سرمایه گذاری طبقه بندی کرد. ریسک نقدینگی دارایی چه به دلیل خریداران ناکافی یا فروشندگان ناکافی در مقابل سفارشات فروش محصولات و خدمات ایجاد می‌شود.

ریسک عملیاتی:

این نوع خطر ناشی از وجود مشکلات عملیاتی مانند سوء مدیریت یا مشکلات فنی است. ریسک عملیاتی را می‌توان به ریسک کلاهبرداری و ریسک مدل و طرح طبقه بندی کرد. خطر تقلب به دلیل عدم کنترل ایجاد می‌شود و ریسک مدل به دلیل کاربرد نادرست مدل و طرح ایجاد می‌شود.

ریسک قانونی:

این نوع ریسک مالی ناشی از محدودیت‌های قانونی مانند دادخواست‌ها است. هر زمان که یک شرکت به خاطر رسیدگی‌های قانونی با ضررهای مالی خود روبرو شود، این یک ریسک قانونی است.

آشنایی با انواع استراتژی‌های پوشش ریسک مالی در ارزهای دیجیتال

آشنایی با انواع استراتژی‌های پوشش ریسک مالی در ارزهای دیجیتال

استراتژی‌های مربوط به پوشش ریسک مالی جهت به حداقل رساندن هزینه گام برداشتن در جهت عکس روند بازار طراحی شده‌اند. اگر قرار باشد از افول بازار سهام واهمه داشته باشید و یا تنها به دنبال حفظ وضع موجود شرایط کاری خود در بازاری نا پایدار باشید، می‌توانید بهره زیادی از انواع مختلف استراتژی‌های پوشش ریسک مالی ببرید.

اگر به تازگی با مفهوم استراتژی پوشش ریسک مالی آشنا شده‌اید، در مطلب حاضر قصد داریم تا اطلاعاتی مفیدی در خصوص این نوع از استراتژی ها در اختیارتان قرار دهیم.

احتمالا بارها شنیده‌‌اید که سرمایه گذاران بحران زده در حال خرید سودهای تحت الحمایه و پوشش ریسک مالی هستند. این کار یکی از راه‌های دریافت سهام پوشش ریسک مالی است. البته راه‌های دیگری هم برای حمایت از کسب و کار شما وجود دارد.

اگر به دنبال استفاده از مشتقات استراتژی‌های پوشش ریسک مالی هستید، تنها هنگامی می‌توانید از این دست استراتژی‌ها استفاده نمایید که رویکردی بالا به پایین اتخاذ کنید. اگر به دنبال اتخاذ رویکرد بالا به پایین هستید، باید از قرار گرفتن در موقعیت‌هایی که شما را در معرض مواجهه با انتخاب ابزار غلط برای جلوگیری از معاملات قرار می‌دهند، اجتناب کنید.

در مطلب حاضر، به دنبال توضیح استراتژی پوشش ریسک مالی فارکس و چگونگی استفاده آسان از بسیاری از ارزها هستیم که در استراتژی پوشش ریسک مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند هستیم. اما ابتدا اجازه دهید تا در مورد چیستی خطر و استراتژی پوشش ریسک یا همان خطر مالی صحبت کنیم.

مفهوم پوشش ریسک در مباحث مالی:

اساسا، بحث پوشش ریسک مالی زمانی به میان می‌آید که شما به دنبال جبران ریسک و ضرر هستید. به علاوه، پیش از آغاز یک کسب و کار تحت پوشش ریسک مالی باید مطمئن شوید که میان دو معامله آغاز شده نوعی همبستگی منفی وجود دارد.

به عبارت دیگر، استراتژی‌های پوشش ریسک مالی این شانس را در اختیار شما قرار می‌دهد که میزان شکست و باخت مالی خود را با استفاده از استراتژی توقف باخت محدود نمایید.

توقف باخت مالی یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده در تجارت فارکس جهت محدود سازی ضرر مالی ناشی از پیش نرفتن محاسبات تجاری بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده به حساب می‌آید. اگر شما نتوانید افول در کسب و کار خود را از طریق استفاده از ابزار توقف باخت مالی انواع ریسک در بازار سهام مدیریت کنید، آنگاه نمی‌توانید متوقع دستیابی به موفقیت در بلند مدت باشید.

کار استراتژی‌های پوشش ریسک مالی نیز در راستای همین ابزار و محدود سازی ضرر وارده مالی به سرمایه گذاران و تجار است. مزیت پوشش ریسک مالی این است که شما می‌توانید در صورت عدم دستیابی به موفقیت در یک معامله تجاری از مدل تجاری با پوشش ریسک مالی جهت پوشش ضررهای وارده به خود استفاده نمایید.

اما بزرگترین سوء تفاهم موجود در میان تجار خرد این است که فکر می‌کنند استراتژی پوشش ریسک مالی فارکس به معنای قرار دادن کسب و کار تازه آغاز شده یک سرمایه گذار تحت پوشش این سیستم است. در شرایط حرفه‌ای، استراتژی پوشش ریسک، شامل یک سرمایه‌گذاری ثانویه می‌باشد که قیمت آن، همواره در جهت عکس سرمایه‌گذاری اولیه حرکت می‌کند.

برای مثال سرمایه‌گذار می‌تواند، با تنظیم قرارداد آتی، سهام خود را به قیمتی مشخص در آینده به فروش رساند. در این صورت نوسانات بازار، تاثیری بر قیمت سهام خریداری شده، نخواهد داشت و سرمایه‌گذار این سهام را در زمان آتی، با قیمتی مشخص، به فروش خواهد رساند. گرچه پوشش ریسک، تنها محدود به فروش در قیمتی مشخص، از طریق قرارداد آتی نیست.

سرمایه‌گذار همچنان می‌تواند با ورود به دو بازار، که افت و خیز قیمت‌ها در بازارهای مورد نظر، اغلب در جهت عکس یکدیگر حرکت می‌کنند، ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهد. برای مثال سرمایه‌گذار می‌تواند از یک سو با خرید ارز، (برای نمونه دلار آمریکا) در بازار فارکس و از سوی دیگر، خریداری فلزات گران‌ بها، (برای نمونه طلا) ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهد.

تنها استراتژی پوشش ریسک مالی فارکس نیاز به خرید و فروش همزمان در همان جفت دارد. پوشش ریسک مالی فارکس بیشتر برای توقف سود یا زیان در هنگام معامله استفاده می‌شود. بنابراین، اگر شاخص بازار رو به افزایش است و شما از آن عقب هستید هستید، ممکن است بخواهید موقتا موقعیت خود را حفظ کنید تا بازار به نفع شما باز گردد.

این تنها یک بخش موضوع برای درک این است که مبادله فارکس چیست.

تجار و معامله گران همچنین می‌توانند به تکنیک تله فکر کنند. یعنی زمانی که ما به طور کامل با بن بست مواجه می‌شویم، می‌توانیم هفته‌ها و ماه‌ها بدون حرکتی رو به جلو، کسب و کار عادی و ساکن خود را ادامه دهیم. با این حال، هنگامی که دوباره فکر کنید و عوامل دیگر مانند هزینه حمل را در نظر بگیرید، استراتژی پوشش ریسک مالی فارکس می‌تواند ناگهان منجر به ایجاد تلفات بزرگتر شود.

بیایید در حال حاضر به هسته و پیچ و مهره اجزای انواع استراتژی‌های مختلف پوشش ریسک بپردازیم.

انواع استراتژی‌های پوشش ریسک مالی:

اگر بخواهید از استراتژی پوشش ریسک مالی با بهره گیری از واسطه فارکس استفاده نمایید، این کار امکان پذیر نخواهد بود. دلیل آن هم این است که استفاده از پوشش ریسک مالی در سال ۲۰۰۹ توسط CFTC ممنوع اعلام شده است. با اینحال، اگر بخواهید می‌توانید با استفاده از قوانین و مقررات FIFO از ارزهای مختلف برای پوشش ریسک مالی تراکنش‌های خود استفاده نمایید.

اکنون، می‌خواهیم یکی از استراتژی‌های پوشش ریسک مالی فارکس را به شما معرفی کنیم که می توان از آن در بهره گیری از پوشش ریسک مالی مناسب استفاده کرد. ممکن است این مطلب را چند بار بخوانید و باز هم فکر کنید که هیچ وقت آن را انواع ریسک در بازار سهام نخوانده‌اید.

تنها کافی است تا به یاد آورید که هنگامی که شما یک ارز مشخص را خریداری می‌کنید، همواره همان ارز را خریداری خواهید نمود و ارز دیگری را نیز خواهید فروخت. بر عکس، زمانی که شما همواره ابتدا یک ارز را به فروش می‌رسانید، ارز دیگری به جای آن خواهید خرید. بنابراین، این یکی از کارهایی است شما باید انجام دهید.

اجازه دهید یکی از نمونه‌های استراتژی‌های پوشش ریسک را که در آن شما دلار آمریکا و ین ژاپن خریداری می‌کنید را بررسی کنیم. اگر بخواهید از استراتژی های پوشش ریسک استفاده نمایید باید دلار و یورو بخرید. اما در صورتیکه بخواهید یورو و ین بخرید باید بدانید که سیستم دلار هر دو را بی اثر خواهد کرد.

اکنون برای استفاده از پوشش ریسک مالی باید یورو و ین خود را بفروشید.

این سه تراکنش در مجموع یک پوشش ریسک مالی را برای شما به وجود خواهند آورد.

اما سوال اینجاست که چرا این سه با یکدیگر یک پوشش ریسک مالی را به وجود خواهند آورد؟

دلیل چنین رخدادی این است که در سیستم یورو شما هر دو گزینه خرید و فروش را در اختیار دارید. در سیستم دلار نیز اکنون گزینه‌های خرید و فروش را در اختیار دارید و این موضوع در مورد ین ژاپن هم صدق می‌کند. این نمونه‌ای از یک پوشش ریسک مالی کامل است و همچنین نمونه‌ای کامل از استراتژی‌های پوشش ریسک مالی که از سیستم چند ارزی بهره می‌گیرد.

توجه داشته باشید که به هنگام استفاده از این استراتژی، تکنیک اصلی این است که مطمئن شوید که امکان خرید و فروش تراکنش‌های مالی را در اختیار دارید که یکدیگر را ملغی می‌کنند. نمودار زیر تعدادی از پوشش‌های ریسک مالی جایگزین را نشان می‌دهد که شما می‌توانید از آنها نیز بهره بگیرید.

اکنون به استراتژی‌های پوشش ریسک مالی دیگر توجه نمایید:

استراتژی‌های پوشش ریسک مالی طلا

اگر به دنبال حفاظت از خود در برابر تورم‌هایی با نرخ بالا هستید، طلا می‌تواند پوشش ریسک مالی مناسبی برای شما ایجاد کند. قیمت طلا به هنگام از کنترل خارج شدن تورم، می‌تواند سود سرشاری را نصیب شما کند. اما طلا هم پوشش ریسک مالی ضعیف‌تری در برابر دلار به حساب می‌آید. به عبارت دیگر، میان قیمت طلا و دلار ارتباط معکوسی وجود دارد. اگر قیمت طلا بالا برود، قیمت دلار افت خواهد کرد و بر عکس.

به لحاظ تاریخی، طلا همواره نوعی سرمایه معادل پول به حساب می‌آمده است. به همین دلیل هم پوشش ریسک مالی مناسبی در برابر افت دلار و یا تورم‌های شدید به حساب می‌آید.

پوشش ریسک مالی اختیارات

اختیارات از دیگر پوشش های ریسک مالی به حساب می‌آیند که به شما کمک می‌کنند تا از اندوخته تجاری خود محافظت کنید. شما می‌توانید این نوع از استراتژی را با فروش یک گزینه اتخاذ کرده و با خرید یک گزینه دیگر ادامه دهید و بالعکس. گزینه‌ها همچنین یکی از ارزان ترین روش‌ها برای محافظت از سرمایه تجاری شما هستند.

استراتژی پوشش ریسک مالی فارکس با استفاده از دو جفت ارز

بسیاری از استراتژی‌های پوشش ریسک مالی وجود دارند که می‌توانید به عنوان یک معامله گر فارکس از آنها استفاده کنید. شناخت رابطه قیمت بین جفت ارزهای مختلف می‌تواند به کاهش ریسک کمک کرده و استراتژی های پوشش ریسک مالی شما را اصلاح کند.

با استفاده از دو جفت ارز مختلف که همبستگی مثبت و یا رابطه منفی دارند، می توانید نوعی پوشش ریسک مالی ایجاد کنید.

به عنوان مثال سیستم ارزی دلار – یورو تا ۸۳ درصد با دلار – ین وابستگی معکوس دارند. در این صورت، می‌توانید دلار – یورو را برای بلند مدت خریداری کرده و برای کوتاه مدت نیز ارزهای دلار – ین را انتخاب نمایید. تنها مشکل این استراتژی این است که شما در معرض سیل تورم ناشی از یورو و ین قرار خواهید گرفت.

به عبارت دیگر، اگر استراتژی های یورو در برابر دیگر ارزها باشد، آنگاه موقعیتی پیش خواهد آمد که سیستم یورو – دلار دیگر نمی‌تواند دلار – ین را خنثی کند.

استراتژی پوشش ریسک مالی نفتی

برخی ارزها به شکل مستقیم تحت تاثیر قیمت ارز قرار دارند. یکی از نمونه‌های مهم این دسته از ارزها دلار کانادا است. معمولا نوعی همبستگی مثبت میان قیمت نفت و نرخ دلار کانادا در بازار وجود دارد. زمانی که قیمت نفت بالا می رود، قیمت دلار آمریکا و دلار کانادا پایین می‌آید.

در این صورت، می‌توانید از استراتژی پوشش ریسک مالی نفتی برای پوشش ریسک مالی خود در مبادله دلارهای کانادا و آمریکا استفاده نمایید. شما همچنین می‌توانید از دلار کانادا و آمریکا در بلند مدت استفاده کرده و از موقعیت نفت در کوتاه مدت بهره ببرید.

نتیجه گیری:

تجار خرد عمدتا بنا به دلایل روانشناختی به کسب و کار خود روی می‌آورند و نه این دلیل که کسب و کار آنها الزاما خوب و پر سود است. با استفاده از استراتژی‌های پوشش ریسک مالی می‌توانیم به این احساس دست پیدا کنیم که حداقل در مورد زمینه فعالیت تجاری خود اشتباه نمی‌رویم. تنها زمانی را صبر کرده و سپس وقتی همه چیز رو به راه شد، این استراتژی‌ها را کنار گذاشته و به توسعه کسب و کار خود ادامه می‌دهیم.

این مهم نیست که شما کدام یک از استراتژی های پوشش ریسک مالی را مورد استفاده می دهید، مهم این است که متوجه باشید که هیچ چیز مجانی به دست نمی‌آید. استفاده از استراتژی های پوشش ریسک مالی درست مانند بیمه شما در برابر باخت و ورشکستی عمل می کند.

استراتژی پوشش ریسک مالی فارکس راهی مناسب برای حد اقل رساندن ریسک تجاری کسب و کار شماست. این استراتژی نه تنها شما را در برابر خطرات ناشی از باخت مالی حفظ می کند، بلکه می تواند برای شما سودزا نیز باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.