شاخص‌های تکانه


بررسی اثرات نامتقارن تکانه های سیاست های پولی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران مقاله

سیاست های پولی یکی از ابزار هایی است که دولت ها برای تاثیرگذاری بر اقتصاد از آن استفاده کرده، و بااستفاده از این ابزار وجوه موجود و عرضه پول را کنترل می کنند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات تکانه هایسیاست های پولی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر با استفاده از9831 و با بکارگیری تکنیک های اقتصادسنجی به بررسی این - داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 9831موضوع پرداخته است.برای بررسی اثرات تکانه های سیاست های پولی، در مرحله اول با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات، تکانهها را به صورت تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده سیاست پولی و تکانه های مثبت و منفی سیاستپولی تجزیه می کنیم و در مرحله بعد آنها را بر روی شاخص کل قیمت سهام رگرس می کنیم.نتایج برآورد، نشان دهنده اثرات نامتقارن تکانه های های حجم نقدینگی بر شاخص کل قیمت سهام می باشد،به طوری که تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده حجم نقدینگی به صورت متفاوت از هم بر روی شاخصکل قیمت سهام تأثیر می گذارد؛ بدین صورت که تکانه های پیش بینی نشده حجم نقدینگی بیشتر از تکانه هایپیش بینی شده آن، شاخص کل قیمت سهام را دچار نوسان می کند. همچنین، نتایج نشان می دهند که تکانه هایمنفی حجم نقدینگی) کاهش حجم نقدینگی( بیشتر از تکانه های مثبت حجم نقدینگی )افزایش حجم نقدینگی(شاخص کل قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می دهد.

بررسی سرریزهای تکانه و تلاطم میان شاخص‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل Asymmetric BEKK-GARCH

هدف اصلی این مطالعه بررسی سرریزهای تکانه و تلاطم میان شاخص­های منتخب بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات، گروه بانکی و گروه فرآورده­های نفتی در بازه زمانی 23/09/1387 تا 30/08/1396 است. برای این منظور، نخست رفتار غیرخطی بازدهی شاخص­های منتخب با استفاده از توزیع احتمال مشترک بازدهی شاخص­ گروه­های مذکور و مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم (MS-VAR) مدلسازی شده و سپس آثار سرریز بین شاخص­های مذکور برای هر رژیم به‌صورت جداگانه و با استفاده از روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم­یافته چند متغیره نامتقارن (Asymmetric BEKK) برآورد شده است.نتایج نشان داد که در هر دو رژیم شناسایی شده، نوسانات هر گروه تحت تأثیر شوک­ها و نوسانات گذشته خود قرار می­گیرد. ضمن این­که شواهدی از تأثیر اهرمی استاندارد در هر دو رژیم وجود دارد. نتایج در رژیم صفر حاکی از تأثیر متقابل تکانه­ها و تلاطم هر گروه بر تکانه­ها و تلاطم گروه­های دیگر است و تلاطم گذشته هر گروه نسبت به تکانه­های گذشته آن گروه سهم و نقش بیش­تری بر تلاطم جاری آن گروه در رژیم صفر داشته است. نتایج در رژیم یک نیز نشان داد که اخبار مربوط به گروه فرآورده­های نفتی بر تلاطم گروه خودرو اثر معنی­داری ندارند و بالعکس. درحالی­که انتقال تکانه­ها بین گروه­های بانکی و فرآروده­های نفتی و گروه­های بانک­ها و خودرو دو طرفه می­باشد. همچنین تلاطم گروه بانکی بر تلاطم گروه فرآورده­های نفتی تأثیر گذار است و سرریز تلاطم بین گروه­های فرآورده­های نفتی و خودرو یک­طرفه است.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.23222530.1398.8.29.6.3

عنوان مقاله [English]

Study of Shock and Volatility Spillovers among Selected Indices of the Tehran Stock Exchange Using Asymmetric BEKK-GARCH Model

نویسندگان [English]

  • ali hoseini 1
  • khalil jahangiri 2
  • Hassan Heydari 3
  • Mahdi Ghaemi asl 4

1 PhD student of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and management, urmia university, Urmia, Iran

3 Prof of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and management, urmia university, Urmia, Iran

The main objective of this study is to investigate shock spillovers and volatility over the selected indexes of Tehran Stock Exchange including the automotive and parts manufacturing group, banking group and oil products group in the period of 13 th December, 2008 to 21 th November, 2017. In order to that, MS-VAR model and Asymmetric BEKK have used. The results showed evidence of standard leverage in both regimes, as The results in the zero-order regime indicate the interaction of the Shocks and volatilities of each group on the Shocks and volatilities of other groups, and the past volatilities of each group relative to the past Shocks of that group contributed to the current volatility of that group in the zero-order regime. The results in first regime also showed that the news of the oil products group did not have any significant effect on the volatility of the automobile group, and vice versa. While Shocks transferring between banking groups and petroleum refineries, and between automobile group and banking groups are two-way. Also, the volatility of the banking group affects the volatility of the oil products group and volatility spillovers between petroleum product groups and automobile group is one-way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spillovers
  • Shock
  • Volatility
  • Selected Indices of the Tehran Stock Exchange
  • Asymmetric BEKK-GARCH Model

مراجع

ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن و آریانا، یاسمین (1386). «ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت»، تحقیقات اقتصادی، 1(42)، 1-21.

تهرانی، رضا و سیدخسروشاهی، سید علی (1396). «انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز و شاخص‌های تکانه شاخص‌های تکانه شاخص‌های تکانه طلا»، فصلنامه چشم­انداز مدیریت مالی، 7(18)، 9-31.

سیدحسینی، سید محمد و ابراهیمی، سید بابک (1392). «بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات»، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(19)، 81-97.

علمی، زهرا، ابونوری، اسماعیل، راسخی، سعید و شهرازی، محمد مهدی (1393). «اثر شکست های ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 8(2)، 57-73.

فلاحی، فیروز، پناهی، حسین و کریمی کندوله، مریم (1396). «بررسی هم‌بستگی بین بازده‌ی بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ایران؛ کاربردی از تبدیل هیلبرت – هوانگ»، مجله تحقیقات اقتصادی، 4(52)، 905-934.

فلاحی، فیروز، حقیقت، جعفر، صنوبر، ناصر و جهانگیری، خلیل (1393). «بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی، 14(52)، 123-147.

فلاحی، محمدعلی و کریمی، الهه (1391). «بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت خام و بنزین»، اولین همایش سراسری محیط­زیست، انرژی و پدافند زیستی.

کرمی، سپیده و رستگار، محمدعلی (1396). «اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر»، مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 9(35)، 323-342.

مشایخ، شهناز و حراف عموقین، نسیم (1390). «رابطه اندازه شرکت با نوسانات بازده سهام در شرایط مختلف بازار»، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 3(11)، 69-86.

ممی­پور، سیاب و جلالی، مهسا (1396). «بررسی سرریز تلاطم بین شاخص‌های قیمت حامل‌های انرژی و گروه‌های مختلف کالاها و خدمات مصرفی (با استفاده از مدل VAR-BEKK GARCH)»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کابردی ایران، 6(21)، 43-73.

Arouri, M. E. H., Lahiani, A., Nguyen, D. K. (2015). “World gold prices and stock returns in China: insights for hedging and diversification strategies”. Economic Modelling, 44, 273-282.

Bonato, M., Caporin Massimiliano, Ranaldo, Angelo (2011). Hedging risk spillovers in international equity Portfolios, working paper.

Baba, Y., Engle, R. F., Kraft, D. F., Kroner, K. F. (1990). Multivariate simultaneous generalized arch, department of economics, university of california at san diego. Working Paper.

Baruník, J., Kočenda, E., Vácha, L. (2016). “Gold, oil, and stocks: Dynamic correlations”. International Review of Economics & Finance, 42, 186-201.

Balasubramanyan, L. (2004). “Do Time-Varying Covariances, Volatility Comovement and Spillover Matter?”. Pennsylvania State University Paper, 1(2). 4-28.

Bollerslev, T., Engle, R. F., & Wooldridge, J. M. (1988). A capital asset pricing model with time-varying covariances. Journal of political Economy, 96(1), 116-131.

Bollerslev, T. (1990). Modeling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized ARCH model. Review of Economics and Statistics, 72: 498–505.

Bollerslev, T., Chou, R. Y., & Kroner, K. F. (1992). ARCH modeling in finance: A review of the theory and empirical evidence. Journal of econometrics, 52(1-2), 5-59.

Cologni, A., Manera, M. (2009). “The asymmetric effects of oil shocks on output growth: A Markov–Switching analysis for the G-7 countries”. Economic Modelling, 26(1), 1-29.

Cont, R. (2007). Volatility clustering in financial markets: empirical facts and agent-based models. Long memory in economics (pp. 289-309). Springer, Berlin, Heidelberg.

Dornbusch, R., Park, Y. C., Claessens, S. (2000). “Contagion: How it spreads and how it can be stopped”. World Bank Research Observer, 15(2), 177-197.

Engle, R. F., Ng, V. K., & Rothschild, M. (1990). Asset pricing with a factor-ARCH covariance structure: Empirical estimates for treasury bills. Journal of Econometrics, 45(1-2), 213-237.

Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric theory, 11(1), 122-150.

Gkillas, K., Vortelinos, D. I., Saha, S. (2018). “The properties of realized volatility and realized correlation: Evidence from the Indian stock market”. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 492, 343-359.

Glosten, L. R., Jagannathan, R., Runkle, D. E. (1993). “On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks”. The journal of finance, 48(5), 1779-1801.

Innocent, N., Mung’atu, J. K. (2016). “Modeling Time-Varying Variance-Covariance for Exchange Rate Using Multivariate GARCH Model “Case Study of Bivariate BEKK-GARCH Model of Us Dollars and Kenyan Shillings Vis a Vis Rwandan Francs”. International Journal of Thesis Projects and Dissertations, 4(2), 49-65.

Jebran, K., Iqbal, A. (2016). “Dynamics of volatility spillover between stock market and foreign exchange market: evidence from Asian Countries”. Financial Innovation, 2(1): 3.

Jain, M., Kanjilal, K. (2017). “Non-linear dynamics of hot and cold cycles in Indian IPO markets: evidence from Markov regime-switching vector autoregressive model”. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 10(2), 172-190.

Jurado, K., Ludvigson, S. C., Ng, S. (2015). “Measuring uncertainty”. The American Economic Review, 105(3), 1177-1216.شاخص‌های تکانه

Karali, B., Ramirez, O. A. (2014). “Macro determinants of volatility and volatility spillover in energy markets”. Energy Economics, 46, 413-421.

Kang, S. H., Cheong, C., Yoon, S. M. (2011). “Structural changes and volatility transmission in crude oil markets”. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 390(23), 4317-4324.

Krolzig, H. M., & Autoregressions, M. S. V. (1997). Modelling, statistical inference and application to Business Cycle Analysis. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer, New York.

Kroner, K. F., Ng, V. K. (1998). “Modeling asymmetric comovements of asset returns”. The review of financial studies, 11(4), 817-844.

Majumder, S. B., Nag, R. N. (2018). “Shock and Volatility Spillovers Among Equity Sectors of the National Stock Exchange in India”. Global شاخص‌های تکانه Business Review, 0972150917713290.‏

Monbet, V., Ailliot, P. (2017). “Sparse vector Markov switching autoregressive models. Application to multivariate time series of temperature”. Computational Statistics & Data Analysis, 108, 40-51.‏

Mensi, W., Hammoudeh, S., Nguyen, D. K., Kang, S. H. (2016). “Global financial crisis and spillover effects among the US and BRICS stock markets”. International Review of Economics & Finance, 42, 257-276.‏

Mouna, A., Anis, J. (2017). “Stock Market, Interest Rate and Exchange Rate Risk Effects on non-Financial Stock Returns During the Financial Crisis”. Journal of the Knowledge Economy, 8(3), 898-915.‏

Partalidou, X., Kiohos, A., Giannarakis, G., Sariannidis, N. (2016). The impact of Gold, Bond, Currency, Metals and Oil markets on the USA stock market. International Journal of Energy Economics and Policy, 6(1).‏ 76-81.

Rapach, D. E., Zhou, G. (2013). “Forecasting stock returns”. Handbook of economic forecasting, 2(Part A), 328-383.‏

Saiti, B., Bacha, O. I., Masih, M. (2016). “Testing the conventional and Islamic financial market contagion: evidence from wavelet analysis”. Emerging Markets Finance and Trade, 52(8), 1832-1849.

Wang, Y., Liu, L. (2016). “Spillover effect in Asian financial markets: A VAR-structural GARCH analysis”. China Finance Review International, 6(2), 150-176.

Wang, Y., Wu, C. (2012). “Forecasting energy market volatility using GARCH models: Can multivariate models beat univariate models?”. Energy Economics, 34(6), 2167-2181.

بررسی اثرات نامتقارن تکانه های سیاست های پولی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

سیاست های پولی یکی از ابزار هایی است که دولت ها برای تاثیرگذاری بر اقتصاد از آن استفاده کرده، و با
استفاده از این ابزار وجوه موجود و عرضه پول را کنترل می کنند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات تکانه های
سیاست های پولی بر شاخص کل قیمت شاخص‌های تکانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر با استفاده از
9831 و با بکارگیری تکنیک های اقتصادسنجی به بررسی این - داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 9831
موضوع پرداخته است.
برای بررسی اثرات تکانه های سیاست های پولی، در مرحله اول با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات، تکانه
ها را به صورت تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده سیاست پولی و تکانه های مثبت و منفی سیاست
پولی تجزیه می کنیم و در مرحله بعد آنها را بر روی شاخص کل قیمت سهام رگرس می کنیم.
نتایج برآورد، نشان دهنده اثرات نامتقارن تکانه های های حجم نقدینگی بر شاخص کل قیمت سهام می باشد،
به طوری که تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده حجم نقدینگی به صورت متفاوت از هم بر روی شاخص
کل قیمت سهام تأثیر می گذارد؛ بدین صورت که تکانه های پیش بینی نشده حجم نقدینگی بیشتر از تکانه های
پیش بینی شده آن، شاخص کل قیمت سهام را دچار نوسان می کند. همچنین، نتایج نشان می دهند که تکانه های
منفی حجم نقدینگی) کاهش حجم نقدینگی( بیشتر از تکانه های مثبت حجم نقدینگی )افزایش حجم نقدینگی(
شاخص کل قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می دهد.

نحوه اثرگذاری تکانه های شاخص های کلان اقتصادی بر تورم در ایران

با توجه به آثار تورم بر کاهش رفاه خانوارها و اثرگذاری آن بر تولید و سرمایه گذاری، شناسایی عوامل اثرگذار بر آن به منظور تنظیم برنامه های مهار تورم و دستیابی به ثبات قیمت ها، ضروری است اقدام به شناسایی نحوه اثرگذاری این عوامل بر تورم نماییم. از این رو با استفاده از مدل TVP-FAVAR که توانایی تفکیک شوک های عوامل موثر بر تورم را در طی زمان دارد، سعی در شناسایی نحوه اثرگذاری شوک متغیرهای حجم نقدینگی، درآمدهای نفتی، نرخ ارز بازار غیر رسمی، رشد اقتصادی، نرخ سود تسهیلات بانکی، کسری بودجه، نااطمینانی تورم و بیکاری موثر بر تورم در اقتصاد ایران نموده ایم. در این تحقیق از داده های فصلی در بازه زمانی 1-1370 تا 4-1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق بر اساس خروجی های مدل TVP-FAVAR، بیانگر این واقعیت است که، تمامی متغیرهای موثر در روند بلند مدت خود بر تورم اثر مثبتی داشته اند. بر اساس نتایج تحقیق با توجه به شاخص‌های تکانه اثر مثبت رشد اقتصادی و بیکاری بر تورم که بیانگر انتقال تابع عرضه به سمت چپ و بالا (فیلپس به راست و بالا)، رابطه مثبت بین تورم و بیکاری مورد تایید قرار گرفته که بر این اساس پدیده رکود تورمی در اقتصاد کشور را مورد تایید قرار می دهد. با توجه به نتایج تحقیق بالاترین اثرگذاری عوامل موثر بر تورم در دولت های نهم، دهم و یازدهم قابل مشاهده است، همچنین با توجه به تکیه شدید وضعیت اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی بر اساس نتایج مدل، شوک حاصل از تغییرات درآمدهای نفتی، فاکتور مهمی در ایجاد تورم در اقتصاد کشور بوده است.

تکانه بورس روی موج کدال

دنیای‌اقتصاد : بورس تهران اولین روز کاری بهمن‌ماه را با رشد نماگر اصلی به پایان رساند و در حالی که شاخص هم‌وزن پس از رشد صبحگاهی تغییر مسیر داد اما شاخص کل به یمن تقاضا برای برخی از نمادها هر چند اندک اما مثبت باقی ماند. نگاه بورسی‌ها به سامانه کدال از مهمترین دلایلی بود که روز گذشته سبب غربال شدن عرضه و تقاضا در تالار شیشه‌ای شد.

تکانه بورس روی موج کدال

بازار سهام در دومین روز از بهمن ماه سال‌جاری همچنان در رخوت به سر می‌برد. در این روز شاخص کل در حالی توانست به میزان ۱۹/ ۰درصد افزایش یابد که شاخص هموزن از همراهی با دماسنج اصلی بازار باز ماند و افزایشی ۴۳/ ۰درصدی را رقم زد. طی روز یاد شده آنچه توانست بازار را تا حدی به سمت رونق ببرد افزایش تقاضا در شاخص‌های تکانه شاخص‌های تکانه نمادهای پالایشی بود. این افزایش از آن جهت روی داد که بنا بر گزارش‌های ۹ ماهه عملکرد منتشر شده در تارنمای کدال پالایشی‌ها توانسته‌اند نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد مناسبی در سودآوری به ثبت برسانند. این مهم سبب شد شاهد افزایش تقاضا برای شرکت‌هایی باشیم که عملکرد مطلوبی را در سومین فصل سال به ثبت رساندند. به نظر می‌رسد در صورت کاهش عدم‌قطعیت‌‌‌ها و ثبات نسبی در متغیرهای اقتصادی و سیاسی، پتانسیل‌‌‌های بنیادی موجود می‌توانند شرایط را برای بازگشت منابع به تالار شیشه‌‌‌ای و رشد قیمت‌ها فراهم کنند.

سبز ناچیز سهام

یک هفته دیگر در بازار سهام آغاز شد و سرمایه‌گذاران در بورس تهران در حالی که همچنان ضعف تقاضا را به نظاره نشسته بودند، توانستند رشد ضعیفی را در نماگرهای این بازار شاهد باشند. با این حال هر چند ضعیف، دماسنج بورس در این روز رشد کرد. بر این اساس طی روز شنبه میانگین وزنی قیمت‌ها ۱۹/ ۰ درصد رشد کرد و شاخص کل به محدوده یک‌میلیون و ۲۸۱‌هزار واحد رسید. رشد یاد شده در حالی به ثبت می‌رسد که در همین روز بسیاری از نمادهای بازار سهام همچنان در محدوده منفی معامله شدند و آنهایی هم که مثبت بودند سیگنال دقیقی از رشدی پایدار به سهامداران و فعالان بازار ارائه نمی‌دادند. با این حال به زعم بسیاری از کارشناسان بازار همین که شاخص به عنوان مهم‌ترین نشانگر وضعیت عرضه و تقاضا افت شدید هفته قبل را تداوم نداده می‌تواند امیدواری به نبود عرضه سنگین و اشباع فروش در بسیاری از نمادها را افزایش دهد.

بر این اساس در روز شنبه شاخص هموزن نیز اگرچه نتوانست مانند شاخص کل رشدی هر چند ضعیف را به نمایش بگذارد، با این حال میزان عقبگرد آن نیز به حدی نبود که بتوان بر اساس تحرکات آن وضعیت نمادهای کوچک بازار را وخیم یا حتی به شکلی پایدار منفی دانست. اینطور که به نظر می‌‌‌آید همچنان با کش و قوس پیدا کردن مذاکرات احیای برجام، فرجام توافق هسته‌‌‌ای هم مثل سایر اخبار و وعده و وعیدها در خصوص احیای بازار سهام با احتمال رنگ باختن و بی‌اثر شدن روبه‌رو است.

روز گذشته در حالی خبر غیرواقعی احتمال دستیابی به یک توافق موقت در اخیار رسانه‌ها قرار گرفت که منابع نزدیک به دستگاه دیپلماسی در ایران ضمن تاکید بر غیرواقعی بودن ادعاهای یاد شده در این خصوص از پافشاری کشور بر لغو تمامی تحریم‌ها سخن گفتند و رضایت ایران به هر برنامه‌‌‌ای که بر مبنای آن نظام تحریم‌های هسته‌ای و غیر‌هسته‌ای باقی باشد را منتفی دانسته‌اند. آن‌طور که منابع خبری می‌گویند ایران همچنان در نظر دارد بازگشت به وضعیت عادی مقرر شده در برجام را منوط به لغو تمامی تحریم‌های محدود‌کننده منافع اقتصادی ایران و همچنین ضرورت راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها و ارائه تضمین از سوی آمریکا تلقی کند. این در حالی است که طرف آمریکایی با سر باز زدن از این خواسته در طول یک هفته اخیر نشان داده که تمایلی به پذیرش شرط مذکور نداشته و در نظر دارد صرفا با اشاره گاه و بیگاه به محدود بودن زمان مذاکرات، ایران را در تنگنای زمانی قرار دهد. چنین امری باعث می‌شود رفت و برگشت دائمی اخبار مذاکرات اتمی و تکراری شدن آن در پیشگاه انتظارات فعالان بازارهای ارز و سهام زمینه را برای بازگشت به اخبار بنیادی و تحلیل‌های به دور از هیجانات سیاسی فراهم کند.

نگاه بورسی به کدال

به گفته بسیاری از فعالان بازار سهام یکی از مسائلی که توانست در خلال معاملات روز گذشته در بورس و فرابورس شاخص‌های تکانه بیش از قبل خودنمایی کند، گزارش‌های میان‌دوره‌‌‌ای ارائه شده به سامانه کدال بودند. طی روزهای اخیر ارائه گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها که انتظار می‌‌‌رفت بیش از هر چیز تحت‌تاثیر هیجانات روزمره بازار قرار بگیرد و لابه‌لای اخبار سیاسی و اقتصادی دیگر گم شود رفته‌رفته به سبب وجود تغییرات قابل‌توجه در برخی از گزارش‌ها موجب امیدواری تحلیلگران شد و توانست بازار را در روز گذشته از حالت منفی یکدست و رخوتی که پیش‌تر در هفته گذشته شاهد آن بودیم بیرون آورد.شاخص‌های تکانه

بر این اساس بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که در گروه‌های نظیر زراعت گزارش‌های عملکرد ۹ ماهه تغییر قابل‌توجهی را نسبت به فصل تابستان به نمایش گذاشته‌اند. بر اساس گزارش‌های ارائه شده در تارنمای کدال در روزهای اخیر عملکرد نمادهای یاد شده نسبت به تابستان رشد چشمگیری داشته و همین امر سبب شد حتی تا ۱۰۰‌درصد نیز نسبت به فصل قبل سودآوری خود را افزایش دهند. این در حالی است که برخی از نمادهای صنعت پتروشیمی حتی از زراعتی‌ها هم وضعیت بهتری داشتند. در سایر گروه‌ها چنین وضعیتی وجود داشته و به جز زراعتی‌ها و پتروشیمی‌ها، نمادهای فعال در گروه‌های سیمانی، دارویی، غذایی و فلزات نیز در این سه ماه اخیر توانسته‌اند نسبت به فصل تابستان افزایش درآمد قابل‌توجهی داشته باشند. با این حال آنچه سبب می‌شود برخی از نمادها در روزهای گذشته یا پیش رو با افزایش قیمت جدی همراه نشوند می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. برای مثال باید توجه داشت که در برخی از صنایع و به طور خاص شرکت‌ها روند کلی درآمدزایی سیر خطی نداشته و در برخی از آنها تغییر درآمد در برخی از فصول سال نظیر زمستان یا تابستان امری کاملا معمول است. البته باید توجه داشت که در برخی از صنایع هم در تابستان سال‌جاری بحث کاهش برق و گاز مطرح بوده که به صورت تک به تک اثر آن بر روی شرکت‌ها قابل بررسی است. همین امر سبب شده حتی فصل پاییز امسال نسبت به سال‌های قبل توانایی سود‌سازی بهتری را برای برخی از شرکت‌ها به ارمغان بیاورد.

از برخی گروه‌ها که ممکن است تاثیر بهبود عملکرد آنها در گزارش‌های کدالی چندان به وضوح نمایان نباشد اگر بگذریم، خواهیم دید که در برخی از نمادها نظیر پالایشی‌ها روز گذشته افزایش شاخص‌های تکانه تقاضا مشهود بود. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که نمادهای یاد شده توانسته‌اند در مقایسه با عملکرد پاییز سال گذشته خود سود بهتری بسازند. این امر از آنجا ناشی می‌شود که در سال‌جاری رشد قیمت نفت توانسته منجر به رشد کرک اسپرد شرکت‌های یاد شده شود و سود این نمادها را افزایش دهد. روز گذشته «شتران»، «شپنا» و «شبندر» از جمله نمادهایی بودند که تاثیر مثبت آنها بر شاخص کل بورس مشهود بود.

در آینه اعداد

در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۹/ ۰ درصدی همراه شد، از ۳۲۷ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۹۶ سهم معادل ۲۹‌درصد از کل نمادهای معامله شده در روز شنبه مثبت بود و در مقابل ۲۱۸ سهم (۶۷‌درصد از ۳۲۷ نماد داد و ستد شده) در سطوح منفی دادوستد شدند. در بورس تهران ۱۳ نماد (۴‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۰۵‌میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۶۳ نماد بورسی (۱۹‌درصد) به ارزش ۱۲۶‌میلیارد تومان بودیم. بررسی اعداد و ارقام معاملات در این روز حکایت از آن دارد که ارزش معاملات خرد در نخستین روز هفته در محدوده ۱۷۶۹‌میلیارد تومان بوده که همچنان پایین است. با این حال نمی‌توان میان درج این رقم با ارقام به ثبت رسیده از ارزش معاملات خرد در روزهای گذشته تفاوتی معنادار مشاهده کرد. از این رو به نظر می‌‌‌آید که بورس تهران به عنوان بزرگ‌ترین بخش بازار سهام همچنان در حالت رکود به سر می‌برد و در صورتی که نتواند تغییر قابل‌توجهی را در خود شاهد باشد احتمالا در هفته پیش رو نیز به همین رویه ادامه خواهد داد. با این حال به‌رغم طولانی شدن ماجرا همچنان مهم‌ترین عاملی که می‌تواند اثر روانی مهمی بر نمادهای بازار سهام داشته باشد به ثمر رسیدن یا نرسیدن گفت‌وگوها پیرامون احیای برجام است که تاکنون در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته؛ با این حال بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که سیر گزارش‌های ارائه شده در ۹ ماه نخست سال‌جاری اگر در روزهای پیش رو در گزارش‌های ماهانه دی ماه هم تداوم پیدا کند احتمالا می‌توانیم روزهای بهتری را برای بورس تهران در بهمن ماه شاهد باشیم.

روز گذشته برآیند تمامی معاملات بورس تهران سبب شد تا ۱۸۴‌میلیارد تومان دیگر از پول اشخاص حقیقی از بورس تهران خارج شود و این بازار در تداوم روند آهسته و پیوسته خروج پول از چرخه معاملات یک بار دیگر ثبات قدم خود را به نمایش بگذارد. بر این اساس معاملات روز دوم از بهمن ماه سال‌جاری در حالی خاتمه یافته که گروه فلزات اساسی مانند بسیاری از روزهای گذشته بیشترین سهم را در خروج پول حقیقی از بازار سهام داشته است. در این روز گروه‌های «محصولات شیمیایی»، «بانک‌ها» و «خودرو و ساخت قطعات» در رتبه‌های بعدی از دست دادن اعتماد سهامداران حقیقی قرار داشتند. گفتنی است در این روز گروه فرآورده‌های نفتی به سبب عملکرد خوب ۹ ماهه‌‌‌ای که پیش‌تر موردتوجه قرار گرفت توانستند برخلاف سایر گروه‌های شاخص‌ساز بازار شاهد جذب پول سرمایه‌گذاران حقیقی باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.