مزایای تحلیل روند


اندیشه حسابداری

۳- تجزیه و تحلیل های سری های زمانی و استفاده از کامپیوتر.

۴- مقایسه اقلام جاری با بود

۵-مقایسه با شاخص های صنعت

۶- تجزیه و تحلیل روندها

۷- تجزیه و تحلیل صورتهای هم مقیاس یا همگن شده.

قضاوت حرفه‌ای بر آزمون‌های تحلیلی در فرآیند حسابرسی

قضاوت حرفه‌ای بر آزمون‌های تحلیلی در فرآیند حسابرسی

با جداشدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، تضاد منافع بالقوه بین سهامداران مزایای تحلیل روند و مدیران ایجاد شدکه این تضاد منافع تحت عنوان مشکل نمایندگی بیان می‌شود. یکی از نتایج مشکل نمایندگی این است که بین مدیران و سهامداران شرکت عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و سهامداران نمی‌توانند اعمال و فعالیت‌های مدیران را به طور مستمر مشاهده کنند.

انواع روش های تحلیلی

روشهای تحلیلی مقایسه ارزشهای مورد انتظار حسابرسی با اقلام مندرج در صورتهای مالی و حدود تغییراتی است که ممکن است بطور معقول در ارزش ها رخ داده باشد . هرگونه تغییر در ارزشها با دو کاربرد یکی توجه مستقیم ودیگری جایگزین آزمونهای محتوایی مورد توجه و رسیدگی حسابرسان قرار می گیرد .

کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی

روشهای تحلیلی مقایسه ارزشهای مورد انتظار حسابرسی با اقلام مندرج در صورتهای مالی و حدود تغییراتی است که ممکن است بطور معقول در ارزش ها رخ داده باشد . هرگونه تغییر در ارزشها با دو کاربرد یکی توجه مستقیم ودیگری جایگزین آزمونهای محتوایی مورد توجه و رسیدگی حسابرسان قرار می گیرد . در اینجا به بررسی مراحل سه گانه روشهای تحلیلی و کاربردهای آن و انواع روشهای تحلیلی شامل مدلهای تحلیلی و اطلاعات مدل قضاوتی (ارزیابی ذهنی) مدل تجربی (راه تجربی) مدل روند نمایی (تفسیر روند زمانی) مدل ساختاری (تحلیل همبستگی) و مقاسیه این مدل ها می پردازیم . پیشینه روشهای تحلیلی به سال 1972 میلادی برمی گردد. در آن سال روشهای مذکور در استاندارد شماره 23 حسابرسی به عنوان کمک کار حسابرسان در برنامه ریزی و یکی از شواهد حسابرسی مطرح شد . استاندارد مذکور حدود 16 سال مورد استفاده حسابرسان مستقل بود تا اینکه در سال 1988 میلادی استاندارد شماره 56 جایگزین استاندارد قبلی گردید . انواع روشهای تحلیلی هرچند که در استاندارد حسابرسی شماره 56 ذکری از انواع روشهای تحلیلی به میان نیامده لکن در متون معتبر حسابرسی روشهای متعددی معرفی و کاربرد آنها ارائه شدهاست . در این منابع عمدتا به 5 روش تحلیلی اشاره شده است . در این روشها اطلاعات مختلف مقایسه می شوند . این روشها عبارتند از : 1- مقایسه اطلاعات مربوط به صاحبکار با شاخص های صنعت 2- مقایسه اطلاعات صاحبکار با اطلاعات مشابه دوره های قبلی 3- مقایسه اطلاعات صاحبکار با نتایج مورد انتظار از سوی صاحبکار 4- مقایسه اطلاعات صاحبکار با نتایج مورد انتظار حسابرس با استفاده از اطلاعات مالی 5- مقایسه اطلاعات صاحبکار با نتایج مورد انتظار حسابرس با استفاده از اطلاعات غیر مالی مدل های تحلیلی و اطلاعات ارزیابی و تصمیم گیری در مورد نتایج حاصل از انواع روشهای تحلیلی در قالب مدل های تحلیلی و اطلاعات انجام می شود . مدل ایده آل وبهینه مدلی است که نتایج آن با حداقل داده و ساده ترین شیوه پردازش قابل مقایسه با ارزشهای مورد انتظار حسابرس بوده و قابل تایید توسط دیگران باشد .متاسفانه اغلب مدل های موجود نیازمند داشتن داده های فراوان شیوه های نسبتا پیچیده پردازش و اغلب پر هزینه می باشند . مدل قضاوتی (ارزیابی ذهنی) مدل اصلی که احتمالا امروزه بیشتر از سایر مدل ها مورد استفاده حسابرسان است مدل قضاوتی یا ارزیابی ذهنی است . در این مدل به مدد دانش تجربه قضاوت حرفه ای اطلاعات موجود ویژگی های صاحبکار و داده های محیطی ارزیابی ذهنی توسط حسابرسان کار آزموده صورت می گیرد . داده های محیطی که خارج از واحد مورد رسیدگی کسب می شوند یکی از مبانی ارزیابی ذهنی است (مثل نرخ بهره بانکی توروم و. )که به همراه داده های داخلی که از که به داده های داخلی که از درون واحد مورد رسیدگی کسب می شود (مثل مدارک تولید و بهای تمام شده کالای ساخته شده و. ) مبنای قضاوت حرفه ای قرار می گیرند . یکی از مزایای عمده مدل قضاوتی آن است که هر داده قابل اتکا را می توان به کار برد . بنا براین نتایج انواع روشهای تحلیلی در این مدل قابل استناد و استفاده است . عمده ترین اشکال این مدل ماهیت ذهنی آن است و نتایج عینی و بی طرفانه نیست . به عبارت روشن تر نتایج این مدل قابل تایید توسط اشخاص ثالث و از جمله مدیران و شرکای موسسه حسابرسی که کنترل های کیفی و نهایی را انجام میدهند نیست .

مدل تجربی (راه تجربی) دومین مدل تحلیلی مدل تجربی یا راه تجربی است . این مدل به روش دوم تحلیلی (مقایسه اطلاعات صاحبکار با اطلاعات مشابه دوره های قبل) شباهت دارد و نتایج این روش مورد استفاده قرار می گیرد . در مدل تجربی ارتباط ساده و مقداری بوسیله مقایسه ارزشهای حسابرسی سال قبل با مدارک و مبالغ مندرج در صورت های مالی و یادداشتهای همراه بر قرار می گردد . در این مدل برآوردی از ارزشهای حسابرسی دوره جاری صورت نگرفته و فقط به تفاوت ها و تغییرات غیر متعارف و غیر معمول توجه می شود . عده ای از صاحب نظران راه تجربی را اصطلاحا رسیدگی اجمالی نیز نامیده اند . هر چند که استفاده از این مدل در استاندارد های حسابرسی توصه و حمایت شده است با این همه مدل ساده راه تجربی نسبت به سایر مدل ها کاراتر نمی باشد . از آنجا که مدل مذکور کم هزینه است ممکن است استفاده از آن از نظر اقتصادی با صرفه باشد و شاید این مهمترین مزیت این مدل است که موجب حمایت از آن در استاندارد های حسابرسی شده است . نتایج این مدل بطور عینی برآورد می شود ولی قابلیت اتکاء به پیش بینی و برآورد آن ذهنی است و این موضوع یکی از اشکالات عمده این مدل است . مدل روند نمایی (تفسیر روند زمانی) در این مدل از اطلاعات کمی استفاده می شود . با این که نتایج نهایی توسط بررسی سایر عوامل موثر بر مانده ها ارزیابی ذهنی (قضاوتی) می شود با این همه نتایج بر مبنای عینی و بیطرفانه بکار میرود . در مدل روند نمایی مشاهدات روند گذشته مبنای ارزیابی مانده های دوره جاری قرار می گیرد . اطلاعات کمی و مقداری به سهولت از ارزشهای حسابرسی شده سال قبل استخراج و روند گذشته مشخص می گردد . از آنجا که اشتباهات حسابداری اصلاح نشده بر ارزیابی نتایج دوره جاری تاثیر می گذارد . در هنگام استفاده از این مدل یا مدل ساختاری (تحلیل همبستگی) که در ادامه توضیح داده می شود حسابرس باید آثار این اشتباهات را که در هنگام رسیدگی به آنها برخورد نموده است را مد نظر قرار دهد . برای استفاده از این مدل به عنوان مثال حسابرس می تواند میزان فروش سال گذشته واحد مورد رسیدگی را در محور عمودی و دوره های زمانی ماهانه را در محور افقی یک محور مختصات ترسیم نماید . حجم و روند فروش گذشته در دوره های زمانی مذکور می تواند مبنای ارزیابی ذهنی فروش دوره جاری قرار گیرد . طرف دیگر تفسیر روند زمانی استفاده از روش حد بالا و حد پایین و یا نمودار نقاط پراکنده می باشد . بنابر این ارزیابی مانده های دوره جاری به یکی از طرق روند نمایی می تواند بیشتر عینی و بی طرفانه بوده و قابل تایید توسط اشخاص ثالث باشد . یکی از مزایای عمده این مدل عینیت قابل ملاحظه ارزیابی آن است . با این همه تحقیقات تجربی انجام شده حاکی از آن است که حتی روش های آماری پیشرفته فاقد قدرت پیش بینی با دقت بالا می باشد . مدل ساختاری (تحلیل همبستگی) چهارمین مدل رایج که تاثیر تغییرات محیطی بر مانده های حساب مندرج در صورتهای مالی را تشریح و تفسیر می کند مدل ساختاری یا تحلیل همبستگی نام دارد . به عنوان مثال شاخص قیمت ها و تغییرات مربوط به نرخ دستمزد و بهای تمام شده مواد اولیه دوره جاری نسبت به دوره قبل می تواند تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و تعداد آن را توجیه کند . به عبارت روشن تر همبستگی تغییرات محیطی با اقلام مندرج در صورتهای مالیمی تواند تغییرات آنها را تفسیر نماید . قدرت تشریحی و تحلیلی تفسیر همبستگی بسیار بالا است . همبستگی 90 درصد و یا بیشترین تغییرات محیطی و مانده های مندرج در صورت های مالی و یادداشتهای همراه نسبتا معمول است . وجود این نوع همبستگی دلالت به نزدیکی و وابستگی بین تغییرات محیطی و اقلام مندرج در صورتهای مالی دارد . این همبستگی می تواند موجب کاهش برنامه و اجرای برخی از روشهای حسابرسی شود . تحلیل همبستگی دامنه تغییر ارزشهای مورد قبول را برای حسابرس بطور عینی و معقول مشخص می نماید . عینی بودن و قابل تایید بودن نتایج توسط اشخاص ثالث از محاسن این مدل است . در عین حال بهای تمام شده نسبتا بالا و مشکل تعیین همبستگی برای تغییرات محیطی و ارتباط آن با تمامی اقلام مندرج در صورتهای مالی از معایب این مدل می باشد . مقایسه مدل های تحلیلی و اطلاعات در جدول زیر مدل های چهار گانه بر اساس ویژگیهای داده های بکار گرفته شده نحوه برآورد و قابلیت اتکاء برآوردها با یکدیگر مقایسه شده اند .

نوع مدل داده های بکار گرفته شده نحوه برآورد قابلیت اتکاء برآوردها قضاوتی (ارزیابی ذهنی) هرگونه داده قابل استفاده (نتایج هریک از روشهای تحلیلی) ذهنی ذهنی تجربی (راه تجربی) ارزشهای حسابرسی سالهای قبل (نتایج روش دوم تحلیلی) عینی ذهنی روند نمایی (تفسیر روند زمانی) ارزشهای حسابرسی سالهای قبل (نتایج روش دوم تحلیلی) عینی ذهنی ساختاری (تحلیل همبستگی) ارزشهای حسابرسی سالهای قبل (نتایج هریک از روشهای تحلیلی) و هر نوع اطلاعات محیطی عینی عینی

هر چند که نتایج تحقیقات انجام شده با تاکید بر عینی بودن و قابلیت تایید حاکی از اثر بخشی و کارایی انواع روشهای آماری برای مدل های تحلیلی و اطلاعات دارد با این همه تجربه نشان داده است که حسابرسان کارآزموده قادر به ارزیابی ذهنی مناسب بوده و از طریق سایر روشهای حسابرسی نسبت به مستند سازی و تهیه شواهد پشتوانه نسبت به برآورد انجام شده اقدام خواهند نمود . بنابراین به نظر می رسد که هر مدل در شرایط مشخص و با توجه به دانش و تجربه استفاده کننده از آن قابلیت کاربرد مناسب را خواهد داشت . در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می آید که در کشورمان شناخت اندکی درباره ماهیت و قابلیت های روشهای تحلیلی در تئوری و عمل و استفاده از مدل های مذکور وجود دارد .

کاربرد روش های تحلیلی در حسابرسی

چکیده

این تحقیق، به بررسی کاربرد روش های تحلیلی در حسابرسی پرداخته است.بدین منظور، کاربرد روش های تحلیلی در سه مرحله، برنامه ریزی، آزمون محتوا و بررسی نهایی صورت های مالی توسط حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کلیه اعضای جامعه حسابداران رسمی به استثنای حسابداران رسمی شاغل انفرادی، کاربرد روش های یاد شده را، در مراحل برنامه ریزی، آزمون محتوا و بررسی نهایی صورت های مالی تأیید می کنند؛ولی حسابداران رسمی شاغل انفرادی، ضمن تأیید کاربرد روش های تحلیلی در مراحل برنامه ریزی و آزمون محتوا، کاربرد روش های تحلیلی را در بررسی نهایی صورت های مالی تأیید نکرده اند.

واژه های کلیدی:1.حسابرسی 2.روش های تحلیلی 3.آزمون محتوا 4.برنامه ریزی 5.بررسی نهایی صورت های مالی.

تحلیل و آنالیز رقبا در دنیای کسب و کار آنلاین و تاثیر آن در بازار رقابتی

برای اینکه یک قدم از رقیبان خود جلو بزنید، نیاز به تحلیل و آنالیز رقبا دارید. برای اینکار، در ابتدا لازم است به تجزیه و تحلیل بازار بپردازید. سپس با شناسایی رقبا می توانید کسب و کار هر یک را تجزیه و تحلیل کنید و از آن یک مدل تحلیل رقبا درآورید. پس از شناخت کامل رقبا، باید رفتار خود را به گونه ای تنظیم کنید که مشتری روند کسب و کار شما را بر رقیبتان ترجیح دهد و به سمت شما بیاید. البته گفتن همه اینها راحت و عمل کردن به آنها دشوار است. شما باید یک استدلال محکمی به مشتریان ارائه دهید تا در هر جایی که باشند به سراغ محصولات و خدمات شما بیایند.

تحلیل و آنالیز رقبا

البته آنالیز و تحلیل رقبا یک کار تحقیقاتی است و علم ثابتی ندارد که به آن رجوع کنید. در این محتوا قصد داریم تا بخشی از مراحل تجزیه و تحلیل رقبا را به شما آموزش دهیم مزایای تحلیل روند تا با روند کلی مدیریت کسب و کار رقیبان آشنا شوید تا بتوانید مزیت رقابتی خود را توسعه دهید.

فهرست) آنچه در این نوشته خواهید خواند:

چرا انجام تحلیل و آنالیز رقبا مهم است؟

به تحقیقاتی که در حوزه تجزیه و تحلیل بازار و آنالیز رقبا انجام می دهید، تحقیقات رقابتی گفته می شود. این تحقیقات برای موفقیت کسب و کار شما ضروری است. زیرا تحقیقات رقابتی به شما کمک می کند تا با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل بازار رقبا و بررسی وضعیت فعالیت رقبا، استراتژی های خود را به گونه ای بچینید که بتوانید با دست گذاشتن بر روی نقاط ضعف رقبا و افزودن بر نقاط قوت خود، نظر مشتری را جلب کنید.

مراحل آنالیز و تحلیل رقبا

طبقه بندی رقبا

همیشه به یاد داشته باشید که رقبای شما مثل خود شما، حضور فعالی دارند و می خواهند در کسب و کار خود پیروز شوند. با انجام تحقیقات رقابتی شما قادر هستید که

 • نقاط قوت و ضعف رقیبان را شناسایی کنید.
 • با خواسته و نیازهای بازار بیشتر آشنا شوید و بهتر تشخیص بدهید که کدام موقعیت برای موفقیت بهتر است.
 • برگ برنده رقابتی را دست خود نگه دارید و یک قدم از رقیبان خود جلوتر بمانید.

در واقع رعایت این موارد به شما کمک می کند تا هوش رقابتی تجارت خود را تقویت کنید.

شناسایی رقبا

راه های زیادی برای شناسایی رقبا وجود دارد. با هر کدام که راحتتر هستید شروع کنید. اینترنت هم ابزار مناسبی برای تحلیل رقبا است. شما می توانید محصولات و خدمات خود را در اینترنت جستجو کنید و ببینید کدام برندها شامل محصولات و خدمات شما هستند. از شبکه های اجتماعی هم می توانید استفاده کنید تا روند کاری رقبای خود را در بسترهای مختلف بررسی کنید.

بررسی رقبا در بازار

پس از شناسایی رقبا، باید بررسی کنید که رقبای شما جزو کدام دسته هستند تا استراتژی خود را دقیق تر بچینید و تحلیل و آنالیز دقیق تری از رقبا داشته باشید.

انواع رقابت های تجاری

رقیب نوع ۱

رقبای نوع اول رقبای مستقیم کسب و کار شما هستند و همان اهدافی را در سر دارند که شما دارید. ممکن است مخاطبان هدف و محصولات و خدمات هر دوی شما نیز یکسان باشد.

رقیب نوع ۲

این رقبا، نسخه بالا یا پایین تر محصولات شما را به مخاطبان کاملا متفاوت با کاربران هدف شما بفروش می رسانند.

رقیب نوع ۳

این رقبا از لحاظ مشتری نهایی یا کیفیت محصول، بازار هدف مشابه یا برابری با بازار هدف شما دارند. اما ممکن است محصولات و خدمات آن ها با محصول یا خدمت شما متفاوت باشد. شما می توانید به عنوان همکار در کنار آنها محصولات خود را بفروش رسانید.

رقبای شما بیشتر در کدام دسته ها هستند؟ آیا می توانید با رقبای خود همکاری داشته باشید تا میزان فروش هر دوی شما بیشتر شود؟

بررسی وب سایت و تجارب مشتری رقبا

پس از شناسایی رقبا ، نوبت به بررسی وبسایت آنها می رسد. باید بدانید که رقبای شما چگونه

 • محصولات خود را به تصویر می کشند؟ کیفیت تصاویر آنان چگونه است؟
 • چه مقدار برای هر محصول توضیح دادند؟ آیا توصیحات آنان کافی است؟ چه اطلاعاتی را در اختیار کاربران گذاشتند و چه اطلاعاتی را نگفتند؟
 • کال تو اکشن های آنان کجاست؟ آیا واضح هستند و یا در صغحه اصلا به چشم نمی آیند؟
 • آیا ایمیل کاربران را برای ارسال خبرنامه های وب سایت خود جمع آوری می کنند؟
 • در کدام شبکه های اجتماعی فعالیت دارند؟
 • آیا وبلاگ دارند؟ هر چند وقت یکبار در وبلاگ پست منتشر می کنند؟ وبلاگ آنها چه موضوعاتی را پوشش می دهد؟
 • آیا طراحی سایت آنها برای گوشی موبایل و سایر ابزار هوشمند دیگر بهینه شده است؟
 • وضعیت سایت آن ها از لحاظ سئو و بهینه سازی در گوگل چگونه است ؟
 • برقراری تماس با آنها چگونه است؟ آیا ۲۴ ساعته پشتیبانی دارند یا در ساعات محدودی پاسخگو هستند؟
 • چقدر طول می کشد تا پاسخ به سوالات کاربر را در بسترهای مختلف بدهند؟
 • در بنرهای تبلیغاتی خود چه اطلاعاتی را به کاربران می دهند؟
 • هرچند وقت یکبار وب سایت خود را به روز رسانی می کنند؟ چه مزیت هایی نسبت به سایر رقیبان دارند؟

هر وب سایت بسته به استراتژی بازاریابی اینترنتی خود، محصولات و خدمات متفاوت با دیگری دارد. تحلیل رقبا صرفا برای این نیست که شما با نقاط قوت و ضعف رقیبانتان آشنا شوید بلکه بیشتر برای آن است که به عنوان یک مدیر تجاری، با روند کسب و کار الکترونیکی حوزه فعالیتی خود از نزدیک بیشتر آشنا شوید.

بررسی جایگاه رقبا در بازار

با دانستن موقعیت رقبا در بازار بهتر با خواسته و نیازهای مشتریان در حوزه کسب و کار خود آشنا می شوید.

در این گام لازم است شما سوالات زیر را برای تحلیل و آنالیز رقبا پاسخ دهید:

 • مشتریان چه محصولاتی را از رقبا خریداری می کنند؟
 • خرید مشتریان از رقیب شما به دلیل قیمت گذاری مناسب است یا تجربه خوب مشتری؟
 • چقدر محصولات آنها متفاوت با رقیبانشان است؟
 • چه ویژگی و مزیت هایی را بیشتر از بقیه به دید کاربران می آورند؟
 • چه چیزی محصولات و خدمات آنها را منحصر بفرد کرده است؟

شناخت جایگاه رقیبان به شما کمک می کند تا دید بیشتری در عرصه رقابت داشته باشید و بهتر بتوانید جایگاه خود را پیدا کنید و یا خودتان را راحتتر به جایگاه مطلوبتان برسانید.

خوب است که رقیبان خود را دورادور زیر نظر داشته باشید و

 • در خبرنامه های آنها ثبت نام کنید.
 • پست های وبلاگ آنان را مطالعه کنید.
 • پست های آنان را در شبکه های اجتماعی مختلف مطالعه کنید.
 • از آنان خرید کنید تا با روند کسب و کار، پشتیبانی و بسته بندی آنها بیشتر آشنا مزایای تحلیل روند شوید.

تجزیه و تحلیل قیمت گذاری رقبا

نحوه قیمت گذاری محصولات و خدمات مهم ترین جنبه استراتژی کسب و کار الکترونیکی شما و کسب مزیت رقابتی خواهد بود. برای قیمت گذاری این ۴ نکته را در نظر داشته باشید:

 • نحوه قیمت گذاری رقبا را بررسی کنید تا بفهمید که مخاطبان هدف شما تا چه حد قیمت حاضرند از شما خرید کنند و اینکه برای یک محصول مشابه، بهترین قیمت ممکن چقدر است.
 • قیمت های یک محصول مشابه را در شبکه های اجتماعی مختلف یک رقیب پیگیری کنید.
 • متناسب با اطلاعاتی که در بخش بررسی رقبا در بازار بدست آوردید، محصولات و خدمات خود را برای شروع کسب و کار الکترونیکی انتخاب کنید.
 • مخاطبان هدف شما ممکن است بخاطر خلاقیت و نوآوری، نحوه ارسال و بسته بندی و یا تجربه کاربری خوب بیشتر برای خرید یک محصول پرداخت کنند.

سعی کنید همه اطلاعاتی که در بخش های مختلف تحلیل و آنالیز رقبا بدست آوردید را کنار هم بچینید تا قدم هایی که شما برمی دارید مطمئن تر باشد.

حل مشکل حمل و نقل

یکی دیگر از جنبه های رقابت، شیوه مدیریت حمل و نقل و ارسال محصول به دست مشتری است. هم چنین قیمت ارسال محصولات و خدمات، اثر مهمی در شیوه قیمت گذاری دارد. حتما برای حفظ رقابت خود باید قیمتی مشابه با رقیبان خود برای ارسال و حمل و نقل ارائه کنید. اگر قیمت شما بیشتر از رقبایتان باشد، مشتریان وب سایت شما را ترک می کنند، مگر اینکه دلیل محکمی برای افزایش قیمت داشته باشید.

تحلیل و آنالیز رقبا با بازبینی مداوم

در ابتدا از شما خواستیم که برای تحلیل و آنالیز رقبا وقت بگذارید و اینکار را با حوصله انجام دهید. در این مرحله می خواهیم که همه آنچه را که بدست آوردید را بازبینی کنید. محصولات و خدمات، نحوه قیمت گذاری و ارسال محصولات، فعالیت در شبکه های اجتماعی، تولید محتوا برای سایت و …

حالا باید بین این موارد و تجربه خوب مشتریان برای خرید از رقبای خود ارتباط برقرار کنید. تاثیر کدام یک از این موارد بیشتر است؟ این موارد در کنار هم بهتر عمل می کنند یا بصورت جدا جدا؟ نتایجی را که بدست می آورید در کسب و کار خود اعمال کنید و سعی کنید بهتر از رقبای خود بدرخشید. باید ببینید تجربه مشتریان از خرید محصولات شما در بازار چگونه است؟ اگر نظر آنان مثبت است همین محصول را بفروشید، در غیر اینصورت محصول با کیفیت تری ارائه کنید تا نظر آنها جلب شود.

بازبینی شبکه های اجتماعی

بررسی شبکه های اجتماعی رقبا چندین فایده دارد:

 • اگر رقبای شما در شبکه های اجتماعی حضور فعال دارند و بازخورد کاربران از کسب و کار آنان مثبت باشد، به این معنی است که شما هم بازار خوبی برای فروش محصولات خود خواهید داشت.
 • هم چنین شبکه های اجتماعی کمک می کند تا شما از نزدیک با نظر کاربران درباره کسب و کار مشابه خود آشنا شوید و با آنان در ارتباط باشید و بدانید چه چیزی بیشتر آنان را سرگرم می کند.
 • اگر رقیب شما در شبکه های اجتماعی به خوبی فعالیت دارد، شما نیاز دارید تا بیشتر در این راستا تلاش کنید و هزینه و زمان بگذارید تا از او جلو بزنید.
 • اگر رقیب شما اخیرا فالوئران جدید نداشته به این معنی است که این بازار رو به زوال است. شما برای موفقیت در این بازار یا باید از کانال های ارتباطی دیگر وارد شوید و یا ایده و خلاقیت بزنید تا نظر کاربران را جلب کنید.

هم چنین برای تحلیل و آنالیز رقبا در شبکه های اجتماعی باید به سوالات زیر پاسخ دهید:

 • حضور و فعالیت رقیب در همه ی شبکه های اجتماعی یکسان است؟
 • در کدام شبکه اجتماعی بیشتر فعالیت دارند؟
 • چگونه با کاربران صحبت می کنند؟
 • هر چند وقت یکبار با فالوورهای خود تعامل می کنند؟
 • هر چند وقت یکبار پست می گذارند؟
 • در کدام شبکه های اجتماعی اصلا حضور ندارند؟ آیا شما می توانید از عدم حضور آنها به نفع خود استفاده کنید؟
 • موضوعات پست و محتوای آنان چیست؟
 • چند درصد پست های آنان درباره کسب و کارشان است؟
 • چند درصد پست های آنان برای سرگرم کردن و جلب توجه کاربران است؟

پاسخ به این سوالات برای چگونه فعالیت کردن در شبکه های اجتماعی برای دستیابی به موفقیت مهم است.

استفاده از ابزارهای آنلاین

ابزار آنلاین به شما در زمینه یافتن روش های تحلیل بازار، شناسایی رقبا، بررسی رقبا در بازار و تحلیل و آنالیز رقبا کمک می کند.

آنالیز رقبای کسب و کار

نتیجه گیری

تحلیل و آنالیز رقبا به این معنی نیست که شما مدام به تماشای رقبای خود بپردازید و دست روی دست بگذارید. بلکه به این معنی است که حرکات آنها را زیرنظر داشته باشید و نتیجه حرکت آنها را ببینید تا اگر خود شما هم خواستید حرکت مشابهی بزنید، تجربه بیشتری داشته باشید. هم چنین منظور از رقبا در این مطلب، رقبای فعلی شما نیست. ممکن است هر لحظه رقیب جدیدی وارد بازار شود و کار شما را سختتر از قبل کند.

شاید علاقه‌مند به مطالعه این نوشته‌ها نیز باشید:

امروزه زندگی ما انسان ها روزبه‌روز بیشتر به سمت الکترونیکی شدن حرکت می کند و…

اگر دغدغه ی مالی نداشتید، چه کارهایی انجام می دادید؟ شاید برای شما پاسخ به…

تحلیل سناریو چیست؟

هنگام انجام تحلیل سناریو، مدیران و رؤسای یک شرکت، باید وضعیت آینده کسب و کار، صنعت و اقتصاد را تشریح نمایند. این وضعیت های آینده، منجر به تهیه سناریوهای مجزایی خواهد شد که حاوی مفروضاتی نظیر قیمت محصولات، معیارهای مشتری، هزینه های عملیاتی، تورم، نرخ بهره و دیگر عوامل کسب و کار است.

تحلیل سناریو، فرایند بررسی و ارزیابی حوادث احتمالی آتی با توجه به عواقب و نتایج احتمالی متفاوت آنها است. در مدل سازی مالی، این فرایند معمولا برای برآورد تغییرات در ارزش یک کسب و کار یا جریان نقدینگی آن استفاده می شود، به خصوص زمانی که رویدادهای بالقوه مطلوب و نامطلوبی وجود داشته باشند که بتوانند بر شرکت اثر بگذارند.

اکثر مدیران کسب و کار نیز در فرایند تصمیم گیری خود از تحلیل سناریو استفاده می کنند تا در پیش بینی سود یا زیان های احتمالی، بهترین سناریو و همچنین بدترین سناریو را بیابند. همچنین بسیاری از افراد می توانند هنگام سرمایه گذاری بزرگ مانند خرید یک خانه یا راه اندازی یک کسب و کار از این تحلیل استفاده کنند. این مقاله علاوه بر ذکر اهمیت تحلیل سناریو، به شما کمک می کند تا خودتان تحلیل سناریو را انجام دهید.


فراهم کردن مقدمات تحلیل سناریو

هنگام انجام تحلیل سناریو، مدیران و رؤسای یک شرکت، باید وضعیت آینده کسب و کار، صنعت و اقتصاد را تشریح نمایند. این وضعیت های آینده، منجر به تهیه سناریوهای مجزایی خواهد شد که حاوی مفروضاتی نظیر قیمت محصولات، معیارهای مشتری، هزینه های عملیاتی، تورم، نرخ بهره و دیگر عوامل کسب و کار است.
مدیران معمولا با 3 سناریوی اولیه کار خود را شروع می کنند:

• سناریوی پایه: این سناریو، یک سناریوی متوسط بر اساس مفروضات مدیریت است. به عنوان مثال، هنگام محاسبه ارزش خالص فعلی، نرخ هایی که احتمالا مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از نرخ تخفیف، نرخ رشد نقدینگی یا نرخ مالیات.

• بدترین سناریو: در این سناریو، نتیجه جدی و شدیدی که ممکن است در یک وضعیت خاص رخ دهد، ذکر می شود. به عنوان مثال، هنگام محاسبه ارزش خالص فعلی، بدترین حالت، داشتن بالاترین نرخ تخفیف و نرخ مالیات و کاهش نرخ رشد نقدینگی احتمالی است.

• بهترین سناریو: این یک سناریوی ایده آل است و معمولا توسط مدیریت و به منظور دستیابی به اهداف تهیه می شود. به عنوان مثال، هنگام محاسبه ارزش خالص فعلی، بهترین حالتف داشتن حداقل نرخ تخفیف ممکن و کمترین نرخ مالیات و بالاترین نرخ رشد احتمالی است.


مراحل انجام تحلیل سناریو در مدل سازی مالی

تهیه سناریو برای مدل مالی، یک اقدام مهم برای کمک به رفع بلاتکلیفی و نااطمینانی است. در زیر تصویری از سناریوهایی که در دوره آموزشی مدل سازی سناریو و حساسیت درCFI ساخته شده است را مشاهده می کنید.
مراحل انجام تحلیل سناریو عبارتست از:


1. فهرستی از مفروضات لازم برای تهیه سناریوها بسازید
2. فهرست ایجاد شده در مرحله قبل را برای تمامی سناریوهای مورد نظر خود کپی کنید
3. تمام جزئیات هر سناریو را ذکر کنید
4. اطمینان حاصل کنید که طرح بندی هر سه سناریو یکسان باشد
5. یک بخش جدید تحت عنوان "سناریوی زنده یا دایر (Live Scenario)" ایجاد کنید.
6. از تابع CHOOSE در اکسل برای جابجایی بین سناریوهای انتخاب شده (با تابع OFFSET) استفاده کنید.
7. شماره "سناریوی زنده یا دایر" را مستقیما به مدل مالی ارتباط دهید (لینک ایجاد کنید).


مزایای انجام تحلیل سناریو چیست؟

مدیران و سرمایه گذاران به چندین دلیل تحلیل سناریو را انجام می دهند. پیش بینی آینده یک کسب و کار، بسیار مخاطره آمیز است، بنابراین باید در کشف موارد مختلفی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتند، محتاطانه عمل نمود.
مزایای کلیدی تحلیل سناریو عبارتست از:

• برنامه ریزی آینده: هنگام برنامه ریزی برای سرمایه گذاری های آینده، تصویری از بازده مورد انتظار و ریسک های احتمالی به سرمایه گذاران آینده، ارائه می شود. هدف از هر گونه سرمایه گذاری در کسب و کار، افزایش درآمد در طول زمان است و بهترین کار، استفاده از محاسبات مبتنی بر درک حقایق وضعیت در هنگام تصمیم به سرمایه گذاری در مجموعه کسب و کار است.

• پیشگیرانه بودن: شرکت ها می توانند از طریق تجزیه و تحلیل رویدادها و شرایطی که ممکن است منجر به نتایج نامطلوب شوند، زیان های احتمالی ناشی از عوامل غیرقابل کنترل را کاهش دهند و از وقوع بدترین سناریو جلوگیری کنند. همانطور مزایای تحلیل روند که می دانید، پیشگیری بهتر از آن است که مشکل به وجود آید و سپس نسبت به آن واکنش نشان دهیم.

• اجتناب از ریسک و شکست: برای جلوگیری از اخذ تصمیم های ضعیف و نادرست درباره سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل سناریو به صاحبان کسب و کار و یا سرمایه گذاران این امکان را می دهد که چشم انداز سرمایه گذاری را ارزیابی کنند. این کار، بهترین و بدترین احتمالات را بررسی می کند تا سرمایه گذاران بتوانند یک تصمیم کاملا آگاهانه بگیرند.

• طرح ریزی زیان و بازده سرمایه گذاری: تجزیه و تحلیل، امکان استفاده از ابزارهای مختلف برای محاسبه ارزش ها یا سود و زیان بالقوه سرمایه گذاری را فراهم می کند. تحلیل سناریو، اطلاعات دقیق و قابل اندازه گیری را ارائه می دهد که سرمایه گذاران می توانند بر مبنای آن، رویکردی را برای کسب بهترین نتایج اتخاذ نمایند.


نقاط ضعف تحلیل سناریو چیست؟

تحلیل سناریو، یک فرآیند سخت و وقت گیر است که نیاز به مهارت و تخصص زیاد دارد. با توجه به دشواری پیش بینی دقیق همان چیزی که در آینده اتفاق می افتد، نتیجه واقعی ممکن است کاملا غیر منتظره باشد و در مزایای تحلیل روند مدل سازی مالی پیش بینی نشده باشد.

پیش بینی همه سناریوهای ممکن و تعیین احتمال وقوع آنها بسیار دشوار است. سرمایه گذاران باید درک کنند که ریسک هایی نیز مرتبط با نتایج وجود دارد و آنها باید امکان وقوع یک ریسک خاص و تحمل کردن آن را نیز در نظر بگیرند تا بتوانند هدف را دنبال کنند.

منبع : corporatefinanceinstitute.com

ترجمه شده در موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد.

تحلیل تکنیکال قیمت Bitcoin ؛ روند صعودی در حال شکل گیری است؟

برای تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین میتوان گفت که در روزهای گذشته قیمت بیت کوین در یک روند خنثی و بدون نوسان قرار گرفته و حجم معاملات آن بسیار کاهش یافته است. تغییرات قیمتی در این روند خنثی بسیار کم بوده و بیت کوین مدتی است که بر خلاف عادت خود، نوسانات بسیار کمی را تجربه کرده است.

به نقل از بیت کوین اس تی ، در تحلیل و ارزیابی قیمت یک دارایی در یک روند خنثی، شناسایی احساسات حاکم بر بازار، درک بهتری نسبت به روند آتی قیمت ایجاد می‌کند. از طرفی مشاهده حجم نقل و انتقال بیت کوین از کیف پول دیجیتال به صرافی ارزهای دیجیتال و برعکس، رابطه مشخصی با روند قیمت دارد. قیمت بیت کوین امروز توانست از ۹۱۶۲ دلار به ۹۳۶۸ دلار برسد و به سمت ۹۴۰۰ دلار در حال حرکت است. اما بیت کوین مقاومت های قوی را پیش رو دارد.

تحلیل احساسات حاکم بر بازار

بررسی حجم انتقال بیت کوین از کیف پول دیجیتال به صرافی ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که معامله‌ گران در حال مزایای تحلیل روند حاضر علاقه دارند تا بیت کوین خود را نگه داشته و تمایلی به فروش آن ندارند. این رفتار مشخصا به معنی قرارگیری بیت کوین در فاز تراکم است. فاز تراکم در بازارهای مالی به معنی افزایش تقاضا و ورود خریداران به بازار بوده که در نهایت باعث رشد قیمت آن دارایی خواهد شد. تحقیقات نشان می‌دهد که میان مقدار بیت کوین موجود در صرافی ها و تغییرات قیمت آن رابطه معناداری وجود دارد. این نمودار نشان می‌دهد که کاهش مقدار بیت کوین در کیف پول های صرافی‌ها عموما باعث افزایش قیمت آن خواهد شد.

نمودار Sentiment

نمودار بالا نشان می‌دهد که دارایی بیت کوین موجود در صرافی ها برای چندمین بار به پایین ترین میزان خود رسیده است. در این شرایط، قیمت بیت کوین در محدوده ۸۱۰۰ تا ۱۰۵۰۰ دلار در حال نوسان بوده است. در واقع معامله گران به جای فروش Bitcoin خود، بیشتر تمایل به نگهداری آن دارند. این تحلیل ها نشان می‌دهد که معامله گران بیت کوین معتقدند که قیمت آن افزایش خواهد یافت. همین رفتار معامله گران باعث کاهش عرضه در بازار شده و با توجه به افزایش تقاضا در بازار، به دنبال آن افزایش قیمت به ارمغان خواهد آورد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

نوسانات پایین قیمت و کاهش محسوس حجم معاملات نشان می‌دهد که بازار در شرف یک حرکت شارپی و شدید در قیمت بیت کوین قرار دارد. ابزارهای تحلیل تکنیکال، خبر از به پایان رسیدن زمان استراحت قیمت و آغاز روند جدید در کوتاه مدت می‌دهند. برای مثال اندیکاتور بولینگر باند در حالت متراکم قرار گرفته و خطوط آن بسیار به هم نزدیک شده‌اند. رفتار این اندیکاتور در حال حاضر مشابه رفتار آن در نوامبر سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه وارد کندل های قیمت شده اند. تمامی این ابزارها خبر از فشردگی در قیمت و تجمیع انرژی بازار دارد. به نظر می رسد این انباشت در بازار باعث یک حرکت بزرگ در قیمت خواهد شد و به زودی شاهد رشد قیمت باشیم.

باند بولینگر

از طرف دیگر با بررسی نمودار قیمت بیت کوین شاهد شکل‌ گیری یک خط روند نزولی در تایم ‌فریم روزانه هستیم. بیت کوین مدتی است درگیر مقاومت این خط روند نزولی بوده و تاکنون موفق به شکست آن نشده است. در صورت شکست این خط روند، موج صعودی بعدی بیت کوین آغاز خواهد شد و شاهد رشد قیمت این ارز دیجیتال خواهیم بود.

خط روند

همچنین در نمودار روزانه بیت کوین شاهد شکل گیری الگوی مثلث متقارن هستیم. این الگوی نموداری به معنی قرارگیری قیمت در یک روند خنثی است. در صورتی که بیت کوین بتواند مقاومت این الگوی نموداری را بشکند، شاهد آغاز موج دوم صعودی خواهیم بود. کاهش حجم معاملات درون این الگو، قرارگیری بیت کوین در فاز استراحت را تقویت می‌کند.

الگوی مثلث

الگوی مثلث متقارن شامل دو خط روند بوده که یکی از این خطوط صعودی و دیگری خط روند نزولی است. قیمت بین این دو خط روند نوسان کرده و به عبارتی این دو برای قیمت نقش حمایت و مقاومت را ایفا می‌کند. شکست هر یک از این خطوط به معنی آغاز روند بعدی قیمت خواهد بود. در صورتی که قیمت این الگو را به سمت بالا بشکند، روند آتی صعودی و در غیر این صورت روند بعدی نزولی خواهد بود. در مورد بیت کوین، در حال حاضر قیمت درگیر شکست این الگو به سمت بالا بوده و در صورتی که قیمت بالای محدوده ۹۳۰۰ دلار باقی بماند، بیت کوین به سمت هدف ۱۰۵۰۰ دلار حرکت خواهد کرد.

آینده قیمت بیت کوین

در زمان نگارش این مقاله، قیمت بیت کوین در محدوده ۹۳۰۰ دلار معامله شده و موفق به شکست مقاومت الگوی مثلث متقارن و همچنین خط روند نزولی خود شده است. در صورت ثبیت قیمت بالای مقاومت شکسته شده، آغاز روند صعودی بیت کوین دور از انتظار نخواهد بود. در صورت آغاز روند صعودی، هدف اولیه این ارز دیجیتال محدوده ۱۰۵۰۰ دلار خواهد بود. تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۹۳۰۰ دلار معامله شود، سناریوی صعودی محتمل‌ ترین سناریوی قیمت خواهد بود. اما تا زمانی که بیت کوین نتواند مقاومت های قوی ۹۵۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۱۰۵۰۰ دلار نشکند، قیمت این رمز ارز برتر روند صعودی عظیم خود را آغاز نخواهد کرد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی و پیش‌بینی حرکات قیمت در بازارهای مالی با استفاده از نمودارهای قیمت تاریخی و آمار بازار است. این مساله براساس این فرضیه است که اگر یک معامله‌گر بتواند الگوهای قبلی بازار را شناسایی کند، آن‌ها می‌توانند پیش‌بینی دقیقی از خط روند قیمت آتی را شکل دهند.

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد.

تحلیل تکنیکال

این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگر فلزات گران‌بها و بازار نوظهور رمزارزها کاربرد گسترده‌ای دارد.

مزایای این تحلیل:

تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند،و بجای آن از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می برند.

تحلیلگر تکنیکال با فرض اینکه قیمت و حجم مهمترین و مرتبط ترین عامل ها برای تعیین کننده آینده هستند فقط رفتار واقعی قیمت‌ها و حجم معاملات بازار را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.

این نوع تحلیل با استفاده از مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل گر تکنیکال مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

این روش بیشتر مورد استفاده نوسانگیران قرار می‌گیرد و بدین صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام بالا رفتن قیمت سهم افزایش دهند. در واقع سرمایه‌گذاران با دیدگاه کوتاه مدت از این روش بهره می‌جویند.

مزایای تحلیل تکنیکال

روش عملکرد:

ت حلیل تکنیکال با آزمون قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات حرکت‌های آینده، قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید. در این راستا فرصت‌های خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود.

تحلیل تکنیکال دانشی آکادمیک نیست،بلکه دانشی تجربی است که در طی زمان تکامل یافته و افراد بسیاری در رشد و هدایت آن نقش داشته‌اند. بدون تردید پایه‌های تحلیل تکنیکی که امروز به‌طور گسترده در سراسر دنیا بکار برده می‌شود، توسط بررسی‌ها و نتیجه‌گیری‌های چارلز داو بنا نهاده شد.

تحلیلگر تکنیکال معتقد است که همه اطلاعات یک سهام در سابقه قیمت آن نهفته است و از روند حرکت قیمت می‌توان آینده آن را پیش بینی نمود.

تحلیل تکنیکال سرعت عمل بالایی داشته و این امکان را در اختیار ما قرار می دهد که در مدت کوتاه‌تری نسبت به تحلیل بنیادین تعداد بیشتری از سهام ها را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

محبوبیت و سابقه

تحلیل تکنیکال در افکار عمومی معامله‌گران روش ساده تحلیل بازار و سرمایه‌گذاری است. این رویکرد با بهره‌گیری از ابزارهای ساده‌ای همچون نمودار به بررسی تغییرات قیمت یا نرخ می‌پردازد.

ریشه این تحلیل بر پایه یافته‌ها و پژوهش‌های چارلز داو استوار شده‌است. نظریات داو در اوایل سال‌های ۱۹۰۰ میلادی گسترش یافت و با گذشت زمان تکامل پیدا کرد.

تحلیل تکنیکال نیازی به دانش بالای علوم سیاسی و اقتصادی ندارد. در حال حاضر تحلیل تکنیکال بواسطه سرعت عمل و نوعی سادگی در نگاه به بازار در بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد.

بر این اساس امروزه تحلیل تکنیکال به صورت گسترده‌ای در بین معامله‌گران و متخصصین بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد .به هر حال سرمایه‌گذاران زیادی وجود دارند که به صورت آشکارا اعلام کردند که از تحلیل تکنیکال نه به عنوان یک علم برای پیش بینی آینده بلکه به عنوان یک ابزار ارزشمند برای شناسایی روند تغییرات قیمت و فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

فرض بر این است که تمام عوامل مهم تاثیرگذار بر قیمت فعلی بازتاب می یابند و می‌توانند سرنخ هایی برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده به ما بدهند.

اصول تحلیل تکنیکال:

 • همه چیز در قیمت لحاظ شده است
 • قیمت‌ها طبق یک روند حرکت می کنند
 • تاریخ تکرار میشود

همه چیز در قیمت لحاظ شده است:

تحلیلگر تکنیکال معتقد است که تمام عوامل تاثیرگذار مانند عوامل اقتصادی سیاسی و یا روانشناختی که می‌توانند بر قیمت تاثیر داشته باشنددر آن منعکس می شوند.

قیمت‌ها طبق یک روند حرکت می کنند:

در تحلیل تکنیکال هیچ تغییر قیمتی تصادفی نیست و حرکات قیمت بر اساس یک روند صورت می‌گیرد و این بدان معنی است که پس از آنکه یک روند تثبیت می گردد حرکات آینده قیمت محکم‌تر است که در جهت مشابه با آن روند باشد نه در خلاف آن .

تاریخ تکرار می‌شود:

تاریخ تکرار می‌شود یک ایده مهم در تحلیل تکنیکال است که تاریخ تمایل به تکرار دارد. الگوهای مشخصی بارها و بارها در در نمودارهای قیمت تکرار می گردد. وجود این الگو های تکراری می تواند به عنوان وسیله‌ای برای پیش‌بینی روند احتمالی تغییرات قیمت آتی سهم مورد استفاده قرار گیرد.

طبیعت انسان ها به این گونه است که در شرایط مشابه پاسخ‌های مشابهی از خود بروز می‌دهند و با توجه به اینکه بازار بورس انعکاسی از رفتار انسان‌ها می‌باشد تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که می توان رفتار انسانها را تحت شرایط مشخص پیش بینی نموده و توسط آن روند تغییرات قیمت سهام را پیش‌بینی کنند.

تحلیل‌گران تکنیکال با تحلیل تکرار الگوها و بررسی ویژگی‌های مشابه آنها در گذشته تلاش می‌کنند تا به تخمین مناسبی از حمایتها و مقاومتهای محتمل قیمت‌ها در بازار دست یابن د.

انعطاف‌پذیری:

یک تحلیلگر تکنیکال می‌تواند از استراتژی خود در تمام بازارها و روی تمام نمودارها استفاده کند و این، یکی از بزرگترین نقاط قوت این نوع تحلیل است. درصورتی که تحلیلگران فاندامنتال فقط می‌توانند از نتیجه بررسی اطلاعات و صورتهای مالی خود در بازار مربوطه استفاده نمایند و این ناشی از حجم زیاد این اطلاعات است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.